U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Multi-hazard risk management for risk-informed decision-making in the E.U.

Deadline

Code

LC-CLA-16-2020

Inleiding

Risico's als gevolg van natuurlijke gevaren zijn dramatisch toegenomen in Europa, als gevolg van grote veranderingen in het klimaat, landgebruik en sociaal-economische evolutie sinds de 20e eeuw. Verbeterd rampenrisicobeheer en -reductie vereist een geïntegreerde aanpak om beter te voorspellen, te voorkomen en zich aan te passen aan meerdere gevaren, hun interacties en effecten. Innovatieve en uitgebreide methodologieën, modellen en tools die multi-hazard risico's en bijbehorende trapsgewijze effecten beoordelen en terdege rekening houden met toekomstige factoren (zoals klimaatverandering), kunnen de hefboomwerking vertegenwoordigen om risicomanagers en besluitvormers te helpen prioriteit te geven aan mitigatie / aanpassingsacties, veerkrachtige paraatheid en reactie, en ontwikkeling van duurzame en veerkrachtige ontwikkelingstrajecten.
 

Doelstellingen

Acties worden aangemoedigd om te profiteren van bestaande methoden en methoden voor rampenrisicobeheer die beschikbaar zijn op EU- en nationaal niveau en deze te beoordelen om een ​​gemeenschappelijk kader voor risico- en kwetsbaarheidsbeoordelingen te definiëren voor gebieden die blootstaan ​​aan meerdere natuurlijke gevaren. Op basis van de diagnose van multi-gevaren en multi-risicobeoordelingen moeten innovatieve besluitvormingshulpmiddelen worden ontwikkeld die planners helpen bij het maken van effectieve en toekomstbestendige keuzes voor risicobeheer (bijv. Dynamische aanpassingstrajecten om toekomstige en opkomende bedreigingen aan te pakken). Duurzame aanpassingsopties, waaronder op ecosystemen gebaseerde benaderingen zoals natuurgebaseerde oplossingen - die kosteneffectief zijn en meerdere co-voordelen bieden, moeten waar nodig prioriteit krijgen.

Onderzoeksacties moeten gericht zijn op het ontwikkelen van een geharmoniseerde en gestandaardiseerde benadering van risicobeheer met meerdere gevaren om de bedreigingen en gecombineerde effecten van verschillende natuurlijke gevaren (geologische, hydrologische, meteorologische en biologische), waaronder gevaren van samengestelde gebeurtenissen, te vergelijken en de risico's te evalueren. gerelateerd aan hun interacties en cascade / gelijktijdige effecten op de sociaal-ecologische systemen. Er moet worden gezorgd voor een toekomstgericht perspectief, met aandacht voor toekomstige trends en factoren (zoals klimaatverandering). In dit perspectief moeten kwantitatieve scenario's over huidige en toekomstige risico's, over potentiële directe en indirecte effecten, in een multirisicoomgeving verdere ontwikkelingen vereisen. Om meer operationeel te zijn, moet een dergelijk kader worden ontwikkeld in nauwe samenwerking en dialoog tussen wetenschap en praktijk met de belangrijkste actoren en eindgebruikers om rekening te houden met hun behoeften bij de wetenschappelijke ontwikkeling van methoden voor multi-gevaren / multi-risicobeoordeling en om haalbare oplossingen voor meer praktisch gebruik.

In het licht van het bovenstaande moeten acties ook gericht zijn op het ontwikkelen van kaarttools en gebruiksvriendelijke open ICT-interfaces om de modelscenario's en outputs beter te begrijpen. Bij het opstellen van de risicoanalyse zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de systemische kwetsbaarheid van verschillende sectoren die worden blootgesteld aan multi-gevarenrisico's (bijv. Landbouw, bossen en andere economische sectoren, landgebruik, infrastructuur, ecosystemen). Evenzo moet onzekerheid consequenter worden aangepakt om betrouwbare schattingen van kwetsbaarheid en risico's te geven. Actie moet gebruik maken van gegevens en informatie die worden verstrekt door het Copernicus-programma, met name de Copernicus Emergency Service, en de Europese onderzoeksinfrastructuurconsortiums (ERIC) zoals het European Plate Observing System (EPOS) en de Europese multidisciplinaire zeebodem- en waterkolomobservatorium ( EMSO). Acties moeten ook voortbouwen op en samenwerking zoeken met de projecten die worden gefinancierd in het kader van de relevante SC7 DRS-onderwerpen.

De Commissie is van mening dat met voorstellen die een bijdrage van de EU vragen van 3-5 miljoen EUR, deze specifieke uitdaging naar behoren kan worden aangepakt. Dit sluit echter niet uit dat er voorstellen worden ingediend en geselecteerd die andere bedragen vragen.

Budget

5 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be / 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons