U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo's verbeteren (GTI Limburg SALK)

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep kadert binnen prioriteit 2, specifieke doelstelling 3 van EFRO: Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren. Met deze doelstelling wordt beoogd om ondernemers bewust te maken van het belang van innovatieve bedrijfsmodellen voor bedrijfsprestaties en hen de kennis en vaardigheden bij te brengen om innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren. Dit betreft zowel startende ondernemers inzicht doen verwerven over het ontwikkelingsproces van bedrijfsmodellen, als reeds opgerichte Vlaamse kmo’s aansporen inzicht te doen krijgen in hun eigen bedrijfsmodel en begeleiden bij de verfijning en/of vernieuwing van hun bedrijfsmodel. Bijkomend wordt binnen deze doelstelling aandacht besteed aan kennisontwikkeling en –verspreiding van de bedrijfsmodellen van de toekomst, zodat kmo’s de opportuniteiten van de globalisering beter kunnen benutten.

De beoogde verandering is een verhoging van het aantal kmo's dat zich bezighoudt met marketing- of organisatorische innovatie. Het instrument om dit te bereiken is dan de verhoging van de kennis over en de implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen. Kmo's passen hierbij hun bedrijfsmodel aan zodat dit beter beantwoordt aan de hedendaagse normen op vlak van samenwerking, internationalisering en duurzaamheid.

Hierbij zal gemeten worden wat het aandeel van kmo’s is ( binnen het totaal aantal kmo’s ) dat aan marketing- of organisatorische innovatie doet. Een stijging van dit percentage is een indicator voor een toegenomen marketing en organisatorische innovatie binnen Vlaamse kmo’s.

Mogelijke acties:

 • Bewustmaken van kmo’s van het belang van bedrijfsmodellen voor de bedrijfsprestaties;
 • Begeleiden van kmo’s bij de ontwikkeling, verfijning en/of vernieuwing van hun bedrijfsmodel;
 • Verspreiden van instrumenten hierrond, waaronder een conceptueel kader voor bedrijfsmodel- innovatie;

Budget

Voor deze oproep wordt een budget van €2.000.000 voorzien; het EFRO steunpercentage bedraagt maximaal 40%.

Begunstigden

Deze oproep is enkel bedoeld voor GTI Limburg. Projectvoorstellen moeten dan ook passen binnen het SALK.

Info & contact

In bijlage vindt u de oproepfiche terug, waar alle informatie verzameld staat. In geval van bijkomende vragen kan u zich richten tot volgende contactpersonen:

Provinciaal EFRO-contactpunt Provincie Limburg

Centraal Programmasecretariaat VLAIO

Voor deze oproep is een vooraanmelding verplicht. Deze mailt u voor 29 januari 2021 naar Philippe Rousseau of Frederik Maertens (zie mailadressen hieronder).

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Doelstellingen

Op basis van de strategie ‘Vlaanderen in actie - Pact 2020’ en het Vlaamse Hervormingsprogramma koos Vlaanderen voor volgende prioriteiten voor het EFRO-programma:

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 • Versterken van de capaciteiten en infrastructuur voor onderzoek en innovatie, en het bevorderen van expertisecentra
 • Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen
 • De nadruk ligt op de praktische toepassing van onderzoek en innovatie, met living labs en demonstratieprojecten

Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

 • Meer ondernemerschap, nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s en internationalisering van bedrijven. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Resultaat? Meer start-ups, spin-offs, spin-outs en spin-ins.

Prioriteitsas 3 - Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Vlaanderen wil minder broeikasgasemissies, en meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dus dient u onder deze prioriteitsas projecten in rond:

 • Energie-efficiëntie, slim energiebeheer, en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector
 • Koolstofarme strategieën in steden en landelijke gebieden – ook projecten rond duurzame stedelijke mobiliteit komen in aanmerking
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ondernemingen 
 • Productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Prioriteitsas 4 – Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Alleen Antwerpen en Gent komen in aanmerking voor deze prioriteit. U dient projectvoorstellen in rond:

 • Investeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering
 • Verbetering van het stadsmilieu, opwaardering van steden, sanering
 • Ontsmetting van oude bedrijfsterreinen, vermindering van luchtvervuiling en lawaai 
 • Achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en rurale gebieden

Prioriteitsas 5 – Technische bijstand

Deze financiering gaat naar het programma- en projectbeheer, en de werking van het programmasecretariaat. Voor drie Vlaamse gebieden stelde de Vlaamse overheid een aparte strategie op: de geïntegreerde territoriale investeringen voor Limburg, Kempen en West-Vlaanderen.

Budget

Het totale budget van het EFRO-programma (in Vlaanderen) bedraagt 430 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het EFRO-programma?

 • Alle juridische entiteiten.

Regio:

 • In heel Vlaanderen kan u deelnemen aan het EFRO-programma.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Claudine Carton

claudine.carton@vlaamsbrabant.be

016 26 74 14

Limburg

Robert Daniëls

robert.daniels@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

Meer lezen

www.efro.be

ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Lees meer
Volg ons