U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > regionaal beleid > calls >

Research and Innovation actions for support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission

Deadline

Code

HORIZON-MISS-2022-CIT-01

Inleiding

Dit onderdeel van het werkprogramma Horizon Europa 2021-2022 is gewijd aan de uitvoering van de missie voor klimaatneutrale en slimme steden, hierna de "stedenmissie" genoemd. Overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsplan van de stedenmissie, waarin de doelstellingen van de missie worden gespecificeerd[1], zullen de acties in het kader van de thema's van dit werkprogramma sterke en directe steun bieden aan steden[2] die zich verbinden tot klimaatneutraliteit[3] en hen in staat stellen hun klimaatactieplannen uit te voeren en tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken, in synergie met aanzienlijke vooruitgang naar nulvervuiling. De steden die van deze acties profiteren, zullen op hun beurt fungeren als experimenteer- en innovatiehubs voor andere steden om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. 

Klimaatneutraliteit voor steden gaat gepaard met belangrijke nevenvoordelen en stedelijke kwaliteiten, zoals minder luchtverontreiniging en geluidshinder, betere gezondheid en welzijn, een kleinere ecologische voetafdruk van steden, meer groen in de stad en beter waterbeheer. Het wordt ook in verband gebracht met beleidssamenhang tussen sectoren en met participatieve en inclusieve besluitvorming. Daarom zullen de gefinancierde acties niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de Europese Green Deal[4] om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, maar ook aan de VN-agenda 2030[5], het EU-actieplan inzake nulvervuiling[6], de Fit for 55-strategie[7], de biodiversiteitsstrategie voor 2030[8], de EU-strategie inzake de aanpassing aan de klimaatverandering[9] en het nieuwe Europese Bauhaus-initiatief [10]. In het proces zullen zij steden ondersteunen in hun tweeledige groene en digitale transitie.

Doelstellingen

Onderwerpen in het kader van de oproep "Ondersteuning van de overgang naar klimaatneutraliteit in steden" zijn gericht op de versterking van de operationele capaciteit van het missieplatform[11] dat zijn diensten verleent aan steden die deelnemen aan de stedelijke missie, op de ondersteuning van het opzetten van nationale missienetwerken en op de bevordering van op samenwerking gebaseerde lokale governancemodellen. Onderwerpen in het kader van de oproep "Onderzoeks- en innovatieacties ter ondersteuning van de uitvoering van de klimaatneutrale en slimme stedenmissie" zullen steun bieden aan innovatieve benaderingen van geïntegreerde stadsplanning en -ontwerp, aan grootschalige demonstraties van "positieve schone energiedistricten", aan activiteiten die het innovatie- en inclusiviteitspotentieel van openbaar vervoer en stedelijke mobiliteit versterken, en aan het opzetten van een platform om de internationale dimensie van de missie te coördineren. In het algemeen zullen de in het kader van het werkprogramma gefinancierde acties ook de betrokkenheid van burgers en stedelijke belanghebbenden bevorderen, evenals de mainstreaming van sociale innovatie en van gebruikersvriendelijke en veilige digitale diensten.

De voorstellen moeten, afhankelijk van hun omvang en reikwijdte, aantonen hoe zij de beginselen van de stedelijke missie integreren, met name: 1) de bijdrage van de actie aan een overkoepelende strategie die gericht is op klimaatneutraliteit voor steden, 2) de plaats van de actie binnen een holistische en sectoroverschrijdende benadering van klimaatneutraliteit, en 3) diversiteit in termen van geografische locatie en grootte van de steden. 

De aanvragers worden aangemoedigd aan te tonen hoe hun voorstellen rekening houden met en voortbouwen op bestaande programma's en/of de resultaten van eerdere O&I-projecten. Naast het aanpakken van de specifieke uitdaging van een onderwerp en het waarborgen van de beginselen van geen schade berokkenen, moeten de voorstellen, voor zover relevant, ook bijdragen tot de volgende horizontale prioriteiten: 1) geen vervuiling, 2) duurzame digitalisering en groene ICT, 3) interoperabiliteit en gedeelde normen, en 4) betaalbaarheid, sociale inclusiviteit en toegankelijkheid[12] om niemand achter te laten. Er moet de nodige aandacht worden besteed aan oplossingen voor de betaalbaarheid van huisvesting, mobiliteitsarmoede en andere verdelingseffecten van de overgang, met name voor huishoudens in kwetsbare situaties.

Info & contact

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Contactpersonen voor de Horizon Europe Missions vind je op de website van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons