U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European SME innovation Associate - pilot

Deadline

Code

INNOSUP-02-2019-2020

Doelstellingen

Het gebrek aan toegang tot vaardigheden, tot de nieuwste kennis en capaciteit om innovatieprocessen effectief te beheren, zijn geïdentificeerd als belangrijke belemmeringen voor innovatie in kmo's. Individuele kmo's hebben een nadeel om gespecialiseerde kennis te werven, omdat ze vaak geen netwerkverbindingen in heel Europa hebben en vaak geen grote merken hebben in vergelijking met grote ondernemingen. Door ondernemingen geleide mobiliteitsprogramma's, die ondernemingen ondersteunen bij het werven van expertise, tonen een hoge mate van tevredenheid en rendement. Deze methode wordt momenteel niet op Europees niveau gebruikt en deze door de onderneming geleide aanpak moet verder worden ontwikkeld en getest, met behulp van de eerste ervaringen met deze proefactie die wordt gefinancierd door het werkprogramma 2016-2017. Deze actie is een aanvulling op Marie Skłodowska Curie-acties (MSCA) die gericht zijn op de ontwikkeling van onderzoeksloopbanen, door het bieden van extra werkmogelijkheden voor ervaren onderzoekers in innoverende kmo's.

Deze actie is een voortzetting van de proefactie, die deel uitmaakt van het werkprogramma voor innovatie in kmo's 2016-2017. De eerste "innovatiepartners", ondersteund door de pilot 2016-2017, zijn vanaf september 2017 in de kmo gaan werken. De gedetailleerde bepalingen en de voorwaarden van de actie in 2019-2020 kunnen daarom worden herzien op basis van de conclusies van de eerste pilot, inclusief de bevindingen van de begeleidende studie bij INNOSUP-02-2016 die parallel aan INNOSUP-02-2016 wordt uitgevoerd.

Budget

Het budget voor deze oproep is 4 500 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Aanvragers moeten afzonderlijke kmo-bedrijven zijn. Door de aard van de actie zelf is deze actie beperkt tot individuele kmo-bedrijven, aangezien het gericht is op het vergroten van de innovatiecapaciteit van individuele kmo-bedrijven zonder vaardigheden om van een innovatief idee een innovatieproject te maken. 

Een begunstigde mag niet meer dan één subsidie ​​ontvangen binnen dit onderwerp van de oproep. Indien een aanvrager meer dan één voorstel indient, wordt alleen het laatst ingediende voorstel in behandeling genomen.

Kmo-bedrijven die een subsidie ​​hebben ontvangen in het kader van de vorige proefactie die in 2017/2018 is uitgevoerd (werkprogramma 2016/2017), komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Alleen aanvragen van kmo-bedrijven die gevestigd zijn in de EU-lidstaten of landen die geassocieerd zijn met Horizon 2020 komen in aanmerking. Het doel van deze actie is het vergroten van de innovatiecapaciteit van kmo's binnen de Europese Unie en geassocieerde landen door hen toegang te geven tot de juiste vaardigheden door middel van transnationale mobiliteitsmechanismes.

De sollicitaties moeten een wervingsplan, de concept-functiebeschrijving, de kennisgeving van vacature voor de geassocieerde medewerker en een advertentieplan (Euraxess, andere media) bevatten. De kennisgeving van vacature moet ook een duidelijke indicatie van het type contract en van het beloningspakket bevatten. De aanvraag moet een ereverklaring bevatten dat de vacature niet is ingevuld bij het indienen van de aanvraag.

De aanvraag moet een duidelijke beschrijving bevatten van de positie van de medewerker in de organisatie van het bedrijf.

Voorstellen zijn niet verplicht om een ​​conceptplan voor exploitatie en verspreiding te verstrekken.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie neem contact op met Magali Parent (magali.parent@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons