U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

4e projectoproep interreg 2 Zeeën-programma

Deadline

Inleiding

Het 2 Zeeën-programma nodigt u hierbij uit om projectvoorstellen in te dienen in het kader van de 4
de projectoproep voor de programmaperiode 2014-2020. In dit document worden de eisen en de procedure voor deze 4 de oproep beschreven.

Doelstellingen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en socialesamenhang in de Europese Unie te versterken door de onderlinge verschillen tussen regio’s te verkleinen.Daarbij vormt het onderdeel Europese Territoriale Samenwerking (ETS) een van de pijlers voor detotstandkoming van een gemeenschappelijke Europese ruimte en een hoeksteen van de Europeseintegratie. De Europese meerwaarde is duidelijk: ETS helpt om de barrièrewerking van grenzen tegen tegaan, brengt Europeanen dichter bij elkaar, helpt om gezamenlijke problemen op te lossen, bevordert deuitwisseling van ideeën en een gezamenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen en stimuleert een strategischeaanpak van gemeenschappelijke doelen. Het Interreg 2 Zeeën Programma is een van degrensoverschrijdende ETS-programma’s tussen de kustregio’s van vier Lidstaten: Frankrijk, het VerenigdKoninkrijk, België/Vlaanderen en Nederland.Het 2 Zeeën-programma nodigt u hierbij uit om projectvoorstellen in te dienen in het kader van de 4 deprojectoproep voor de programmaperiode 2014-2020. In dit document worden de eisen en de procedurevoor deze 4 de oproep beschreven. Dit document dient samen met het Samenwerkingsprogramma (SP) enhet Handboek van het 2 Zeeën-programma te worden gelezen. Qua rechtsvorm kunnen partners publieke of private organisaties zijn. Er wordt gewerkt volgens het‘Hoofdpartnerprincipe’. Een partnerschap voor een project dient tenminste te bestaan uit: twee partners afkomstig uit twee Lidstaten waarvan één uit het Verenigd KoninkrijkAls looptijd voor projecten wordt maximaal drie tot vier jaar geadviseerd. Er zijn geen financiële minimumofmaximumgrenzen. Projecten dienen zich wel aan de volgende principes voor projectkosten en-inkomsten te houden: ‘value for money’ evenwichtig en redelijk budget projectdoelstellingen afgestemd op beschikbare financiële middelen en personeelIn het kader van de Europese Territoriale Samenwerkingsprogramma’s streeft EFRO ernaar eenhefboomeffect te hebben op projecten en de financieringskloof te dichten. Dit betekent dat de EFRObijdragebeperkt is tot het bedrag dat minimaal nodig is om de projectdoelstelling te halen door middelvan echte grensoverschrijdende samenwerking. Als projecten inkomsten genereren, kan de EFRO-subsidieworden verlaagd met het oog op toekomstige inkomsten; als de toekomstige inkomsten hoger uitvallendan was voorzien, kan de EFRO-subsidie worden teruggevorderd. Meer informatie over inkomstengenererendeprojecten is te vinden in het Handboek van het Programma.

 

Budget

De algemene doelstelling van het 2 Zeeën-programma is ‘het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd’. Het Programma kent vier prioritaire assen, die weer zijn opgesplitst in zeven specifieke doelstellingen. Er zijn twee overkoepelende thema’s: ondersteuning van het MKB/KMO en de maritieme dimensie. Deze opzet vormt de basis voor de Programmastrategie. Het Programma heeft voor de vier genoemde prioriteiten samen een totaalbedrag van 241.249.780 euro aan EFRO-subsidie beschikbaar. Bij de 4e oproep kunnen projecten een vast percentage van 60% EFROsubsidie aanvragen (tenzij er sprake is van staatssteun). Alle prioriteiten, specifieke doelstellingen en financiële middelen zijn beschikbaar in het kader van de 4 de projectoproep en het is de bedoeling dat er de komende jaren nog meer projectoproepen zullen volgen.

Begunstigden

Alle doelgroepen en soorten begunstigden die in het SP worden genoemd, komen in aanmerking voorde 4 de projectoproep. De subsidiabiliteitseisen voor organisaties zijn te vinden in het Handboek van hetProgramma. Alle geografische gebieden binnen het Programmagebied komen in aanmerking. Aanvragers buitenhet Programmagebied kunnen deelnemen onder de voorwaarden die staan beschreven in het Handboekvan het Programma.

Info & contact

De oproep zal openen op 01/12/2016.De aanvraagprocedure is 100% papierloos en verloopt in twee stappen:1. STAP 1: Indiening van een Conceptnota (CN) voor 01/03/2017 (23.59 uur tijdzone Brussel).De Conceptnota is bedoeld om projecten te kunnen bijsturen en zodoende de Programmastrategieoptimaal te kunnen uitvoeren. Het doel is ook om de administratieve lasten voor projectaanvragers teverminderen door te zorgen voor aansluiting bij de Programmastrategie. Na indiening ontvangenprojectaanvragers aanbevelingen met betrekking tot hun project. De Conceptnota moet in de drieofficiële programmatalen (Engels, Frans en Nederlands) worden ingediend. De Engelse versie geldtals de officiële versie.9/92. STAP 2: Eind april 2017 zullen projectaanvragers aanbevelingen ontvangen van de ingediendeConceptnota.Stap 2 opent op 2 mei 2017.Indiening van een Aanvraagformulier (AF) kan uiterlijk tot 13/09/2017 (23.59 uur tijdzone Brussel).Enkel tijdig ingediende CN in stap 1 kunnen aanleiding geven tot het indienen van eenaanvraagformulier in stap 2. Het Aanvraagformulier zal alle operationele aspecten van het projectomvatten. Op basis hiervan wordt uiteindelijk een beslissing genomen: goedkeuring, afwijzing ofterugverwijzing voor operationele of strategische redenen. Het Aanvraagformulier hoeft alleen in hetEngels te worden ingediend.A. Projecten moeten alle nodige bijlage opladen in het Elektronic Exchange Platform (EEP)voor 06/11/2017 (23.59 uur tijdzone Brussel).B. Het programma Toezichtcomité zal een beslissing nemen op 23/11/2017.C. Projecten zullen een notificatiebrief ontvangen met daarin de uiteindelijke beslissingbegin december 2017.D. De beslissing is: goedkeuring, terugverwijzing voor operationele, terugverwijzing voorstrategische redenen of afwijzing.7. Volgende stappenMeer informatie over de aanvraagfase en de selectiefase is te vinden in het Handboek van hetProgramma.Alle gebruikers moeten een account aanmaken om inloggegevens te krijgen voor het Electronic ExchangePlatform (EEP) van het 2 Zeeën-Programma en moeten hun Conceptnota online indienen. Het invullen enindienen van het Aanvraagformulier gebeurt ook online via het EEP (http://eep.interreg2seas.eu/). Om hetinvulproces te vergemakkelijken, zijn er echter ook Word-versies van de documenten beschikbaar(http://www.interreg2seas.eu/).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Doelstellingen

Op basis van de strategie ‘Vlaanderen in actie - Pact 2020’ en het Vlaamse Hervormingsprogramma koos Vlaanderen voor volgende prioriteiten voor het EFRO-programma:

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 • Versterken van de capaciteiten en infrastructuur voor onderzoek en innovatie, en het bevorderen van expertisecentra
 • Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen
 • De nadruk ligt op de praktische toepassing van onderzoek en innovatie, met living labs en demonstratieprojecten

Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

 • Meer ondernemerschap, nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s en internationalisering van bedrijven. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Resultaat? Meer start-ups, spin-offs, spin-outs en spin-ins.

Prioriteitsas 3 - Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Vlaanderen wil minder broeikasgasemissies, en meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dus dient u onder deze prioriteitsas projecten in rond:

 • Energie-efficiëntie, slim energiebeheer, en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector
 • Koolstofarme strategieën in steden en landelijke gebieden – ook projecten rond duurzame stedelijke mobiliteit komen in aanmerking
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ondernemingen 
 • Productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Prioriteitsas 4 – Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Alleen Antwerpen en Gent komen in aanmerking voor deze prioriteit. U dient projectvoorstellen in rond:

 • Investeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering
 • Verbetering van het stadsmilieu, opwaardering van steden, sanering
 • Ontsmetting van oude bedrijfsterreinen, vermindering van luchtvervuiling en lawaai 
 • Achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en rurale gebieden

Prioriteitsas 5 – Technische bijstand

Deze financiering gaat naar het programma- en projectbeheer, en de werking van het programmasecretariaat. Voor drie Vlaamse gebieden stelde de Vlaamse overheid een aparte strategie op: de geïntegreerde territoriale investeringen voor Limburg, Kempen en West-Vlaanderen.

Budget

Het totale budget van het EFRO-programma (in Vlaanderen) bedraagt 430 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het EFRO-programma?

 • Alle juridische entiteiten.

Regio:

 • In heel Vlaanderen kan u deelnemen aan het EFRO-programma.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Claudine Carton

claudine.carton@vlaamsbrabant.be

016 26 74 14

Limburg

Robert Daniëls

robert.daniels@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

Meer lezen

www.efro.be

ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Lees meer
Volg ons