U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Cybersecurity

Deadline

Code

CEF-TC-2020-2

Doelstellingen

In het kader van deze oproep worden voorstellen gefinancierd die slechts betrekking hebben op een van de onderstaande doelstellingen:

 • Ondersteuning voor exploitanten van essentiële diensten (OES), nationale bevoegde autoriteiten en centra voor het delen en analyseren van informatie (ISAC's).
 • Ondersteuning van gezamenlijke paraatheid, gedeeld situatiebewustzijn en gecoördineerde respons op cyberincidenten
 • Ondersteuning van de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van het tweede halfjaarlijkse werkprogramma van de NIS-samenwerkingsgroep (2020-2022)
 • Ondersteuning van samenwerking en capaciteitsopbouw voor cyberbeveiligingscertificering in overeenstemming met de cyberbeveiligingsverordening

Budget

De oproep van CEF Telecom Cybersecurity voor 2020 maakt indicatief 10,5 miljoen euro aan financiering beschikbaar voor voorstellen op dit gebied.

Begunstigden

Alleen voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een of meer lidstaten;
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (lidstaten) of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde openbare of particuliere ondernemingen of lichamen.

Voor doelstelling 1:

Voorstellen die in het kader van deze doelstelling worden ingediend, moeten ten minste een van de volgende entiteiten omvatten:

 • Operator of Essential Services (OES), zoals geïdentificeerd door de lidstaat in de context van de NIS-richtlijn.
 • Nationaal of Europees centrum voor informatie-uitwisseling en analyse (ISAC) met ten minste één OES als lid.
 • Nationale bevoegde autoriteit (NCA) of één contactpunt (SPOC) aangewezen door de lidstaten in overeenstemming met de NIS-richtlijn

Voor doelstelling 2:

Voorstellen die in het kader van deze doelstelling worden ingediend, moeten ten minste een van de volgende entiteiten omvatten:

 • Nationale overheidsinstanties en nationale overheidsinstanties
 • Juridische entiteiten belast met cyberbeveiliging op nationaal niveau.

Voor doelstelling 3: 

Voorstellen die in het kader van deze doelstelling worden ingediend, moeten nationale overheidsinstanties uit ten minste twee verschillende lidstaten omvatten.

Voor doelstelling 4:

Voorstellen die in het kader van deze doelstelling worden ingediend, moeten ten minste een van de volgende entiteiten omvatten:

 • Nationale Cybersecurity Certification Authority (NCCA), officieel aangewezen of wordt momenteel aangewezen door een lidstaat in overeenstemming met de Cybersecurity Act.
 • Nationale accreditatie-instantie gevestigd in een EU-lidstaat, aangewezen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008
 • Conformiteitsbeoordelingsinstantie (CAB) gedefinieerd als een entiteit die is geaccrediteerd door nationale accreditatie-instanties die zijn aangewezen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008

Info & contact

Alle informatie en mogelijkheid om een voorstel in te dienen via deze website.

Voor meer informatie contacteer Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) en Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons