U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Blue economy window call (EMFF-BEW-2020)

Deadline

Code

EMFF-BEW-2020

Inleiding

Een duurzame blauwe economie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese "groene" doelstellingen, waaronder biodiversiteit, circulaire economie, digitale aarde en "van boer tot bord"-strategieën en de overgang naar een klimaatneutrale economie. Het kan gemeenschappen en industrieën die hard worden getroffen door het coronavirus of de migratie van belangrijke werknemers helpen zich te herstellen door middel van een veerkrachtigere economie met een kleinere koolstof- en milieuvoetafdruk en een beter concurrentievermogen op wereldschaal.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen, die ook de naam "BlueInvest Grants" draagt, maakt deel uit van een pakket maatregelen dat in het kader van het "BlueInvest-platform" is opgezet en dat bestaat uit bijstandsdiensten voor investeringsbereidheid en 75 miljoen euro aan liquiditeiten die in 2020 beschikbaar worden gesteld voor het investeren van aandelen in fondsen die volledig of grotendeels in de blauwe economie zijn gespecialiseerd of die in bepaalde bedrijven mede-investeren.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn de volgende:

Nieuwe producten, diensten, processen en bedrijfsmodellen in de waardeketens van de blauwe economie op de markt te brengen en de marktrijpheid ervan te helpen bevorderen. 

Duurzame en innovatieve blauwe economie in de Europese zeebekkens te ontwikkelen;
risicovrije investeringen in deze projecten om de toegang tot andere financieringsregelingen voor de volgende fasen van hun activiteiten te vergemakkelijken.

De voorstellen moeten erop gericht zijn bedrijfsconcepten verder te ontwikkelen tot een marktrijp product, dienst of proces dat is afgestemd op de groeistrategie voor de blauwe economie van de aanvrager. Verwacht wordt dan ook dat de projecten het technologiegereedheidsniveau[1] (TRL) tussen 6-8[2] zullen bereiken, zoals gedefinieerd in de algemene bijlage G van het H2020-werkprogramma.

 

Budget

Deze call bedraagt 20 000 000 euro.

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Voor meer info, contacteer Vlaams contactpunt Krale Vanhulle via: Karel.Vanhulle@lv.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij - EFMZV

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EFMZVA) heeft als doel het duurzame gebruik en beheer van mariene hulpbronnen te faciliteren, de ontwikkeling van een veerkrachtige blauwe economie te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren met het oog op gezonde, veilige en duurzaam beheerde oceanen.

Goed om weten 

 • Projecttype

Innovatie, onderzoek, investeringen, netwerkvorming/kennisdeling

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

70%

 • Aanvraagprocedure

tbc

België is bezig met de voorbereidingen van het “Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027”. Onder voorbehoud van mogelijke vertragingen, verwachten we dat het Belgisch Programma voor het einde van 2022 zal worden aangenomen door de Europese Commissie, en het Belgisch Programma dus in 2023 operationeel zal worden. 

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1139 inzake de oprichting van het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds

Budget

tbc

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Maritieme zaken en visserij
Lees meer
Volg ons