U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Restoring biodiversity and ecosystem services

Deadline

Code

LC-GD-7-1-2020

Doelstellingen

Ondersteund door kennis in de nieuwste IPCC- en IPBES-rapporten, is grootschalig herstel van ecosystemen dringend noodzakelijk - de laatste kansen komen snel dichterbij. Er is een systemische aanpak nodig om tastbare voordelen te behalen uit de Europese Green Deal-acties op het gebied van klimaat (mitigatie, aanpassing en rampenrisicovermindering), biodiversiteit, nulverontreiniging en duurzame voedselsystemen (van boer tot bord), gezondheid en welzijn. Acties in het kader van dit onderwerp moeten daarom cruciaal zijn bij het demonstreren en promoten van systemische oplossingen voor het opschalen van urgent herstel om de biodiversiteit te vergroten en een breed scala aan ecosysteemdiensten te ondersteunen, zoals gevraagd in de Biodiversiteitsstrategie voor 2030 voor beschadigde terrestrische, zoetwater-, kust- en mariene ecosystemen.

Veerkrachtige, gezonde ecosystemen zijn natuurlijke koolstofvoorraden en -putten. Ze kunnen CO2 uit de atmosfeer verwijderen en de aanpassing aan klimaatverandering en rampenrisicovermindering ondersteunen. Naast het leveren van een breed scala aan andere diensten (zuurstofbron, verbeterde gezondheid en welzijn, recreatie, waterretentie en -zuivering, luchtkwaliteit, nutriëntenkringloop of bestuiving), zijn ecosystemen essentieel in een breed scala van sectoren die van invloed zijn op het dagelijkse leven van de Europese burgers (voedsel-, voer-, vezel- of brandstofvoorziening in de hele bio-economie). De biodiversiteit gaat echter verloren en ecosystemen gaan in een alarmerend tempo achteruit. De druk op de biodiversiteit neemt sneller toe dan de inspanningen om haar te beschermen. De integriteit van terrestrische en aquatische ecosystemen en hun vermogen om een ​​breed scala essentiële diensten aan mensen te leveren, zal verder worden ondermijnd door de gevolgen van de onvermijdelijke klimaatverandering. Daarom is het nodig om hun veerkracht tegen milieu- en klimaatstressoren te versterken en tegelijkertijd de lokale sociaaleconomische kenmerken van hun omgeving te integreren.

Hoewel er nu oplossingen voor het herstel van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten beschikbaar zijn, zijn ze niet opgeschaald of voldoende geïntegreerd in de huidige bestuurs-, investerings- of beleidsondersteunende landschappen. Daarom is onderzoek en demonstratie nodig om technische en niet-technische benaderingen voor de ruimtelijke en sociaaleconomische integratie van hersteleffecten op te schalen. De noodsituatie op milieugebied benadrukt de beperkingen van de huidige managementbenaderingen en roept op tot investeringen in innovatief, duurzaam en effectief herstel, onder meer door het mobiliseren van innovatieve financiering en sectoroverschrijdende samenwerkingen die een transformationele verandering kunnen veroorzaken. Bovendien streeft het mondiale kader voor biodiversiteit na 2020 naar vrijwillige toezeggingen van bedrijven en belanghebbenden om te investeren in biodiversiteit en naar nieuwe benaderingen om acties in het kader van het VN-decennium voor herstel te versnellen.

Van meer sociaal bewustzijn tot meer betrokkenheid bij de particuliere sector, er is een duidelijke behoefte om transdisciplinaire samenwerkingen op te bouwen op alle schaalniveaus en tussen relevante ecosystemen. Er wordt gezocht naar win-winoplossingen en multifunctioneel gebruik die de lokale biodiversiteit ondersteunen en tegelijkertijd specifieke diensten en sociaaleconomische voordelen bieden. Daarom zoekt dit onderwerp naar antwoorden over hoe transformationele verandering kan worden vormgegeven die een rechtvaardige transitie ondersteunt - om te laten zien hoe investeren in natuurherstel kwetsbare regio's en gemeenschappen expliciet kan helpen om hun veerkracht tegen sociale en ecologische schokken te verbeteren, wanneer snelle veranderingen in het klimaat en milieu, economie en sociale omstandigheden doen zich voor.

Dit onderwerp beantwoordt daarom aan de urgente dubbele uitdaging van (i) het versnellen van transformatieve verandering door (ii) het opschalen van herstel van ecosystemen op zee of op het land.

Budget

Het budget voor deze oproep is 80 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons