U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

EFRO: verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting - GTI West-Vlaanderen

Deadline

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 2 – Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting Om haar positie als dynamische kennisregio te versterken, moet Vlaanderen de valorisatie van technologische en niet-technologische kennis voortdurend optimaliseren. Het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende projecten met kennistoepassingen vormt hiervoor een belangrijk instrument. De overdraagbaarheid van deze projecten naar andere bedrijven, organisaties en instellingen staan hierin centraal. De transfer van kennis naar valorisatie vormt een moeilijke schakel in de ontwikkeling van de kenniseconomie in Vlaanderen. De aanwezige kennis moet gevaloriseerd worden in economische activiteiten en maatschappelijke toepassingen om het draagvlak en de impact van die ontwikkelde kennis te maximaliseren. Vandaag blijft de economische, industriële en maatschappelijke valorisatie van onderzoeksresultaten in Vlaanderen te beperkt. Bovendien is er ook een gebrek aan economisch ondernemerschap en wordt de verbreding van het innovatiebegrip te weinig gestimuleerd. Veelal stopt het innovatieproces in het beleid bij bewustmaking en bekendmaking. Demonstratieprojecten kunnen beschouwd worden als belangrijke instrumenten om de brug te maken naar ontwikkeling naar implementatie met een economische valorisatie in Vlaanderen en mogelijks internationaal. Dit moet resulteren in meer nieuwe en vernieuwende producten, processen en diensten, in een grotere economische en maatschappelijke toegevoegde waarde en in een belangrijkere internationale valorisatie van de Vlaamse kennis.  Demonstratieprojecten hebben op die manier een brugfunctie tussen het afronden van onderzoek en ontwikkeling en het uitrollen van de innovatie over heel Vlaanderen. Demonstratieprojecten moeten ontstaan vanuit een reëel probleem of reële opportuniteit. Men moet daarbij steeds oog hebben voor het bedrijfseconomisch perspectief. De mate waarin een idee, concept, toepassing,… overdraagbaar is naar het  economisch weefsel in Vlaanderen is een belangrijk criterium. Een belangrijk aandachtspunt is eveneens dat een projectvoorstel additioneel moet zijn aan het bestaande aanbod van tools, diensten en producten dat al op de markt aanwezig is. Om aan de beoogde doelstellingen tegemoet te komen (‘kennisverspreiding van innovatieve technologieën en concepten’) kan het begrip ‘demonstratieproject’ ruim geïnterpreteerd worden. Naast het demonstreren van de innovatieve techniek op zich (afhankelijk van de techniek in de setting van een infrastructuur / pilootlijn / testlijn of eerder via een ontwikkelde tool / software of het demonstreren van innovatieve methodieken of bedrijfsprocessen,…), kunnen ook flankerende acties in de vorm van ondernemersbegeleiding (collectief of in meer beperkte samenstelling) een rol spelen bij het verspreiden van kennis. Ook via netwerkactiviteiten kan men verdere kennisvalorisatie beogen. Bij deze oproep horen verder nog specifieke aandachtspunten:

  • Specifieke voorkeur gaat uit naar valorisatie van industrieel onderzoek met een economische finaliteit. Op die manier wordt de wisselwerking tussen de kenniscentra en het bedrijfsleven verder geoptimaliseerd.
  • Deze oproep beoogt de valorisatie van reeds ontwikkelde kennis. De fase van de kennisontwikkeling is dus reeds achter de rug. Zuivere onderzoeksactiviteiten kunnen dus niet aan bod komen, vermits hier andere steunkanalen voor bestaan
  • Flankerende acties (specifieke begeleiding en netwerkacties) zijn mogelijk, maar het zwaartepunt moet steeds de demonstratie van de innovatieve techniek met oog op valorisatie zijn.
  • Het project moet inpasbaar zijn in de strategische ontwikkelingskaders voor de Kempen. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel 
  • Het project moet behoren tot één van de acht clusterdomeinen, zoals vermeld in de Vlaamse Regionale Innovatie Strategie (RIS 3).
  • Projecten dienen bij te dragen tot de output en resultaatsindicatoren

 GTI West-Vlaanderen en West Deal Om de territoriale cohesie te versterken, voorziet het EFRO-programma in het instrument van de “Geïntegreerde Territoriale Investeringen” (GTI). Een GTI laat toe dat een specifieke geïntegreerde strategie wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke sociaal - economische en territoriale kenmerken van het gebied. Dit zal een regioversterkende aanpak toelaten, gebaseerd op samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en over administratieve grenzen heen. De GTI West-Vlaanderen speelt in op de specifieke sociaal – economische en territoriale uitdagingen in de provincie. Om deze problemen het hoofd te bieden, werd het strategische plan West Deal uitgewerkt, dat de basisvoorwaarden wil helpen ontwikkelen voor een duurzame economische transformatie. West Deal vormt het inhoudelijke kader van de GTI West-Vlaanderen, zoals beslist door de Vlaamse Regering op 3 april 2015. De startnota GTI West-Vlaanderen werd gevalideerd door de GTI-stuurgroep op 16 oktober 2015 en ter kennis gegeven aan het Comité van Toezicht op 17 november 2015. Projectvoorstellen in het kader van deze oproep dienen tevens te kaderen binnen de hierin vastgelegde uitvoeringsmodaliteiten, voorziene acties en geplande financiering.De betrokken documenten zijn terug te vinden op www.efro.be 

Budget

Binnen het EFRO-programma werd 20,9 miljoen euro (gespreid over Prioriteit 1, 2 en 3) voorzien voor de GTI West-Vlaanderen. Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten. De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project door de Managementautoriteit te worden bevestigd.Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 4.500.000 euro EFRO-steun.

Begunstigden

Alle entiteiten met een rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Meer lezen: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/94_-_efro_oproep_gti_west-vl_p1_sd2.pdf: oproepfiche http://www.agentschapondernemen.be/artikel/praktische-gidsen-en-sjablonen: praktische gidsen 

Contact in West-Vlaanderen: 

Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, ellen.cardoen@west-vlaanderen.be (tel.050/40.31.72)

Centraal Programmasecretariaat:

Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brusselwouter.borremans@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.38.32)liezelotte.deschrijvere@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.37.23)erik.degendt@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.27.22)

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons