U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: Versterkt Streekbeleid

Deadline

Doelstellingen

Met de ESF oproep Versterkt Streekbeleid ( Oproep 354 ) wil Vlaanderen een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen in een gedragen en actiegericht beleid. De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren. De samenwerkingsverbanden streekbeleid doen dit in overleg en betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein. 

Welke acties heeft de oproep voor ogen? 

 Opbouwen van een streekvisie Een visie op de sociaaleconomische ontwikkeling van de streek is een essentieel vertrekpunt voor de werking van het samenwerkingsverband. Het zet de bakens uit voor de sociaaleconomische ontwikkeling en het werkgelegenheidsbeleid van de streek. De visie brengt in kaart wat de uitdagingen zijn van de streek en welke prioritaire doelstellingen het samenwerkingsverband voorop schuift om deze uitdagingen het hoofdte kunnen bieden. De streekvisie kan bij aanvang van het samenwerkingsverband door de partners voorbereid zijn, bv. op basis van de analyse in het opgemaakte streekpact, of het kan een eerste concrete doelstelling zijn van het samenwerkingsverband om die gezamenlijk met alle partners en lokale stakeholders op te maken. De streekvisie kan gedurende de looptijd van het project ook cyclisch geactualiseerd en geconcretiseerd worden met de relevante lokale actoren. Visie op de lokale invulling van de Vlaamse werkgelegenheidsmaatregelen Elk samenwerkingsverband schetst in het projectvoorstel haar visie op de lokale invulling van deze maatregelen en geeft aan hoe deze maatregelen kunnen bijdragen aan het vorm geven en intensifiëren van het (boven) lokaal werkgelegenheidsbeleid.  Op termijn moet de vernieuwde streekwerking voorstellen kunnen formuleren op de lokale werkgelegenheidsuitdagingen en de Vlaamse werkgelegenheidsmaatregelen en instrumenten op maat van de lokale noden kunnen inzetten. Met de conceptnota wil de Vlaamse regering immers de rol van steden en gemeenten versterken om het werkgelegenheidsbeleid (boven) lokaal te kunnen invullen vanuit ieders bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Studies en onderzoeken met betrekking tot de uitdagingen van het streekbeleid  Het samenwerkingsverband kan tijdens de projectperiode rond specifieke sociaaleconomische thema’s en uitdagingen van de streek studies en onderzoeken opzetten om hierover verdiepende inzichten te verwerven, in functie van het verder verkennen en aanscherpen van de probleemstelling en uitdaging en voor het verder realiseren van de prioritaire doelstellingen uit de streekvisie. De thema’s en uitdagingen waarrond studies en onderzoeken worden verricht passen binnen de streekvisie en de afgebakende prioritaire doelstellingen van de streek.  Coördinatie Samenwerkingsverband Een belangrijk onderdeel van het samenwerkingsverband is de organisatievorm die wordt opgezet om de doelstellingen van het samenwerkingsverband te realiseren. Er is tijdens het project voldoende aandacht voor overleg en afstemming met de lokale actoren, een duidelijke taak- en engagementsomschrijving in het samenwerkingsverband om de vooropgestelde doelstellingen en acties te realiseren en voor coördinatie, aansturing, opvolging en evaluatie van het samenwerkingsverband Concrete acties en output voor de realisatie van de streekvisie streekvisie Elk samenwerkingsverband streekbeleid werkt tijdens het project aan duidelijk afgebakende, meetbare en opvolgbare doelstellingen. Hiertoe zet het samenwerkingsverband acties op en neemt het initiatieven om de doelstellingen te realiseren. De doelstellingen worden volgens de SMART-principes geformuleerd en er zijn duidelijke engagementen – door de inzet van middelen – om hierrond actiegericht te werken. De doelstellingen passen binnen de streekvisie en worden gedragen door de partners in het samenwerkingsverband. Er wordt gewerkt aan een beperkt aantal concrete en prioritaire doelstellingen, met telkens een duidelijke finaliteit en output.  Goedgekeurde samenwerkingsverbanden streekbeleid starten op 1 juli 2016 voor een periode van 3 jaar. Een project indienen voor de eerste indieningsperiode kan vanaf 1 januari 2016 en ten laatste op 31 maart 2016. 

Budget

Er zijn voor een periode van drie jaar 15 miljoen euro middelen voorzien, waarvan minimaal 50% lokale financiering en maximaal 50% Vlaamse cofinanciering.

Begunstigden

De oproep richt zich naar een samenwerkingsverband van lokale besturen behorend tot het Vlaams Gewest en actoren die een samenwerking opzetten om de opgebouwde streekvisie te vertalen naar concrete acties. Het samenwerkingsverband streekbeleid bakent een streek af. Een streek kenmerkt zich als een geheel met een sociaaleconomische identiteit en met een herkenbare identiteit in en buiten de regio. Het werkingsgebied van het samenwerkingsgebied vormt een aaneengeschakeld sociaaleconomisch geheel. Dit gebied kan, maar hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met een huidige gebiedsomschrijving zoals de RESOC en de SERR. Ook provincie-overschrijdende samenwerkingsverbanden streekbeleid zijn mogelijk. In het projectvoorstel wordt het samenvallen van het samenwerkingsverband met een streek beargumenteerd. 

Info & contact

Meer lezen: http://www.esf-agentschap.be/nl/oproepen/versterkt-streekbeleid Contactpersonen: Pieter Van Sande, T: 02/546.22.54, E: pieter.vansande@esf.vlaanderen.beSara De Pelsemaeker, T: 02/546.22.23, E: sara.depelsemaeker@esf.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons