U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

Deadline

Code

LC-GD-9-3-2020

Doelstellingen

Aanhoudende oceaan- en zeeobservaties die geschikt zijn voor het beoogde doel, zijn essentieel voor het begrijpen en voorspellen van oceaangedrag. Maatregelen om mariene sociaal-ecologische systemen te beschermen en de blauwe economie te ondersteunen zijn gebaseerd op deze inzichten en voorspellingen. 10-20 jaar geleden waren mariene gegevens van deze waarnemingen moeilijk te vinden, alleen toegankelijk via lange en soms kostbare onderhandelingen en moeilijk samen te stellen om een ​​volledig beeld te creëren vanwege verschillende standaarden, nomenclatuur en basislijnen.

De afgelopen twee decennia heeft de Europese Unie geïnvesteerd in beleid en infrastructuur om deze duurzaamheid en geschiktheid voor het beoogde doel mogelijk te maken. De lidstaten hebben samen met hun buren een ongeëvenaarde infrastructuur voor mariene gegevens, modellering en prognoses gecreëerd, hoofdzakelijk gebaseerd op EMODNet - het Europees marien observatie- en datanetwerk - dat in-situ en referentie oceaangegevens in Europa verzamelt en de Copernicus-dienst voor monitoring van het mariene milieu (CMEMS) die Europese en wereldwijde operationele oceaanvoorspellingen en oceaanklimaatdiensten levert op basis van de assimilatie van deze in-situ oceaanobservatie in numerieke oceaanmodellen. Ze worden ondersteund door Europese onderzoeksinfrastructuren en door grote R & D-projecten om oceaanobservatoria op zee in te zetten en mariene gegevens te verzamelen (bijv.Eurofleets +, EuroArgo, Jerico, Danubius, EMBRC, EMSO, ICOS, LifeWatch, enz.). Samenwerking en de principes van vrije en open toegang, interoperabiliteit en "eenmaal meten, vele malen gebruiken" werden grotendeels gepromoot, evenals de toegevoegde waarde die werd aangetoond door Copernicus, de Europese Kaderprogramma's voor onderzoek FP7 en Horizon 2020, Blue Cloud en EMODnet-activiteiten.

Het Digital Twin of the Ocean-concept moet een stap verder gaan door alle Europese activa met betrekking tot zeeën en oceanen (data, modellen, fysieke oceaanobservatoria op zee) te integreren met digitale technologieën (cloud, super HPC-capaciteiten, AI en data-analyse) in een digitale component die een consistente, multidimensionale en (bijna) realtime beschrijving van de oceaan in hoge resolutie weergeeft. Het zal bijdragen aan de toezeggingen van de Commissie over de Green Deal en het digitale pakket om een ​​zeer nauwkeurig digitaal model van de aarde te ontwikkelen (Destination Earth-initiatief).

AI en analyse, thematische of sectorale modellen en rekenkracht zullen data omzetten in kennis. Ze zullen co-creatie en interdisciplinaire benaderingen tussen natuurwetenschappen, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen vergemakkelijken voor de co-constructie van methoden, expertise en toepassingen ter ondersteuning van besluitvorming. Deze digitale kijk op de oceaan maakt een waarneming van de oceaan vanuit meerdere hoeken mogelijk: de fysica, scheikunde, geologie, biologie en de ecologische en sociaaleconomische impact van menselijke activiteit.

Het zal een simulator zijn om scenario's te testen die omgaan met verschillende evoluties van de oceaanomgeving. Het zal burgers, regeringen en industrieën in staat stellen om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te delen om mariene en kusthabitats te bewaken, te behouden en te verbeteren, en tegelijkertijd een duurzame blauwe economie te ondersteunen (visserij, aquacultuur, vervoer, hernieuwbare energie, enz.). Het zal maatregelen mogelijk maken om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten, rampenrisicobeheer te verbeteren, ruimtelijke plannen te ontwikkelen, verslag uit te brengen over de toestand van het milieu, kust- of offshore-activiteiten en de impact ervan te meten.

Budget

Het budget voor deze oproep is 12 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons