U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Advancing climate services

Deadline

Code

LC-CLA-12-2020

Inleiding

In het kader van de Overeenkomst van Parijs is overeengekomen om het aanpassingsvermogen te vergroten, de veerkracht te vergroten en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen, teneinde bij te dragen tot duurzame ontwikkeling en een toereikende aanpassing te waarborgen. Er werd ook erkend dat er behoefte is aan meer actie op het gebied van aanpassing met betrekking tot de versterking van wetenschappelijke kennis over het klimaat, met inbegrip van onderzoek, systematische observatie van het klimaatsysteem en systemen voor vroegtijdige waarschuwing, op een manier die klimaatdiensten informeert en besluitvorming ondersteunt, inclusief de sociaal-economische analyse van aanpassingsopties voor belangrijke impactgebieden. Recente ontwikkelingen hebben geleid tot het creëren van zeer grote hoeveelheden klimaatgegevens. Het is belangrijk dat we in staat zijn om deze gegevens te gebruiken (in het bijzonder gegevens verstrekt door het Copernicus-programma) en diensten te creëren die communiceren en op maat gemaakte kritische klimaatinformatie leveren om risicobewuste besluitvorming en aanpassingsstrategieën beter te informeren.

Doelstellingen

a) In kaart brengen van Europese kustinfrastructuur die het risico loopt van zeespiegelstijging:

Acties moeten een nieuwe afbeelding in hoge resolutie maken van voorspellingen van toekomstige zeespiegels tegen Europese kusthoogte en risico's voor relevante kustinfrastructuur identificeren. Acties moeten een boeiende, interactieve en gezaghebbende kaart opleveren van de Europese kustzone die het risico loopt van overstroming vanwege toekomstige voorspelde veranderingen in relatieve zeespiegel. Acties moeten ook scenario's met een lage waarschijnlijkheid en grote impact omvatten en rekening houden met lokale, regionale en mondiale processen die veranderingen in kusthoogte stimuleren. Acties kunnen verder rekening houden met het effect van reeds bestaande aanpassingsmaatregelen (bijvoorbeeld barrières) en verwachte effecten op verplaatsingen van de bevolking. Samenwerking met projecten in het kader van onderwerp LC-CLA-13-2020 en andere relevante lopende Horizon 2020-projecten wordt aangemoedigd.

b) Detectie en toewijzing van extreme gebeurtenissen met behulp van kunstmatige intelligentie:

Acties moeten nieuwe benaderingen verkennen voor detectie en lokalisatie van extreme gebeurtenissen, waaronder tropische cyclonen en hittegolven, en voor het kwantificeren van trends voor extreme gebeurtenissen in de huidige en toekomstige scenario's voor klimaatverandering. Acties moeten kunstmatige intelligentietechnieken (bijvoorbeeld diep leren) ontwikkelen om ruimtelijke en temporele patronen en evoluties van klimatologische velden (bijvoorbeeld temperatuur) geassocieerd met extreme gebeurtenissen te detecteren. Deze technieken moeten in staat zijn onderscheid te maken tussen verschillende variabelen op basis van het gebeurtenistype en in staat zijn gebeurtenissen op verschillende ruimtelijke schalen af ​​te handelen. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de bijbehorende effecten en toeschrijving aan klimaatverandering. Waar nodig moeten acties gebruikmaken van de gegevens van het Copernicus-programma.

c) Gevolgen van overschrijding:

Het is van cruciaal belang om te begrijpen hoe stijgende mondiale temperatuur zich vertaalt in effecten voor de samenleving en natuurlijke ecosystemen om de omvang van klimaatverandering voor te bereiden en ernaar te streven. Hoewel de mondiale temperatuur een goede indicator is voor de wereldwijde verandering, kunnen lokale effecten veel groter zijn. Acties moeten de effecten beoordelen en rapporteren in verband met temperatuuroverschrijdingen die zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs. Acties moeten regionale verschillen in bijbehorende effecten onder de aandacht brengen en mogelijke aanpassingsmaatregelen en oplossingen identificeren.

De Commissie is van mening dat met voorstellen om een ​​bijdrage van de EU in de orde van grootte van 4-6 miljoen EUR deze specifieke uitdaging naar behoren kan worden aangepakt. Dit sluit echter niet uit dat er voorstellen worden ingediend en geselecteerd die andere bedragen vragen. Voor de evaluatieprocedure is de volgende bepaling van toepassing: ten minste één voorstel per subonderwerp wordt gefinancierd, op voorwaarde dat het alle drempels heeft gehaald.

Budget

22 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be/ 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons