U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Cluster facilitated projects for new industrial value chains

Deadline

Code

INNOSUP-01-2018-2020

Inleiding

Nieuwe sectoroverschrijdende industriële waardeketens in de hele EU ontwikkelen door voort te bouwen op het innovatiepotentieel van het MKB. De EU moet de ontwikkeling van opkomende industrieën ondersteunen, die voor de groei en werkgelegenheid van de toekomst zullen zorgen. De herindustrialisering van de industriële basis van de EU moet gericht zijn op de ontwikkeling van internationaal concurrerende goederen en diensten op de lange termijn waarvoor verschillende competenties en innovatieve oplossingen moeten worden gecombineerd. De ontwikkeling van nieuwe industriële waardeketens vereist de samenwerking en integratie van verschillende innovatieactoren, waaronder grote ondernemingen en met name het MKB, in verschillende sectoren voor de uitvoering van een gemeenschappelijke visie.

MKB-bedrijven hebben hulp nodig om alle vormen van kennis, creativiteit, vakmanschap en innovatie te genereren, te benutten en beter te benutten - inclusief voor de toepassing van bestaande transversale of opkomende technologieën, geavanceerde productie, ICT, eco-innovatieve en hulpbronnenefficiënte oplossingen, nieuwe bedrijven modellen, service-innovatie en ontwerp. Het potentieel van clusters - die gunstige ecosystemen voor innovatie en ondernemerschap vertegenwoordigen - moet in dit opzicht beter worden benut.

Doelstellingen

Verwacht effect:

 • Versterken van industrieel leiderschap in de EU-lidstaten en geassocieerde landen door het versterken van waardeketens die innovatieve oplossingen in het MKB integreren, langs en over bestaande waardeketens.
 • Stimuleer de oprichting van nieuwe, wereldwijd concurrerende industriële waardeketens in de EU-lidstaten en geassocieerde landen om de ontwikkeling van opkomende industrieën te versnellen, wat het industriële concurrentievermogen zal stimuleren en toekomstige economische groei, banen en vooruitgang naar een hulpbronnenefficiënte economie zal ondersteunen.
 • Verdere hefboomwerking en complementaire ondersteuning voor innovatie in het MKB en andere financiering, die kan worden verstrekt door nationale of regionale autoriteiten (inclusief in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen) en / of door particuliere investeerders (vooraf of als vervolginvesteringen), inclusief in relatie tot het Europees Fonds voor strategische investeringen.
 • Bijdragen aan de implementatie van regionale en nationale onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatiestrategieën (RIS3), modern clusterbeleid en strategische interregionale samenwerking onder thematische Smart Specialization Platforms en clusterpartnerschappen ondersteund door het Europese Cluster Collaboration Platform en het Europese Observatorium voor clusters en industriële verandering door te profiteren van geconcentreerde en complementaire competenties voor de ontwikkeling van nieuwe industriële waardeketens en opkomende industrieën met een duidelijke EU-meerwaarde.
 • Lever een duidelijke en meetbare bijdrage aan de innovatieprestaties van de ondersteunde kmo's op korte termijn - zoals blijkt uit indicatoren zoals het aantal nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten (goederen en / of diensten), processen, nieuwe marketingmethoden of nieuwe organisatorische methoden - en de invloed hiervan op hulpbronnenefficiëntie en / of omzet. Op middellange termijn wordt ook een groter effect verwacht.
 • Verbetering van het ondernemingsklimaat van de ondersteunde MKB-bedrijven door open samenwerkingsruimten te creëren waarbij innovatieactoren uit verschillende sectoren en landen kunnen worden betrokken. Dit zal leiden tot het creëren van nieuwe ideeën voor innovatie en nieuwe samenwerkingsverbanden, die verder zullen worden ontwikkeld en mogelijk verdere impact hebben op de omzet van het bedrijf.

Budget

22 850 000 euro 

Info & contact

De volledige call is hier te vinden. Voor meer info kan u terecht bij magali.parent@vlaio.be - Lutgart.Spaepen@vlaio.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons