U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ERA-NET Cofund action for climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Deadline

Code

SC5-21-2019-2020

Inleiding

Miljoenen Europeanen ontvangen elke dag drinkwater van hoge kwaliteit. Het beschikbaar stellen van veilig water voor drinkdoeleinden wordt echter bedreigd door, onder andere, nieuwe en opkomende verontreinigende stoffen. Velen van hen worden voortdurend gebruikt en vrijgegeven in de aquatische milieus (zoet water, grondwater, zee) waar ze van invloed zijn op organismen, ecosystemen en mogelijk in de menselijke voedselketen terechtkomen.

Belangrijke kennislacunes bestaan ​​nog steeds rond het milieugedrag van nieuwe en nieuwe verontreinigende stoffen, zowel in waterbronnen als in het mariene milieu, en hun impact op het ecosysteem en de menselijke gezondheid. Bovendien zijn de meeste nieuwe verontreinigende stoffen niet goed gereguleerd. Daarom is er een dringende behoefte om gerelateerde kennislacunes op te vullen en onze capaciteiten te versterken om de water-, voedsel- en gezondheidsbeveiliging te verbeteren.

Onderzoek moet op een aantal wetenschappelijke gebieden worden ingezet om de kennisbasis over de beschikbaarheid en het gebruik van waterbronnen te verbeteren en moet systematisch worden gecombineerd met een sociaaleconomische benadering waarin de vraagstukken van aanpassingsstrategieën, participatie, gedrag en inzet van belanghebbenden worden onderzocht. Om effectiever te zijn en de toegevoegde waarde van gerelateerde investeringen te vergroten, moeten de inspanningen en strategische onderzoeksagenda's van de vele Europese financieringsnetwerken en -organisaties worden geïntegreerd om transnationale en transdisciplinaire onderzoeks- en innovatieacties op te zetten.

Doelstellingen

Risico's voor de gezondheid van de mens en voor het milieu door verontreinigende stoffen en pathogenen in waterbronnen (2019): acties moeten bijdragen tot verwezenlijking van de prioriteiten die zijn vastgesteld in de strategische onderzoeks- en innovatieagenda's (SRIA's) van de gezamenlijke programmeringsinitiatieven (JPI's) inzake water, anti- -Microbiële resistentie, en gezonde en productieve zeeën en oceanen, in het bijzonder de thematische gebieden 'Ontwikkeling van veilige watersystemen voor de waterbewoners JPI SRIA (in het bijzonder het deelthema' Inzicht in en voorspelling van het milieugedrag en de effecten van bijproducten, verontreinigende stoffen en pathogenen, inclusief hun milieu-effecten '), en' Interdisciplinair onderzoek voor een goede milieutoestand 'van de JPI Oceans SRIA. Ze moeten ook de uitvoering van het EU-waterbeleid ondersteunen.

Voorstellen dienen de nodige financiële middelen van de deelnemende nationale (of regionale) onderzoeksprogramma's te bundelen met het oog op de uitvoering van een gezamenlijke oproep tot het indienen van voorstellen die resulteert in subsidies aan derden met medefinanciering door de EU op dit gebied. Indieners van voorstellen wordt verzocht om extra gezamenlijke oproepen zonder medefinanciering door de EU en andere activiteiten op te nemen, zoals het opzetten of consolideren van een pan-Europees netwerk van financieringsinstanties en andere belangrijke spelers in Europa, voortbouwend op eerdere ervaringen en overlappingen met andere initiatieven vermijden. , steun voor wederzijds leren en opleiding, uitwisseling van goede praktijken, mobiliteit van onderzoekers en gelijke kansen (bijv. via EURAXESS) en betere loopbanen in het veld. Waar relevant, moeten acties betrekking hebben op sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Budget

4,5 miljoen euro

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaamse Contactpersoon:

Bij vragen kan u terecht bij ncpflanders via info@ncpflanders.be of 02 550 15 60. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons