U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES 2022 (HORIZON-CL4-2022-DATA-01)

Deadline

Code

HORIZON-CL4-2022-DATA-01

Inleiding

Een wereldwijd aantrekkelijke, veilige en dynamische data-agile economie, door het ontwikkelen en mogelijk maken van de invoering van de volgende generatie computer- en datatechnologieën en -infrastructuren (met inbegrip van ruimte-infrastructuur en -data), het mogelijk maken van de Europese interne markt voor data met de bijbehorende dataruimten en een betrouwbaar ecosysteem voor kunstmatige intelligentie.
Nu gegevens de nieuwe brandstof van de economie worden en een belangrijke troef om onze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, kan de EU het zich niet veroorloven dat de gegevens van haar ondernemingen, overheidssector en burgers grotendeels buiten haar grenzen worden opgeslagen en geëxploiteerd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor onze economische prestaties, maar ook voor onze beveiliging, veiligheid en soevereiniteit.

Zoals aangekondigd in de EU-datastrategie (COM(2020) 66) beschikt de EU over de middelen om 's werelds veiligste en betrouwbaarste datahub te worden. Daartoe is een belangrijke investeringsinspanning in de ontwikkeling van datatechnologieën nodig ter ondersteuning van het gebruik, de interoperabiliteit en de analytische exploitatie van EU-brede gemeenschappelijke dataruimten die gericht zijn op essentiële economische sectoren en gebieden van openbaar belang. De COVID-19-crisis heeft aangetoond hoe essentieel het is dat datatechnologieën worden beheerst om onze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en om publieke en private belanghebbenden aan te zetten tot een vertrouwelijke uitwisseling van gegevens.

De investeringen moeten betrekking hebben op de noodzakelijke data-infrastructuur en dienstenplatforms om virtualisatie, aanpassing van data en meta-data (met inbegrip van normen voor het delen van data), alsmede gemeenschappelijke analyse-instrumenten mogelijk te maken. Investeringen in deze bestemming zullen de toeleveringsindustrie voor cloud- en data-infrastructuur versterken en gegevens toegankelijk maken voor onderzoek, onderwijs, bedrijven en overheden in de hele EU op een manier die voldoet aan de Europese waarden en eisen. De nadruk zal liggen op energie-efficiënte en betrouwbare data-infrastructuur en aanverwante diensten. De EU moet ook snel algemene "cloud to edge to IoT"-technologieën, methoden, instrumenten en platforms ontwikkelen ter ondersteuning van toekomstige hypergedistribueerde toepassingen in elke bedrijfs-/maatschappelijke sector.

Doelstellingen

 

Voorstellen moeten een geloofwaardig traject uitzetten om bij te dragen tot wereldwijd toonaangevende data- en computertechnologieën, en meer specifiek tot een of meer van de volgende effecten:

 • Verbeterd Europees leiderschap in de mondiale data-economie
 • Gemaximaliseerde sociale en economische voordelen van een breder en effectiever gebruik van gegevens
 • Versterking van het vermogen van Europa om urgente maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bv. gegevens voor crisisbeheer, digitaal voor schone energie).

Onder deze oproep vallen volgende deeloproepen:

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 205.00 miljoen

Info & contact

Meer info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

Nico Deblauwe

nico.deblauwe@vlaio.be

+32 2 432 43 00

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons