U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Network for innovative solutions for the future of democracy

Deadline

Code

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01

Inleiding

Democratie is geen constante in de geschiedenis van de mensheid, maar eerder een uitzondering op verschillende vormen van autocratie in ruimte en tijd. Wij weten dat democratie gedijt bij aanwezigheid van vertegenwoordiging, bescherming van de grondrechten en de rechtsstaat, participatie, openheid, pluralisme, verdraagzaamheid, doeltreffendheid van het overheidsbeleid, non-discriminatie en burgerparticipatie. Al deze waarden weerspiegelen de waarden van de Europese Unie, zoals omschreven in artikel 2 van het EU-Verdrag[3]. In Europa en de rest van de wereld is echter een tendens naar majoritarisme, unilateralisme, nationalisme, populisme en polarisatie waarneembaar. Dergelijke uitdagingen worden aangepakt in het Europees actieplan voor democratie[4], dat zal worden ondersteund door het voorstel dat in het kader van dit thema wordt gefinancierd.

Onderzoekers op het gebied van democratische theorie en empirische democratische studies en praktijkmensen op het gebied van democratische innovatie en burgerparticipatie brengen allemaal verschillende bouwstenen aan voor de versterking en vernieuwing van de democratie: van de fundamentele waarden tot de subtiliteiten van het wetgevingsproces en publieke beleidsacties. Wat democratische innovaties betreft, lijkt met name overlegdemocratie een tegengif te zijn voor polarisering van samenlevingen, terwijl een breder gebruik van burgerparticipatie de dialoog kan bevorderen en een kloof van wantrouwen tussen bevolkingen en regeringen kan dichten.

Horizon 2020 heeft meer dan 300 projecten ondersteund, waarvan sommige nog lopen, met meer dan 1700 deelnemers voor onderzoek, innovatie en experimenten die relevant zijn voor het beschermen en bevorderen van onze democratieën. Dit vertegenwoordigt slechts een klein deel van het onderzoek en de innovatie in Europa met betrekking tot dergelijke kwesties. Veel nationale en particuliere financieringsinstanties, stichtingen, denktanks, NGO's, enz. zijn ook actief op dit gebied en hebben uitgebreide kennis en gegevens op dit gebied ontwikkeld, maar de toegang tot deze kennis en deskundigheid blijft gefragmenteerd.

Het creëren van een netwerk waarin onderzoekers, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken om beleidsaanbevelingen te formuleren en mogelijkheden voor kennisuitwisseling te creëren, is dan ook een noodzakelijk instrument om de Europese democratie te versterken en te vernieuwen. EU-organen en -diensten die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie inzake en ondersteuning van de democratie moeten bij het netwerk worden betrokken om overlappingen met andere EU-studies en -initiatieven te vermijden en de relevantie van de activiteiten en outputs van het netwerk voor de beleidsontwikkeling van de EU te vergemakkelijken.[5]

De basis van een dergelijk systeem is een sterk netwerk, met een op commons gebaseerde aanpak, en een focus op beleidsondersteuning, die de samenwerking tussen de niveaus van de uitvoerende en wetgevende structuren, democratische theoretici, empirische onderzoekers en praktijkmensen aanwakkert. Een dergelijk systeem zou sterke netwerkeffecten moeten opleveren, door samenwerking met relevante door de EU gefinancierde projecten en andere relevante projecten op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

De uitdaging bestaat erin ervoor te zorgen dat de meest aangepaste beleidsacties en innovaties in de openbare sector worden aanbevolen aan Europese beleidsmakers, teneinde hun democratische praktijken te versterken en te vernieuwen om de huidige uitdagingen aan te gaan.

Doelstellingen

Het doel is een netwerk van onderzoekers op het gebied van democratie op te richten, tezamen met mensen uit de praktijk van burgerparticipatie en -beraad en burgerschapsonderwijs in heel Europa, om een kritische massa van dergelijke actoren in Europa samen te brengen, uit lidstaten en geassocieerde landen die de verschillende delen van Europa vertegenwoordigen, met hun uiteenlopende beleidscontexten, uitdagingen en historische en culturele achtergronden.

Een dergelijk netwerk moet bijdragen tot het toekomstige beleid van Europa ter versterking en vernieuwing van de democratie in Europa, overeenkomstig de prioriteit van de Commissie "Een nieuwe impuls voor de Europese democratie"[1] en de follow-up van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders porttal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Man Hei To - manhei.to@fwo.be

+32 2 550 15 55

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons