U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: Versterkt Streekbeleid - Indieningsperiode 2

Deadline

Doelstellingen

De ESF oproep Versterkt Streekbeleid wil een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen naar een gedragen en actiegericht beleid.

Na de eerste indieningsperiode werden eind juni  zeven samenwerkingsverbanden voor sociaaleconomische ontwikkeling goedgekeurd. Met de tweede indieningsperiode willen we de dekkingsgraad in Vlaanderen verruimen. Tot 30 september kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden een project indienen. Ook de projectvoorstellen die na de eerste indieningsperiode nog niet werden goedgekeurd kunnen hun herwerkt projectvoorstel in deze oproep indienen.

De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren. De samenwerkingsverbanden streekbeleid doen dit in overleg en betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein.

Welke acties heeft de oproep voor ogen?

Opbouwen van een streekvisie

Een visie op de sociaaleconomische ontwikkeling van de streek is een essentieel vertrekpunt voor de werking van het samenwerkingsverband. Het zet de bakens uit voorde sociaaleconomische ontwikkeling en het werkgelegenheidsbeleid van de streek. De visie brengt in kaart wat de uitdagingen zijn van de streek en welke prioritaire doelstellingen het samenwerkingsverband voorop schuift om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.De streekvisie kan bij aanvang van het samenwerkingsverband door de partnersvoorbereid zijn, bv. op basis van de analyse in het opgemaakte streekpact, of het kan eeneerste concrete doelstelling zijn van het samenwerkingsverband om die gezamenlijk metalle partners en lokale stakeholders op te maken. De streekvisie kan gedurende de looptijd van het project ook cyclisch geactualiseerd en geconcretiseerd worden met de relevante lokale actoren.

Visie op de lokale invulling van de Vlaamse werkgelegenheidsmaatregelen

Elk samenwerkingsverband schetst in het projectvoorstel haar visie op de lokale invulling van deze maatregelen en geeft aan hoe deze maatregelen kunnen bijdragen aan hetvorm geven en intensifiëren van het (boven) lokaal werkgelegenheidsbeleid.Op termijn moet de vernieuwde streekwerking voorstellen kunnen formuleren op de lokale werkgelegenheidsuitdagingen en de Vlaamse werkgelegenheidsmaatregelen en instrumenten op maat van de lokale noden kunnen inzetten.

Met de conceptnota wil de Vlaamse regering immers de rol van steden en gemeentenversterken om het werkgelegenheidsbeleid (boven) lokaal te kunnen invullen vanuit ieders bevoegdheid en verantwoordelijkheid.

Studies en onderzoeken met betrekking tot de uitdagingen van het streekbeleid

Het samenwerkingsverband kan tijdens de projectperiode rond specifieke sociaaleconomische thema’s en uitdagingen van de streek studies en onderzoekenopzetten om hierover verdiepende inzichten te verwerven, in functie van het verder verkennen en aanscherpen van de probleemstelling en uitdaging en voor het verderrealiseren van de prioritaire doelstellingen uit de streekvisie.

De thema’s en uitdagingen waarrond studies en onderzoeken worden verricht passen binnen de streekvisie en de afgebakende prioritaire doelstellingen van de streek.

Coördinatie Samenwerkingsverband

Een belangrijk onderdeel van het samenwerkingsverband is de organisatievorm die wordt opgezet om de doelstellingen van het samenwerkingsverband te realiseren. Er is tijdens het project voldoende aandacht voor overleg en afstemming met de lokale actoren, een duidelijke taak- en engagementsomschrijving in het samenwerkingsverbandom de vooropgestelde doelstellingen en acties te realiseren en voor coördinatie, aansturing, opvolging en evaluatie van het samenwerkingsverband.

Concrete acties en output voor de realisatie van de streekvisie streekvisie

Elk samenwerkingsverband streekbeleid werkt tijdens het project aan duidelijk afgebakende, meetbare en opvolgbare doelstellingen. Hiertoe zet het samenwerkingsverband acties op en neemt het initiatieven om de doelstellingen terealiseren. De doelstellingen worden volgens de SMART-principes geformuleerd en er zijn duidelijke engagementen – door de inzet van middelen – om hierrond actiegericht tewerken.

De doelstellingen passen binnen de streekvisie en worden  gedragen door de partners inhet samenwerkingsverband.

Er wordt gewerkt aan een beperkt aantal concrete en prioritaire doelstellingen, met telkens een duidelijke finaliteit en output. 

Ongeacht de indieningsdatum van de projecten, wordt van de projecten verwacht dat een evaluatie van de bestuurskracht (en effectieve acties op het terrein) mogelijk is vanaf mei 2018. 

Budget

Er zijn voor een periode van drie jaar 15 miljoen euro middelen voorzien, waarvan minimaal 50% lokale financiering en maximaal 50% Vlaamse cofinanciering.

Begunstigden

De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren. De samenwerkingsverbanden streekbeleid doen dit in overleg en betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein.

Info & contact

Meer informatie leest u op de website van ESF-Vlaanderen.

Schrijf u in voor de infosessie op vrijdag 26 augustus

Contactpersonen:

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons