U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

EFRO: Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren

Deadline

Doelstellingen

In Europa stelt zich een probleem rond de vermarkting van kennistoepassingen. De verhouding onderzoek enerzijds en productie / marktintroductie / valorisatie anderzijds is scheefgetrokken. Onderzoek mondt onvoldoende uit in een concrete marktintroductie. Dit fenomeen wordt voorgesteld als de zogenaamde Valley of Death. Een verbreding en verlenging van het gesteund innovatieproces kan hieraan tegemoet komen. Een dergelijk proces legt meer nadruk op de vermarkting (verlenging) en niet-technologische aspecten (verbreding) van innovatie. Bij co-creatie staan de producent / ontwikkelaar en de consument / gebruiker met elkaar in verbinding. De methodiek van living labs of proeftuinen laten toe om nieuwe producten, bijvoorbeeld van kmo’s, te testen in een real life omgevingen en dit in contact met reële gebruikers. Living labs zijn test- en ontwikkelingsomgevingen buiten het ontwikkellab, in een realistische context, vaak in een begrensd gebied. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers die nieuwe producten, diensten of businessmodellen ontwikkelen in een realistische context. Belangrijke kenmerken daarbij zijn:

 • Betrekken van de gebruikers in een vroeg stadium, waardoor nieuwe behoeften of aanwezige gebreken gedetecteerd kunnen worden.
 • Het dichten van de kloof tussen technologie - ontwikkeling en het introduceren van nieuwe diensten en producten door deelname van de belanghebbenden: ontwikkelaars, overheden, kennisinstellingen en gebruikers. Deze belanghebbenden moeten niet allen als formele projectpartners (promotor / copromotor) fungeren, maar hun betrokkenheid moet duidelijk aangetoond worden in het projectvoorstel. Omwille van de administratieve beheersbaarheid bestaat een EFRO-project bij voorkeur uit maximaal 4 formele partners. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar moeten wel grondig gemotiveerd worden.
 • Detecteren van economische en sociale implicaties, zodat hiermee rekening kan gehouden worden.

Binnen de methodiek van living labs kunnen vier activiteiten onderscheiden worden. Deze moeten in het projectvoorstel behandeld worden.

 1. Co-creatie, waarbij wisselwerking optreedt tussen producent en gebruiker, steunend op het principe van open innovatie; 
 2. Controleren: het ontdekken van nieuwe gebruikersmogelijkheden en marktopportuniteiten;
 3. Experimenteren: implementeren van verschillende scenario’s om het effect ervan te meten;
 4. Evalueren: uiteindelijke beoordeling van producten of diensten.

Bij deze oproep horen verder nog specifieke aandachtspunten:

 • Specifieke voorkeur gaat uit naar valorisatie van industrieel onderzoek met een economische finaliteit. Op die manier wordt de wisselwerking tussen de kenniscentra en het bedrijfsleven verder geoptimaliseerd.
 • Specifieke aandacht moet eveneens uitgaan naar de vermarkting en valorisatie. Zuivere onderzoeksprojecten komen niet aan bod, vermits hier andere subsidiekanalen voor bestaan. De nadruk moet liggen op het verfijnen en toepassen van het onderzoek aan de hand van living labs, met oog op vermarkting en valorisatie.
 • Het project moet behoren tot één van de acht clusterdomeinen, zoals vermeld in de Vlaamse Regionale Innovatie Strategie (RIS 3).
 • Projecten dienen bij te dragen tot de output en resultaatsindicatoren (zie 4. Indicatoren).

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De totale subsidiabele kosten worden gelijkgesteld aan 100%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De publieke financiering kan ook verder worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.

Aan de projectpromotoren wordt in principe een eigen bijdrage van minimaal 15% gevraagd.

De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project te worden bevestigd.

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 3.000.000 euro EFRO-steun.

 

Begunstigden

Alle entiteiten met een rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Info

Lees meer op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Op woensdag 16 maart 2016 van 10u tot 12u zal een infosessie georganiseerd worden in het VAC van Leuven (Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven). Inschrijven voor deze infosessie kan via erik.degendt@vlaio.be

Contact

Provinciale EFRO-contactpunten :

Stedelijke EFRO-contactpunten :

 • Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen; correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, wim.blommaart@stad.Antwerpen.be  (tel. 03/338.61.92)
 • Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent; Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@gent.be (tel. 09/266.58.08)

Centraal Programmasecretariaat

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Doelstellingen

Op basis van de strategie ‘Vlaanderen in actie - Pact 2020’ en het Vlaamse Hervormingsprogramma koos Vlaanderen voor volgende prioriteiten voor het EFRO-programma:

Prioriteitsas 1 – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

 • Versterken van de capaciteiten en infrastructuur voor onderzoek en innovatie, en het bevorderen van expertisecentra
 • Bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen
 • De nadruk ligt op de praktische toepassing van onderzoek en innovatie, met living labs en demonstratieprojecten

Prioriteitsas 2 – Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

 • Meer ondernemerschap, nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo’s en internationalisering van bedrijven. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Resultaat? Meer start-ups, spin-offs, spin-outs en spin-ins.

Prioriteitsas 3 - Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Vlaanderen wil minder broeikasgasemissies, en meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dus dient u onder deze prioriteitsas projecten in rond:

 • Energie-efficiëntie, slim energiebeheer, en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector
 • Koolstofarme strategieën in steden en landelijke gebieden – ook projecten rond duurzame stedelijke mobiliteit komen in aanmerking
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in ondernemingen 
 • Productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen

Prioriteitsas 4 – Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Alleen Antwerpen en Gent komen in aanmerking voor deze prioriteit. U dient projectvoorstellen in rond:

 • Investeringen voor de aanpassing aan de klimaatverandering
 • Verbetering van het stadsmilieu, opwaardering van steden, sanering
 • Ontsmetting van oude bedrijfsterreinen, vermindering van luchtvervuiling en lawaai 
 • Achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en rurale gebieden

Prioriteitsas 5 – Technische bijstand

Deze financiering gaat naar het programma- en projectbeheer, en de werking van het programmasecretariaat. Voor drie Vlaamse gebieden stelde de Vlaamse overheid een aparte strategie op: de geïntegreerde territoriale investeringen voor Limburg, Kempen en West-Vlaanderen.

Budget

Het totale budget van het EFRO-programma (in Vlaanderen) bedraagt 430 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het EFRO-programma?

 • Alle juridische entiteiten.

Regio:

 • In heel Vlaanderen kan u deelnemen aan het EFRO-programma.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Claudine Carton

claudine.carton@vlaamsbrabant.be

016 26 74 14

Limburg

Robert Daniëls

robert.daniels@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

Meer lezen

www.efro.be

ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Lees meer
Volg ons