U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Social and affordable housing district demonstrator (IA)

Deadline

Code

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32

Inleiding

Om een brede implementatie van deze wijkrenovaties te ondersteunen, moet een industriële stedelijke symbiose worden bevorderd tussen de meest relevante partners die betrokken zijn bij de bouw en renovatie van sociale woonvoorzieningen. De lokale en regionale dimensie is belangrijk, aangezien lokale energie- en nutsnetwerken, aangrenzende industriële infrastructuren en beschikbare bijproducten en diensten in dergelijke wijken in een holistische en geïntegreerde benadering moeten worden beschouwd. Op dezelfde manier moet de logistiek waar mogelijk worden geoptimaliseerd en een voordeel vormen vanuit het oogpunt van duurzaamheid en concurrentievermogen.Op technologie gebaseerde innovaties moeten het potentieel aantonen voor nieuwe symbiotische renovatieprojecten die als demonstratiemodel fungeren en waarbij meerdere industriële sectoren (met een niet-exhaustieve combinatie van energie, bouw, hernieuwbare energie, circulaire, elektronica- en creatieve industrieën, sociale huisvestingsverenigingen en overheidsinstanties) worden betrokken in proefpartnerschappen met meerdere belanghebbenden die zich richten op een wijkaanpak en sociale behoeften in verband met sociale huisvesting.

Doelstellingen

Verwacht wordt dat de projecten betrekking zullen hebben op:

 • De ontwikkeling van een bredere geïntegreerde methodologie naar renovatie van sociale woonwijken vanuit een sectoroverschrijdende aanpak (bv. INNOSUP) en betrokkenheidmodellen van bewoners om de toepassing van technologieën te ontwikkelen die sociale huisvesting energie-efficiënter, toegankelijker en leefbaarder maken;
 • Onderzoeken hoe technologieën voor huisvesting en renovatie kunnen worden aangepast op een manier die tegemoet komt aan de behoeften van bewoners in sociale huisvesting tegen betaalbare kosten, alsook hoe ontwikkeling op schaal (b.v. wijkniveau van gebouwen met meerdere appartementen) kan leiden tot kostenoptimalisatie en de betaalbaarheid kan verbeteren;
 • De aanpassing van technologie op een manier die tegemoet komt aan de basis- en essentiële behoeften van bewoners in plaats van het demonstreren van de meest geavanceerde toepassing vanuit een technisch perspectief (de mens centraal, geschikt voor het doel en op maat gemaakt);
 • Onderzoek naar de manier waarop renovatie van sociale woonwijken kan leiden tot een evenwichtiger bevolking wat betreft inkomen, leeftijd en sociaal-economisch profiel, en de vorming van getto's enerzijds en gentrificatie anderzijds kan voorkomen;
 • Aspecten van milieuvriendelijk verkeer en internetconnectiviteit om integratie te vergemakkelijken moeten in overweging worden genomen;
 • Energiearmoede die als gevolg van de renovatie moet worden vermeden. Sociale innovatie en financiële planning moeten ervoor zorgen dat de kosten van levensonderhoud voor huurders en bewoners niet aanzienlijk zullen stijgen;
 • Integratie van ICT en digitale instrumenten, met inbegrip van intelligente netwerken, slimme woontoepassingen, geavanceerde modellering voor ecologisch ontwerp en modulaire bouw, om nieuwe symbiotische interacties te ontwerpen en tot stand te brengen, het delen van gegevens en het bewaren van de vertrouwelijkheid van gegevens, als niet-uitputtende lijst;
 • Beoordelingsmethoden en KPI's om de prestaties van symbiose te meten, met inbegrip van ecologische, economische en sociale effecten. Levenscyclusbeoordeling en levenscycluskostenanalyse moeten rekening houden met bestaande duurzaamheidsnormen (bv. ISO 14000) en bestaande beste praktijken;
 • Verwerving van nieuwe vaardigheden in de bouwsector door het testen van nieuwe technologieën en processen bij renovatie op wijkniveau, met de nadruk op de behoeften in de sociale huisvesting;
 • Ontwikkeling van gemeenschappelijke rapportagemethoden voor de beoordeling van activiteiten en uitwisselingen op het gebied van industriële symbiose;
 • Hulpmiddelen ter ondersteuning van bedrijven bij het herdefiniëren van hun productproces en -systemen vanuit het oogpunt van ontwerp, productie, logistiek en bedrijfsmodellen;
 • Onderzoek naar hoe gerealiseerde vuurtorenmodellen kunnen worden gedupliceerd en aangepast aan andere sociale huisvestingscontexten, bijvoorbeeld waar geen sterke sociale huisvestingssectoren aanwezig zijn of waar participatiemodellen minder ontwikkeld zijn, zoals energiegemeenschappen en coöperaties;
 • Dit onderwerp ondersteunt het Bauhaus-initiatief, aangezien vuurtorenwijken de toepassing van de Nieuwe Europese Bauhaus-praktijken kunnen laten zien, waarbij de nadruk ligt op de esthetische en co-creatieve aspecten van renovatie en het bouwen van sociale woonwijken.

Budget

Indicatief budget: EUR 10.00 miljoen

Info & contact

Meer info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

Nico Deblauwe

nico.deblauwe@vlaio.be

+32 2 432 43 00

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons