U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EFRO: Stijgend gebruik van groene warmte en toename productie hernieuwbare energie - GTI West-Vlaanderen

Deadline

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 4 – Stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie - GTI West-Vlaanderen Europa heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om het aandeel van hernieuwbare energie in de totale nationale energieconsumptie te doen stijgen tot 20%. De verdeling over de lidstaten leverde voor België de doelstelling op om tegen 2020 13% van haar totale energie te halen uit hernieuwbare energie. Het operationeel programma EFRO legt de specifieke focus op het wegwerken van knelpunten die het behalen van de doelstellingen van het Vlaamse energiebeleid belemmeren op het gebied van hernieuwbare energie, meer bepaald inzake groene warmte, recuperatie van restwarmte en warmtenetten. Groene warmte is warmte die wordt geproduceerd uit een hernieuwbare energiebron. Er bestaan diverse vormen van groene warmte: bv biomassa, benutting van warmte uit de ondergrond (ondiepe en diepe geothermie), … . Restwarmte is warmte/koude die anders verloren zou gaan, maar wordt opgevangen en opnieuw ingezet. Alhoewel restwarmte strikt genomen niet onder de definitie van groene warmte valt, wordt dit bij de beleidsvoering wel mee opgenomen. Het is immers aangewezen in eerste instantie (fossiele) restwarmte te recupereren en vervolgens de beschikbare groene warmte in te zetten. Investeringssteun voor de recuperatie van restwarmte, en de distributie van restwarmte via warmtenetten bestaat reeds via de calls groene warmte van VEA. Binnen EFRO ligt de focus op het faciliteren en genererenvan projecten. Het globale rendement van groene warmte en restwarmte kan worden verhoogd door de aanleg van warmtenetten, die de warmte transporteren naar andere of meerdere verbruikers. Knelpunten voor warmtenetten zijn o.m. de hoge investeringsbedragen met relatief lange terugverdientijden en anderzijds de samenwerking tussen meerdere partijen die er doorgaans bij betrokken zijn. Er bestaat reeds investeringssteun voor de aanleg van warmtenetten voor verschillende vormen van warmte. EFRO-steun is mogelijk voor de aanleg van warmtenetten die nog niet worden gesteund op Vlaamsniveau. Investeringen die tot de doelgroep behoren van reeds bestaande subsidiekaders komen niet in aanmerking voor EFRO-steun, bv warmtenetten voor de distributie van restwarmte. Binnen deze EFRO-oproep wordt de focus gelegd op het faciliteren en/of demonstreren van zowel de opwekking van groene warmte en recuperatie van restwarmte, als op het transport van deze warmte met organisatie-overschrijdende warmtenetten. Binnen deze call zijn zowel investeringsprojecten als werkingsprojecten mogelijk. Het project moet zich focussen op het wegwerken van knelpunten. Belangrijk hierbij is dat de uit het project gegenereerde oplossingen een duidelijk overdraagbaar karakter hebben, zodat deze ook bruikbaar zijn voor uitvoerders van gelijkaardige projecten. EFRO projecten kunnen bijvoorbeeld inspelen op:

  • Realisatie van demonstratie- en pilootprojecten;
  • Haalbare toepassingen/projecten voor koppeling tussen productie, verdeling en afname van groene warmte of restwarmte;
  • Oplossen van technische, financiële, juridische knelpunten en fasering van (gemengde) warmtenetten (industrie, stadverwarming, agrosector,…) op basis van een concrete pilot;
  • Het faciliteren van samenwerking tussen producenten, leveranciers, transporteurs en afnemers van groene warmte en restwarmte;
  • Organisatie van een kennisplatform: bundelen en dissemineren van kennis op een brede Vlaamse basis. 

 Bij deze oproep horen verder nog specifieke aandachtspunten:

  • Het project moet inpasbaar zijn in West Deal en de startnota van de GTI WestVlaanderen. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (zie aanvraagformulier – link met het beleid).
  • In het bijzonder in het raam van deze oproep dient het project te voldoen aan de bepalingen inzake projecten categorie 1 van de startnota en duidelijke invulling te geven aan het projectenkader West Deal², onderdeel van de startnota.
  • Het project dient bij te dragen tot de output - en resultaatsindicatoren (zie 4. Indicatoren).

 GTI West-Vlaanderen Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in hetinstrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. De GTI West-Vlaanderen speelt in op de specifieke sociaal – economische en territoriale uitdagingen in de provincie. Om deze problemen het hoofd te bieden, werd het strategische plan West Deal uitgewerkt, dat de basisvoorwaarden wil helpen ontwikkelen voor een duurzame economische transformatie. West Deal vormt het inhoudelijke kader van de GTI West-Vlaanderen, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 3 april 2015. Binnen het EFRO-programma werd 20,9 miljoen euro (gespreid over Prioriteit 1, 2 en 3) voorzien voor de GTI West-Vlaanderen. De startnota GTI West-Vlaanderen werd gevalideerd door de GTI-stuurgroep op 16 oktober 2015 en ter kennis gegeven aan het Comité van Toezicht op 17 november 2015. Projectvoorstellen in het kader van deze oproep dienen tevens te kaderen binnen de hierin vastgelegde uitvoeringsmodaliteiten, voorziene acties en geplande financiering. De betrokken documenten zijn terug te vinden op www.efro.be

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project door de Managementautoriteit, te worden bevestigd. Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 600.000 euro EFRO-steun.

Begunstigden

Alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Meer lezen: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/101_-_efro_oproep_gti_west-vl_p3_sd4.pdf : oproepfichehttp://www.agentschapondernemen.be/artikel/praktische-gidsen-en-sjablonen: praktische gidsen  Contact in West-Vlaanderen: 

Centraal Programmasecretariaat:

Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brusselwouter.borremans@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.38.32)liezelotte.deschrijvere@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.37.23)erik.degendt@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.27.22)

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons