U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Advanced materials modelling and characterisation (RIA)

Deadline

Code

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-19

Inleiding

Cluster 4 van Horizon Europe heeft als doel de Europese capaciteit op het gebied van de sleuteltechnologieën te vergroten, in zowel het digitale, industriële als ruimtevaartdomein. Zo moet Research & Development (R&D) een concurrerende, groene, digitale en circulaire Europese industrie versterken. De projecten moeten bijdragen aan:

 • een grotere technologische onafhankelijkheid van de Europese Unie; en
 • een transformatie van onze economie, de werkomgeving en de maatschappij.

Er zijn 6 aandachtsgebieden of bestemmingen geselecteerd die deze strategische domeinen weerspiegelen:

 • Klimaatneutrale circulaire en gedigitaliseerde productie
 • Grotere autonomie in belangrijke strategische waardeketens voor een veerkrachtige industrie
 • Toonaangevende data- en computertechnologieën
 • Digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschiktheid voor de Green Deal
 • Open strategische autonomie bij de ontwikkeling, invoering en het gebruik van wereldwijde ruimte-infrastructuur, -diensten, -toepassingen en -gegevens
 • Een op de mens gerichte en ethische ontwikkeling van digitale en industriële technologieën.

Doelstellingen

De toekomst van de Europese industriële fabricage vereist verdere vooruitgang op het gebied van karakteriseringsmethoden en computermodellering, om de weg te bereiden voor een betrouwbaar ontwerp van nieuwe en duurzame materialen en processen, snelle opschaling en doeltreffende kwaliteitscontrole. Deze vooruitgang kan alleen worden geboekt door de ontwikkeling van innovatieve technieken en een nieuwe generatie van instrumentatie, inspelend op de behoeften van de industrie.

Van de projecten wordt verwacht dat zij bijdragen tot de volgende resultaten:

 • Ontwikkeling van een open gegevensbank voor kennisoverdracht, gegevensuitwisseling voor integratie tussen geavanceerde materiaalkarakterisering (materiaaleigenschappen/functionaliteiten) en modellering (op gegevens en fysica gebaseerd, engineering modelling), waardoor volledige interoperabiliteit tussen gegevens en workflows (CHADA, MODA en EMMO) mogelijk wordt, met directe koppeling naar het fabricageproces;
 • Karakteriseringstechnieken ontwikkelen ter ondersteuning van belangrijke Europese speerpunten op het gebied van technologie. De ontwikkelde karakteriseringsmethoden moeten worden aangevuld met en gevalideerd door modelleringsinstrumenten;
 • Een op modellen gebaseerd innovatieproces mogelijk maken dat alle stadia omvat, van materiaalontwerp (met inbegrip van verschillende schalen, bv. van moleculaire tot macroschaal) tot productontwikkeling, met inbegrip van validatie, karakterisering en levenscyclusbeoordeling, met name om de behoeften van de industrie te vertalen in innovatie-uitdagingen en oplossingen aan te reiken;
 • de efficiëntie en doeltreffendheid van materiaal- en productontwikkeling te vergroten door de kosten en tijd voor productontwerp, time-to-market en naleving van de regelgeving te verminderen, hetgeen de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk zal maken
 • verbetering van de verwerking van ontbrekende gegevens door middel van kunstmatige intelligentie/machine-leermethoden en/of simulatie;
 • De voorstellen moeten een business case en een exploitatiestrategie na afloop van de actie omvatten.

Budget

Indic

Begunstigden

Indicatief budget: EUR 19.00 miljoen

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be

Contactpersoon: Nico Deblauwe

E nico.deblauwe@vlaio.be

T +32 2 432 43 00

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren evenals het verwezenlijken van prioriteiten van de 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons