U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Preparatory actions for Data Spaces (Digital Europe Programme)

Deadline

Code

(DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01

Inleiding

Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor EU-subsidies voor acties op het gebied van Cloud, Data enkunstmatige intelligentie in het kader van het programma Digitaal Europa (DIGITAL).

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 2 van het programma Digitaal Europa is gericht op de versterking van de kerncapaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) als cruciale motor voor de digitale transformatie van de publieke en de particuliere sector. In de datastrategie van de EU3 wordt gewezen op het belang van een bloeiend ecosysteem van particuliere actoren op te bouwen om economische en maatschappelijke waarde uit gegevens te genereren, met behoud van hoge privacy-, beveiligings-, veiligheids- en ethische normen. In de strategie werd aangekondigd dat de Commissie zal investeren in een High Impact project dat infrastructuren, instrumenten voor gegevensuitwisseling, architecturen en bestuursmechanismen zal financieren voor bloeiende ecosystemen, voor gegevensuitwisseling en kunstmatige intelligentie.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zijn er drie onderling samenhangende hoofdlijnen voor werkzaamheden gepland in de eerste twee jaar van de uitvoering van het programma Digitaal Europa:

 • De invoering van cloud-to-edge-infrastructuur en -diensten die voldoen aan met EU-voorschriften, met name inzake veiligheid, gegevensbescherming en privacy, en milieuaspecten. Zij zijn standaard open-source en zullen zorgen voor vlotte gegevens stromen. Om het plaatje compleet te maken, zal de test- en Experimenteerfaciliteit voor rand-AI de groene overgang ondersteunen met geavanceerde computertechnologieën met een laag stroomverbruik. Een dergelijke faciliteit moet een rolmodel zijn door effectieve manieren te tonen om aan de bestaande wetgeving te voldoen en rekening te houden met relevante gedragscodes en richtsnoeren.
 • Het opzetten van een onderdeel "Data for EU", met de nadruk op het creëren van gemeenschappelijke dataruimten, op basis van de bovengenoemde gefedereerde cloud-to-edge-infrastructuur en diensten die toegankelijk zijn voor bedrijven en de overheidssector in de hele EU. Het doel is de totstandbrenging van gegevensinfrastructuur met op maat gesneden mechanismen die veilige en grensoverschrijdende toegang mogelijk maken tot belangrijke datasets op de beoogde thematische gebieden. De nadruk zal liggen op dataruimten voor Green Deal, slimme gemeenschappen, mobiliteit, productie, landbouw, cultureel erfgoed gezondheid, media, vaardigheden, taaltechnologieën, financiële sector, overheidsdiensten en toerisme. 
 • Het opzetten van test- en experimenteerfaciliteiten voor AI-referenties met een focus op vier prioritaire toepassingssectoren (d.w.z. gezondheid, slimme gemeenschappen, productie en landbouw). Deze faciliteiten zullen voorzien in gemeenschappelijke, zeer gespecialiseerde middelen die op Europees niveau kunnen worden gedeeld. Bovendien zal het AI-on-demand-platform worden geconsolideerd als een catalogus van AI-gebaseerde hulpmiddelen en een marktplaats, voor betrouwbare AI-instrumenten die in Europa zijn gemaakt voor gebruik in zowel de particuliere als de publieke sector.

De huidige oproep is gericht op het tweede hierboven genoemde onderdeel van de werkzaamheden. In het bijzonder zullen voorbereidende acties worden uitgevoerd voor de toekomstige ontplooiing van drie sectorale gegevens ruimtes: voor landbouw, voor vaardigheden en voor toerisme.

De oproep heeft betrekking op de volgende deeloproepen:

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 4.000.000

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Marie Timmermann

marie.timmermann@fwo.be

+32 2 550 15 59

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Acties

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 100%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Digitaal Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/694 inzake de oprichting van Digitaal Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Digitaal Europa

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Lees meer
Volg ons