U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment

Deadline

Code

SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020

Inleiding

Het doel van dit onderwerp is de ontwikkeling van innovatieve EGNSS-toepassingen ter ondersteuning van de maatschappelijke veerkracht, het welzijn van EU-burgers, het verbeteren van nood- en rampenbeheer als reactie op klimaatgerelateerde, natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen en zorgen voor groene groei die het milieu beschermt terwijl genereren van economische groei.

De uitdaging is om deze applicaties betaalbaarder, gebruiksvriendelijker te maken en te integreren met andere oplossingen en technologieën, waaronder bijvoorbeeld aardobservatie, b.v. Copernicus-diensten om nieuwe gerichte innovatieve oplossingen mogelijk te maken.

De volgende specifieke uitdagingen worden in dit onderwerp behandeld:

 • EGNSS biedt extra nauwkeurigheid en functies, zoals de Search and Rescue-service (SAR). De huidige SAR-service, die door Cospas-Sarsat gratis wordt aangeboden aan nationale reddingscoördinatiecentra, wordt door ongeveer een miljoen bakenhouders gebruikt voor maritieme, luchtvaart- en recreatietoepassingen en heeft de afgelopen 30 jaar gemiddeld bijgedragen aan het redden van 1300 levens per jaar . De eerste service van de Galileo Forward Link-service werd in 2016 operationeel verklaard en de unieke Return Link-service is gepland voor 2018, die een ontvangstbevestiging van het noodalarm levert. Hulpdiensten, vroegtijdige detectie van rampen en efficiënt beheer kunnen ook profiteren van de verhoogde nauwkeurigheid en toegevoegde waarde van andere sensoren.
 • De energienetwerken, telecommunicatienetwerken en financiële transacties zijn tegenwoordig gesynchroniseerd, veelal met GNSS. Deze netwerken worden steeds meer gedistribueerd (bijvoorbeeld gedistribueerde energieopwekking van hernieuwbare energiebronnen), onderling verbonden en veeleisender in termen van synchronisatieprestaties (bijvoorbeeld in 4G-LTE en toekomstig internet), of vereisen geverifieerde oplossingen voor tijdstempels van financiële transacties. De specifieke uitdaging is in dit geval om voort te bouwen op de verbeterde mogelijkheden van Galileo die zeer nauwkeurige timinginformatie- en authenticatiediensten zullen bieden, om een ​​nieuwe generatie hoogwaardige, betrouwbare en EU-onafhankelijke timing- en synchronisatie-applicaties te ontwikkelen die deze opkomende kunnen verwerken en veeleisende behoeften. Integriteit en betrouwbaarheid van het synchronisatiemechanisme van GNSS moet ook worden aangepakt.
 • Precisielandbouw, kaarten en landmeten zijn al sinds de beginjaren pioniers in het gebruik van GNSS. Innovatieve EGNSS-toepassingen in de landbouw en landmeten moeten rekening houden met de mogelijkheid om de nadelige gevolgen van klimaatverandering en de impact op het milieu (bijvoorbeeld het gebruik van kunstmest en luchtkwaliteit) tot een minimum te beperken. Andere EGNSS-differentiatoren, zoals meerdere frequenties en de Galileo High Accuracy-service die gratis wordt aangeboden, dragen bij aan het mogelijk maken van EGNSS innovatieve oplossingen, ook in uitdagende omgevingen.

Doelstellingen

Voorstellen kunnen betrekking hebben op sociale en professionele toepassingen. Veelbelovende activiteitengebieden zijn:

 • Toepassingen ter ondersteuning van e-health, veiligheid en noodbeheer;
 • Zoek- en reddingsapplicaties, inclusief het volgen van noodsituaties en responsbeheer; veerkracht en management in crisissituaties na een ramp in een context waar conventionele middelen niet langer beschikbaar zijn (met name telecommunicatie);
 • Nood- en rampenbeheer;
 • Beheer en aanverwante werking van kritieke infrastructuur (bijv. Elektriciteitsnetwerk, telecommunicatienetwerken, financiële transacties), timing en synchronisatie;
 • Efficiënte landbouw: geautomatiseerde machinebegeleiding, precisielandbouw en machinebesturing;
 • Landmeten en in kaart brengen: landonderzoek, marien onderzoek, kadastraal en geodesie en constructie.

Budget

1-3 miljoen euro

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

francois.stassijns@vlaio.be of mark.antonissen@vlaio.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons