U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Horizon Europe - Mission: Restore our Ocean, seas and waters by 2030 - Protect and restore marine and fresh water ecosystems and biodiversity

Deadline

Code

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02

Inleiding

De missie "Restore our Ocean, seas and waters by 2030" zal een systematische aanpak bieden voor het herstel, de bescherming en het behoud van onze oceanen, zeeën en wateren. De missie is bedoeld om de tegen 2030 gekwantificeerde en meetbare doelstellingen van de Europese Unie te halen voor de bescherming en het herstel van ecosystemen en biodiversiteit, voor nulvervuiling, en voor het koolstofvrij maken en netto uitstoot te verminderen tot klimaatneutraliteit, binnen de oceanen, zeeën en wateren van de EU.

De missie zal vele duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) ondersteunen: in het bijzonder zullen acties in verband met het herstel van onze oceanen en wateren rechtstreeks bijdragen tot:

 • SDG 14 - Leven onder water
 • SDG 6 - Schoon water en sanitaire voorzieningen,
 • SDG 13 - Klimaatactie.

De missie zal ook bijdragen tot het VN-decennium van de oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling door het bevorderen van onderzoek en samenwerking in alle Europese zeebekkens, met inbegrip van de ultra-perifere gebieden van de EU en daarbuiten, en wetenschappers en burgers te mobiliseren voor duurzame en gezonde oceanen, zeeën en wateren.

Het werkprogramma draagt specifiek bij aan: 

 1. Bescherming en herstel van mariene en zoetwaterecosystemen en biodiversiteit, in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie 20301;
 2. Voorkomen en elimineren van verontreiniging van onze oceanen, zeeën en wateren, overeenkomstig het actieplan van het EU-Plan naar nul vervuiling voor lucht, water en bodem;
 3. De duurzame blauwe economie koolstof neutraal en circulair maken, in overeenstemming met de voorgestelde Europese klimaatwet en de holistische visie die is neergelegd in de Mededeling over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie1

De missie zal in twee fasen worden uitgevoerd:

 • In de eerste "ontwikkelings- en proeffase" (2022-2025) zullen onderzoek en innovatie de basis leggen voor de uitvoering van de drie doelstellingen van de missie en de activerende maatregelen de weg vrijmaken voor verdere participatie en betrokkenheid van de burgers. Onderzoek en innovatieactiviteiten zullen het testen, testen en valideren van transformatieve en innovatieve oplossingen ondersteunen. Ontsluitende activiteiten zullen nieuwe kennis, observatie- en monitoringgegevens genereren.
 • In de tweede "stationerings- en opschalingsfase" (2026-2030) zullen de oplossingen verder worden toegepast, gerepliceerd en opgeschaald. 

De missie inzake oceanen, zeeën en wateren ondersteunt onderzoek en innovatie in een systeem van Europese en nationale financieringsprogramma's die beleidsdoelstellingen delen. Om synergieën te bevorderen tussen (Europese en nationale) instrumenten voor O&I-financiering, investeringen in O&I op elkaar afstemmen, zorgen voor toegang tot excellentie en onderzoeksresultaten om te zetten ten voordele van de samenleving en de economie, moeten aanvragers overwegen en actief zoeken naar complementariteit met, en waar
passende mogelijkheden voor verdere financiering uit andere voor O&I relevante EU-, nationale of regionale programma's voor een duurzame blauwe economie, met name EFMZV/EMFAF, LIFE, EFRO, ESF+, JTF, CEF Binnenwateren of Maritiem en InvestEU, alsook particuliere fondsen of financiële instrumenten.

 

Doelstellingen

Van alle acties van de missie wordt verwacht dat zij hun resultaten verspreiden overeenkomstig FAIR-beginselen (vindbaar, toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar) die verenigbaar zijn met lopende EU initiatieven zoals het Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet) en de European Open Science Cloud (EOSC). In overeenstemming met deze aanpak zullen specifieke acties binnen de missie worden gewijd aan het verruimen van de toegang tot gegevens en kennis over oceanen, zeeën en zoet water via de digitale tweelingoceaan.

Onder deze missie vallen volgende oproepen:

Budget

 • Indicatief budget HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02: EUR 75.00 miljoen
 • Indicatief budget HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03: EUR 19.00 miljoen
 • Indicatief budget HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04: EUR 19 miljoen
 • Indicatief budget HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05/ EUR 9.00 miljoen

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproepen vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons