U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Understanding climate-water-energy-food nexus and streamlining water-related policies

Deadline

Code

LC-CLA-14-2020

Inleiding

Water, energie en voedsel zijn essentieel voor het welzijn van de mens, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Prognoses suggereren dat de vraag naar zoet water, energie en voedsel zal toenemen, onder andere door demografische veranderingen, economische ontwikkeling en internationale handel. Dit brengt de beschikbaarheid van deze middelen voor verschillende toepassingen in gevaar. Klimaatverandering verergert de waterbehoefte, waardoor extra druk wordt uitgeoefend op de beschikbaarheid en kwaliteit van water, inclusief biodiversiteit, en tegelijkertijd extreme gebeurtenissen (overstromingen / droogte) worden veroorzaakt die ernstige sociaaleconomische en ecologische gevolgen hebben. Maatregelen om de klimaatverandering en variabiliteit te verminderen en aan te passen, kunnen sterke implicaties hebben voor het oppervlakte- en grondwatersysteem en de gebruikers ervan, bijvoorbeeld wanneer fossiele brandstoffen worden vervangen door waterkracht of biobrandstoffen. Bovendien hebben veranderingen in energieverbruik en soorten energieproductie invloed op het waterverbruik en op de landbouwproductie. Al deze druk leidt tot conflicten in de verdeling van water en tussen de water - energie - voedselsectoren, wat extra zorgen veroorzaakt voor het duurzame beheer van oppervlakte- en grondwaterlichamen, met name de grensoverschrijdende, waar een zeer groot deel van de wereldbevolking leeft . Desondanks wordt het sterke verband tussen water, klimaat, energie en voedsel zelden begrepen en zelden meegenomen in de ontwikkeling van nationaal en regionaal water-, voedsel- en energiebeveiligingsbeleid of klimaatbeleid. Daarom is het nodig om watergerelateerd of waterafhankelijk beleid beter op elkaar af te stemmen vanuit een natuurlijk nexus-perspectief van klimaat, water, energie en voedsel op verschillende geografische schaalniveaus, en rekening houdend met economische, politieke en maatschappelijke aspecten.

Doelstellingen

Het doel van deze actie is het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen, verbeterde operaties en geïntegreerd beheer en planning voor het bereiken van water, energie en voedselveiligheid en veiligheid binnen de planetaire grenzen en het oplossen van conflicten tussen stroomopwaartse en stroomafwaartse watergebruikers en burgers. Voorstellen moeten de onderlinge verbanden en afhankelijkheden van water-, voedsel- en energiesectoren en ecosystemen in verschillende waterlichamen beoordelen, met name grensoverschrijdende. Klimaat-, milieu-, landgebruiks-, sociale en economische trends en regimes in het water en deze onderling verbonden sectoren moeten ook worden overwogen.

Voorstellen moeten ook innovatieve, veelzijdige oplossingen identificeren, ontwikkelen, demonstreren en testen die het best een goede waterstatus kunnen bieden, in termen van kwantiteit en kwaliteit, duurzame voedsel- en energiezekerheid, het welzijn van mensen verbeteren en conflicten tussen verschillende gebruikers en verschillende sectoren oplossen. Er moet ook een nieuw geïntegreerd beleid, bestuursmechanismen, leer- en communicatie-instrumenten worden ontwikkeld die een goede waterstatus, duurzame voedsel- en energiezekerheid kunnen bieden, rekening houdend met de afwegingen tussen de drie sectoren. Te overwegen duurzaamheidscriteria zijn onder meer volledige mitigatie-effecten van klimaatverandering op basis van volledige koolstofrekeningen, effecten op de biodiversiteit en ecosystemen, behoud van vruchtbare bodems en andere biofysische effecten, samen met sociaaleconomische billijkheids- en rechtvaardigheidscriteria.

Er moet ook aandacht worden besteed aan mechanismen en hulpmiddelen die gemeenschappelijk bewijs ondersteunen, het vertrouwen tussen de verschillende belanghebbenden opbouwen en vergroten en hen in staat stellen gezamenlijk de wisselwerking aan te pakken en win-winstrategieën te identificeren. Dit kunnen innovatieve monitoringprogramma's zijn, vraagvoorspelling, sociaal-economische beoordelingen, scenarioplanning, gedragsverandering (inclusief een genderanalyse, indien relevant), sociale wetenschapsbenaderingen en financiële hefbomen gebruiken om een ​​echte water-energie-voedsel-nexusbenadering te implementeren en te vergroten efficiëntie, billijkheid en duurzaamheid.

Deze actie moet ook de klimaateffecten op geïntegreerd waterbeheer aanpakken, dat wil zeggen implicaties voor droogterisico, waterschaarste, beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater, voedselproductie en veiligheid en energieproductie en hoe de kwetsbaarheid van waterbronnen kan worden verminderd. Casestudies over verschillende geografische regio's en uitdagingen om analyses op maat mogelijk te maken en de ontwikkelde oplossingen te testen, moeten worden overwogen. Acties om de relevante gegevens te genereren en te analyseren die nodig zijn om de nexus-koppelingen en afwegingen te beoordelen en hun beschikbaarheid op lange termijn in de context van relevante EU-gegevensinfrastructuren te waarborgen, moeten ook worden overwogen.

Deelname van een breed scala van verschillende belanghebbenden op het gebied van water-, energie- en voedselveiligheidsstrategieën, inclusief beleidsmakers, is van essentieel belang.

Overeenkomstig de strategie voor internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie (COM (2012) 497), wordt internationale samenwerking aangemoedigd. Voorstellen moeten dubbel werk met lopende door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieacties vermijden, terwijl de potentiële synergieën worden versterkt. Naar verwachting zullen de activiteiten tegen het einde van het project TLR 5 bereiken.

De Commissie is van mening dat met voorstellen om een ​​bijdrage van de EU in de orde van grootte van 4-5 miljoen EUR deze specifieke uitdaging naar behoren kan worden aangepakt. Dit sluit echter niet uit dat er voorstellen worden ingediend en geselecteerd die andere bedragen vragen.

Budget

13 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be/ 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons