U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EMFAF - Diversification of fisheries activities in the Atlantic area

Deadline

Code

EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-1-ATLANTIC

Inleiding

Het hoofddoel van deze oproep is de diversificatie van de inkomstenbronnen voor visserijgemeenschappen in het Atlantische gebied te ondersteunen door activiteiten in verband met de duurzame blauwe economie te bevorderen.


De oproep is gericht op

 • Integratie van toeristische producten en diensten van vissers en visserijverenigingen in het lokale/regionale/zeebekken toeristische aanbod;
 • Ondersteuning van vissers en andere belanghebbende partijen om de belangstelling voor en de haalbaarheid van het opzetten van nieuwe regeneratieve oceaankwekerijen of het herstel van mariene ecosystemen aan de kust te beoordelen, onder meer door deze benaderingen te testen;
 • Bevordering van het scheppen van banen op het gebied van duurzame blauwe economie.

Activiteiten die kunnen worden gefinancierd

Geselecteerde projecten moeten zoveel mogelijk de onderstaande indicatieve (niet uitputtende) activiteiten uitvoeren:

 • Bewustmaking en vergroting van de maatschappelijke acceptatie door de resultaten van bestaande projecten op het gebied van visserijdiversificatie en de daaruit voortvloeiende voordelen onder de aandacht te brengen;
 • Betrokkenheid van plaatselijke belanghebbenden en gemeenschappen;
 • Coaching, adviesdiensten, mentoring, opleiding voor vissers op gebieden als bijvoorbeeld pesca-toerisme, ecotoerisme, cultureel erfgoed, schelpdieren en/of regeneratieve oceaankweek, enz;
 • Bevordering van ondernemersactiviteiten onder lokale vissers, waarbij de vissers een basisopleiding krijgen op het gebied van cultureel en natuurlijk erfgoed van de zeekust of regeneratieve oceaankweek;
 • Het aanbieden van opleidingsprogramma's inzake duurzaamheid (groene vaardigheden), digitale vaardigheden, ondernemersvaardigheden en zachte vaardigheden (klantenservice, talen), communicatie en bewustmaking, begeleidingsdiensten voor nieuwe bedrijven, en de ontwikkeling van een reeks gidsen en protocollen inzake goede praktijken;
 • Matchmaking-activiteiten of andere vormen van steun voor samenwerking tussen verwante kleine en middelgrote ondernemingen/starters in de blauwe economie en andere belanghebbenden;
 • Ontwikkeling en bevordering van de marketing van kust- en zeetoeristische routes, waaronder toeristische producten/diensten op het gebied van visserij/aquacultuur, of demonstratie en beproeving van innovatieve methoden voor regeneratieve oceaankweek, hetzij van lokale zeewiersoorten, hetzij van zeewier in combinatie met schelpdieren;
 • Het opzetten van lokale en regionale netwerken ter bevordering van de interactie tussen visserijgemeenschappen en economische actoren in nauwe samenwerking met de lokale en regionale overheidsinstanties.

De aanvragers moeten in het voorstel de meerwaarde van hun projecten toelichten in vergelijking met soortgelijke acties die worden uitgevoerd in het kader van nationale operationele programma's van het EMFAF (gedeeld beheer).

Doelstellingen

Van de projecten wordt verwacht dat zij in de mate van het mogelijke de volgende effecten bereiken in overeenstemming met de voorgestelde activiteiten:

 • Nieuwe producten/diensten geïntegreerd in het lokale/regionale/zeebekken toeristische aanbod;
 • Nieuwe banen;
 • Het opzetten van nieuwe toeristische routes, waaronder Pesca-toerisme en ecotoerisme;
 • Grotere bewustwording en betrokkenheid van belanghebbenden aan de kust (waaronder overheidsinstanties en bureaus voor toerisme) met betrekking tot diversificatie van de visserij en milieubescherming;

En/of

 • Bewezen technische haalbaarheid van regeneratieve oceaankweek;
 • Meten en kwantificeren van economische en milieuvoordelen van regeneratieve landbouw, inclusief
 • marktpotentieel en werkgelegenheidskansen
 • het vermogen om de achteruitgang van oceaanecosystemen om te keren en de ecologische functionaliteit ervan te herstellen;
 • Verhoogd bewustzijn onder kustgemeenschappen van de mogelijkheden die regeneratieve oceaankweek biedt, met inbegrip van sociale aanvaarding.

De bovenstaande lijst van verwachte effecten is niet uitputtend en aanvragers kunnen andere toevoegen indien zij dit relevant achten voor het bereiken van de doelstellingen van dit thema.

Budget

 • Indicatief beschikbaar budget: 2 miljoen euro
 • Het cofinancieringspercentage bedraagt 80%

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij - EFMZV

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EFMZVA) heeft als doel het duurzame gebruik en beheer van mariene hulpbronnen te faciliteren, de ontwikkeling van een veerkrachtige blauwe economie te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren met het oog op gezonde, veilige en duurzaam beheerde oceanen.

Goed om weten 

 • Projecttype

Innovatie, onderzoek, investeringen, netwerkvorming/kennisdeling

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

70%

 • Aanvraagprocedure

tbc

België is bezig met de voorbereidingen van het “Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027”. Onder voorbehoud van mogelijke vertragingen, verwachten we dat het Belgisch Programma voor het einde van 2022 zal worden aangenomen door de Europese Commissie, en het Belgisch Programma dus in 2023 operationeel zal worden. 

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1139 inzake de oprichting van het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds

Budget

tbc

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Maritieme zaken en visserij
Lees meer
Volg ons