U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

EFRO: Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s - GTI West-Vlaanderen

Deadline

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 3 – Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s - GTI West-Vlaanderen Met deze doelstelling wordt de uitvoering van energie-efficiënte maatregelen met langere terugverdientijden bij kmo’s beoogd. De maatregelen kunnen zich zowel focussen op het stimuleren van energie-efficiënte productieprocessen, als tot de verbeteringen van de bedrijfsgebouwen. Wanneer kmo's energieadvies krijgen, dienen zij te worden gestimuleerd om tot de realisatie hiervan over te gaan. Deze doelstelling is gericht op de kleinere kmo’s die niet onder de bestaande instrumenten (Energiebeleidsovereenkomsten) vallen. Deze doelstelling wil de doorgedreven energetische renovatie van bedrijfsgebouwen of bedrijfsprocessen stimuleren, niet door de investeringen rechtstreeks te ondersteunen, maar wel door initiatieven te steunen die dit globaal bij kmo’s stimuleren. Het EFRO-project impliceert m.a.w. het begeleidingstraject om tot daadwerkelijke implementatie / investeringen te komen. Bij de beoordeling van de deelnemende kmo’s moet de afweging worden gemaakt of de schaal voldoende groot is om tot een relevante besparing te komen.  Bij deze oproep horen verder nog specifieke aandachtspunten:

  • Het project moet inpasbaar zijn in West Deal en de startnota van de GTI WestVlaanderen. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (zie aanvraagformulier – link met het beleid).
  • In het bijzonder in het raam van deze oproep dient het project te voldoen aan de bepalingen inzake projecten categorie 1 van de startnota en duidelijke invulling te geven aan het projectenkader West Deal², onderdeel van de startnota.
  • Het project dient bij te dragen tot de output - en resultaatsindicatoren (zie 4. Indicatoren).

 GTI West-Vlaanderen Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. De GTI West-Vlaanderen speelt in op de specifieke sociaal – economische en territoriale uitdagingen in de provincie. Om deze problemen het hoofd te bieden, werd het strategische plan West Deal uitgewerkt, dat de basisvoorwaarden wil helpen ontwikkelen voor een duurzame economische transformatie. West Deal vormt het inhoudelijke kader van de GTI West-Vlaanderen, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 3 april 2015. Binnen het EFRO-programma werd 20,9 miljoen euro (gespreid over Prioriteit 1, 2 en 3) voorzien voor de GTI West-Vlaanderen. De startnota GTI West-Vlaanderen werd gevalideerd door de GTI-stuurgroep op 16 oktober 2015 en ter kennis gegeven aan het Comité van Toezicht op 17 november 2015. Projectvoorstellen in het kader van deze oproep dienen tevens te kaderen binnen de hierin vastgelegde uitvoeringsmodaliteiten, voorziene acties en geplande financiering. De betrokken documenten zijn terug te vinden op www.efro.be

 

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project door de Managementautoriteit, te worden bevestigd. Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd.

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 400.000 euro EFRO-steun.

Begunstigden

Alle entiteiten met rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Meer lezen: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/100_-_efro_oproep_gti_west-vl_p3_sd3.pdf : oproepfichehttp://www.agentschapondernemen.be/artikel/praktische-gidsen-en-sjablonen: praktische gidsen

 

Contact in West-Vlaanderen: 

Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, ellen.cardoen@west-vlaanderen.be (tel.050/40.31.72)

Centraal Programmasecretariaat:

Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brusselwouter.borremans@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.38.32)liezelotte.deschrijvere@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.37.23)erik.degendt@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.27.22)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons