U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Business Register Interconnection System (BRIS)

Deadline

Code

CEF-TC-2020-2

Doelstellingen

Zoals vereist door de BRIS-richtlijn 2012/17, verbindt BRIS met succes de ondernemingsregisters van 27 deelnemende landen (25 lidstaten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, tot het einde van de overgangsperiode), waardoor burgers, ondernemers en bedrijven gegevens kunnen verkrijgen over meer dan 20 miljoen bedrijven. Er wordt gewerkt aan de lidstaten die nog niet zijn aangesloten. BRIS stelt aangesloten ondernemingsregisters in staat informatie uit te wisselen over grensoverschrijdende bijkantoren en grensoverschrijdende fusies van bedrijven.

Richtlijn 2019/11513 vereist dat het Europees Centraal Platform van BRIS nieuwe functionaliteiten ontwikkelt, waaronder de koppeling van registers die informatie over gediskwalificeerde bestuurders opslaan via het Europees Centraal Platform (ECP), nieuwe sets berichten die moeten worden uitgewisseld door ondernemingsregisters, en nieuwe gegevens die gratis worden gedeeld door de ondernemingsregisters met het publiek via het portaal. Een eerste reeks nieuwe functionaliteiten is gepland om op 1 augustus 2021 live te gaan, en een tweede reeks functionaliteiten op 1 augustus 2023.

Bovendien vereist Richtlijn 2015/8494, zoals gewijzigd door de 5e antiwitwasrichtlijn (AMLD) in mei 2018, dat het Europees centraal platform van BRIS de centrale registers van de informatie over de uiteindelijk begunstigden voor juridische entiteiten en de uitgevoerde juridische constructies onderling verbindt door de lidstaten op nationaal niveau. De lidstaten moesten uiterlijk op 10 januari 2020 dergelijke binnenlandse centrale registers met informatie over de uiteindelijk begunstigden van op hun grondgebied gevestigde vennootschappen en juridische entiteiten en uiterlijk op 10 maart 2020 over trusts of soortgelijke constructies opzetten. De AMLD verplicht de EU en de lidstaten dat deze nationale registers van uiteindelijk begunstigden via het Europees Centraal Platform met elkaar worden verbonden door het Interconnectiesysteem van registers van begunstigden (BORIS), en dat de verbinding van de centrale registers van de lidstaten met het platform opgesteld in overeenstemming met de technische specificaties en procedures vastgelegd in het kader van BRIS. Voor noodzakelijke aanpassingen, waarbij wordt gestemd over de specifieke kenmerken van de registers van uiteindelijk begunstigden, moet worden gezorgd door middel van specifieke uitvoeringshandelingen. Volgens de AMLD moet de koppeling van de registers van uiteindelijke begunstigden tegen 10 maart 2021 live gaan.

Budget

De oproep van het CEF Telecom Business Register Interconnection System (BRIS) voor 2020 stelt indicatief € 2 miljoen aan financiering beschikbaar voor voorstellen op dit gebied.

Begunstigden

Alleen voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een of meer lidstaten;
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (lidstaten) of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde openbare of particuliere ondernemingen of lichamen.

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een ondernemingsregister als bedoeld in richtlijn 2009/101/EG of door een ondernemingsregister en/of centraal register met informatie over uiteindelijke begunstigden als bedoeld in de wijziging van richtlijn 2015/849/EU, gevestigd in een of meer lidstaten en/of EER-landen die deelnemen aan het CEF Telecom-programma.

Info & contact

Alle informatie en mogelijkheid om een voorstel in te dienen via deze website.

Voor meer informatie contacteer Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) en Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons