U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment

Deadline

Code

SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020

Inleiding

Het doel van dit onderwerp is de ontwikkeling van innovatieve EGNSS-toepassingen ter ondersteuning van de maatschappelijke veerkracht, het welzijn van EU-burgers, het verbeteren van nood- en rampenbeheer als reactie op klimaatgerelateerde, natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen en zorgen voor groene groei die het milieu beschermt terwijl genereren van economische groei.

De uitdaging is om deze applicaties betaalbaarder, gebruiksvriendelijker te maken en te integreren met andere oplossingen en technologieën, waaronder bijvoorbeeld aardobservatie, b.v. Copernicus-diensten om nieuwe gerichte innovatieve oplossingen mogelijk te maken.

De volgende specifieke uitdagingen worden in dit onderwerp behandeld:

 • EGNSS biedt extra nauwkeurigheid en functies, zoals de Search and Rescue-service (SAR). De huidige SAR-service, die door Cospas-Sarsat gratis wordt aangeboden aan nationale reddingscoördinatiecentra, wordt door ongeveer een miljoen bakenhouders gebruikt voor maritieme, luchtvaart- en recreatietoepassingen en heeft de afgelopen 30 jaar gemiddeld bijgedragen aan het redden van 1300 levens per jaar . De eerste service van de Galileo Forward Link-service werd in 2016 operationeel verklaard en de unieke Return Link-service is gepland voor 2018, die een ontvangstbevestiging van het noodalarm levert. Hulpdiensten, vroegtijdige detectie van rampen en efficiënt beheer kunnen ook profiteren van de verhoogde nauwkeurigheid en toegevoegde waarde van andere sensoren.
 • De energienetwerken, telecommunicatienetwerken en financiële transacties zijn tegenwoordig gesynchroniseerd, veelal met GNSS. Deze netwerken worden steeds meer gedistribueerd (bijvoorbeeld gedistribueerde energieopwekking van hernieuwbare energiebronnen), onderling verbonden en veeleisender in termen van synchronisatieprestaties (bijvoorbeeld in 4G-LTE en toekomstig internet), of vereisen geverifieerde oplossingen voor tijdstempels van financiële transacties. De specifieke uitdaging is in dit geval om voort te bouwen op de verbeterde mogelijkheden van Galileo die zeer nauwkeurige timinginformatie- en authenticatiediensten zullen bieden, om een ​​nieuwe generatie hoogwaardige, betrouwbare en EU-onafhankelijke timing- en synchronisatie-applicaties te ontwikkelen die deze opkomende kunnen verwerken en veeleisende behoeften. Integriteit en betrouwbaarheid van het synchronisatiemechanisme van GNSS moet ook worden aangepakt.
 • Precisielandbouw, kaarten en landmeten zijn al sinds de beginjaren pioniers in het gebruik van GNSS. Innovatieve EGNSS-toepassingen in de landbouw en landmeten moeten rekening houden met de mogelijkheid om de nadelige gevolgen van klimaatverandering en de impact op het milieu (bijvoorbeeld het gebruik van kunstmest en luchtkwaliteit) tot een minimum te beperken. Andere EGNSS-differentiatoren, zoals meerdere frequenties en de Galileo High Accuracy-service die gratis wordt aangeboden, dragen bij aan het mogelijk maken van EGNSS innovatieve oplossingen, ook in uitdagende omgevingen.

Doelstellingen

Voorstellen kunnen betrekking hebben op sociale en professionele toepassingen. Veelbelovende activiteitengebieden zijn:

 • Toepassingen ter ondersteuning van e-health, veiligheid en noodbeheer;
 • Zoek- en reddingsapplicaties, inclusief het volgen van noodsituaties en responsbeheer; veerkracht en management in crisissituaties na een ramp in een context waar conventionele middelen niet langer beschikbaar zijn (met name telecommunicatie);
 • Nood- en rampenbeheer;
 • Beheer en aanverwante werking van kritieke infrastructuur (bijv. Elektriciteitsnetwerk, telecommunicatienetwerken, financiële transacties), timing en synchronisatie;
 • Efficiënte landbouw: geautomatiseerde machinebegeleiding, precisielandbouw en machinebesturing;
 • Landmeten en in kaart brengen: landonderzoek, marien onderzoek, kadastraal en geodesie en constructie.

Budget

1-3 miljoen euro

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

francois.stassijns@vlaio.be of mark.antonissen@vlaio.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons