U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Universities 2019

Deadline

Code

EAC/A03/2018

Doelstellingen

‘Europese universiteiten’ hebben een ambitieus mandaat gericht op het behalen van de volgende twee doelstellingen:

 • Het bevorderen van gemeenschappelijke Europese waarden zoals beschreven in artikel 2 van het Verdrag van Maastricht en een versterkte Europese identiteit door een nieuwe generatie Europeanen samen te brengen, die in staat zijn samen te werken binnen verschillende Europese en mondiale culturen, in verschillende talen en over de grenzen van landen, sectoren en academische disciplines heen.

 • Een aanzienlijke sprong maken in kwaliteit, prestaties, aantrekkingskracht en de internationale concurrentiepositie van Europese instellingen voor hoger onderwijs en bijdragen aan de Europese kenniseconomie, arbeidsmarkt, cultuur en welvaart door optimaal gebruik te maken van innovatieve onderwijsmethoden en door totstandbrenging van de kennisdriehoek109 na te streven. ‘Europese universiteiten’ zijn belangrijke drijvende krachten om de kwaliteit van het hoger onderwijs een impuls te geven en waar mogelijk zijn band met het onderzoeks- en innovatielandschap in Europa te versterken en zijn bereik richting de maatschappij en de economie te vergroten.

Budget

Maximum EU contributie voor for a 3-jarige Europese universiteit: 5 000 000 EUR

Begunstigden

Aanvrager/coördinator: een deelnemende organisatie die het voorstel indient namens alle partners. De coördinator draagt de eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voorstel in overeenstemming met de overeenkomst wordt uitgevoerd. Zijn coördinerende activiteiten omvatten de volgende taken:

 • de alliantie van de Europese universiteit vertegenwoordigen en in haar naam optreden ten aanzien van de Europese Commissie;
 • de financiële en juridische verantwoordelijkheid op zich nemen voor de deugdelijke operationele, administratieve en financiële uitvoering van de alliantie van de Europese universiteit;
 • de alliantie van de Europese universiteit coördineren in samenwerking met de partners.

Volwaardige partners zijn de deelnemende organisaties die actief bijdragen aan de voltooiing van de doelstellingen van de Europese universiteit. Elke volwaardige partner moet een volmacht ondertekenen waarbij hij de coördinerende organisatie machtiging verleent om op te treden als de belangrijkste begunstigde en om in zijn naam op te treden tijdens de uitvoering van het voorstel;

Geassocieerde partners (facultatief): Bij Europese universiteiten kunnen geassocieerde partners betrokken zijn die bijdragen tot de uitvoering van specifieke taken/activiteiten en de verspreiding en de duurzaamheid van de alliantie ondersteunen. Wat het contractbeheer betreft, worden geassocieerde partners niet als partners van de Europese universiteit beschouwd en zij krijgen geen financiële steun. Niettemin moeten hun betrokkenheid en rol in de verschillende activiteiten duidelijk worden omschreven.

Gelieerde entiteiten (facultatief): Organisaties die bijdragen tot de voltooiing van de doelstellingen en activiteiten van de Europese universiteit. Gelieerde entiteiten moeten in de subsidieaanvraag worden geïdentificeerd en voldoen aan de eisen van bijlage III (verklarende termenlijst) van deze programmagids.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons