U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

EFRO Nieuwe oproep voor subsidies voor het bevorderen van een internationaal ondernemingsklimaat

Deadline

Inleiding

EFRO Vlaanderen lanceert een nieuwe oproep voor subsidies voor het bevorderen van een internationaal ondernemingsklimaat. De oproep mikt op het versterken van het concurrentievermogen van kmo’s door de creatie van strategieën voor de internationalisering van de Vlaamse economie.

Doelstellingen

Het versnellen van het internationaliseringsproces zorgt voor een verbetering van de concurrentiepositie van kmo’s. EFRO Vlaanderen wil door middel van deze oproep het aantal startende en jonge ondernemingen met internationale oriëntatie verhogen. Daarom kan je via deze oproep een subsidie ontvangen voor het opstellen van gerichte strategieën om buitenlandse ondernemingen aan te trekken en internationaal-georiënteerde clustering te bewerkstelligen. Deze strategieën vragen een sterke betrokkenheid en engagement van overheidsactoren, middenveldorganisaties, kmo’s,…om vanuit één visie te handelen.

Binnen deze strategieën en de daaraan verbonden uitvoeringsprocessen staan de noden van de bedrijven centraal. Een projectvoorstel dient een totaalaanpak met meerdere van onderstaande stappen te bevatten:

 • Ontwikkeling van een omvattende internationaliseringsstrategie;
 • Co-creatieprocessen met bedrijven en diverse hierboven genoemde actoren in een gemeenschappelijke, strategische visie voor internationalisering;
 • Sensibiliseringscampagnes gericht op bedrijven met een sterk internationaliseringspotentieel;
 • Uitbouw van een meer transparante dienstverlening binnen de diverse actoren m.b.t. internationalisering in Vlaanderen;
 • Creatie van hulpmiddelen voor het wegwerken van de prioritaire belemmeringen voor internationalisering bij kmo’s.

Praktisch:  

Uiterste indiendatum: 31 augustus 2016

Looptijd project: 2 jaar (werking), 3 jaar (infrastructuur)

Heeft u een interessant idee?  Bent u op zoek naar partners voor samenwerking? Of wilt u gewoon meer weten over de oproep? Contacteer dan de provinciale of stedelijke (voor Gent en Antwerpen) projectadviseur.

Begunstigden

KMO’s, overheidsorganisaties, middenveldorganisaties, …

Info & contact

De volledige fiche

Provinciale EFRO-contactpunten

Provincie Antwerpen, Bezoekersadres: Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, Postadres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen Stijn.AERTBELIEN@provincieantwerpen.be (03/240 68 24)

Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt robert.daniels@limburg.be (tel. 011/23.74.32)

Provincie Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven claudine.carton@vlaamsbrabant.be (tel. 016/26.74.14)

Provincie Oost-Vlaanderen, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, heidi.tency@oost-vlaanderen.be (tel. 09/267.86.37)

Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries ellen.cardoen@west-vlaanderen.be (tel.050/40.31.72)

Stedelijke EFRO-contactpunten

Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen wim.blommaart@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.28)

Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent joris.demoor@gent.be (tel. 09/266.53.28)

Centraal Programmasecretariaat

Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel philippe.rousseau@vlaio.be (tel. 02/553.37.07) frederik.maertens@vlaio.be (tel. 02/553.38.37)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Doelstellingen

Op basis van de strategie ‘Vlaanderen in actie - Pact 2020’ en het Vlaamse Hervormingsprogramma koos Vlaanderen voor volgende prioriteiten voor het EFRO-programma:

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 • Versterken van de capaciteiten en infrastructuur voor onderzoek en innovatie, en het bevorderen van expertisecentra
 • Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen
 • De nadruk ligt op de praktische toepassing van onderzoek en innovatie, met living labs en demonstratieprojecten

Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

 • Meer ondernemerschap, nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s en internationalisering van bedrijven. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Resultaat? Meer start-ups, spin-offs, spin-outs en spin-ins.

Prioriteitsas 3 - Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Vlaanderen wil minder broeikasgasemissies, en meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dus dient u onder deze prioriteitsas projecten in rond:

 • Energie-efficiëntie, slim energiebeheer, en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector
 • Koolstofarme strategieën in steden en landelijke gebieden – ook projecten rond duurzame stedelijke mobiliteit komen in aanmerking
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ondernemingen 
 • Productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Prioriteitsas 4 – Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Alleen Antwerpen en Gent komen in aanmerking voor deze prioriteit. U dient projectvoorstellen in rond:

 • Investeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering
 • Verbetering van het stadsmilieu, opwaardering van steden, sanering
 • Ontsmetting van oude bedrijfsterreinen, vermindering van luchtvervuiling en lawaai 
 • Achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en rurale gebieden

Prioriteitsas 5 – Technische bijstand

Deze financiering gaat naar het programma- en projectbeheer, en de werking van het programmasecretariaat. Voor drie Vlaamse gebieden stelde de Vlaamse overheid een aparte strategie op: de geïntegreerde territoriale investeringen voor Limburg, Kempen en West-Vlaanderen.

Budget

Het totale budget van het EFRO-programma (in Vlaanderen) bedraagt 430 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het EFRO-programma?

 • Alle juridische entiteiten.

Regio:

 • In heel Vlaanderen kan u deelnemen aan het EFRO-programma.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Claudine Carton

claudine.carton@vlaamsbrabant.be

016 26 74 14

Limburg

Robert Daniëls

robert.daniels@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

Meer lezen

www.efro.be

ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Lees meer
Volg ons