U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Advanced Digital Skills

Deadline

Code

DIGITAL-2021-SKILLS-01

Inleiding

Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor EU-subsidies voor acties op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden in het kader van het programma Digitaal Europa (DIGITAL).

De Europese weg naar een gedigitaliseerde economie en samenleving is verankerd in de empowerment van haar burgers en bedrijven, het waarborgen van de veiligheid en veerkracht van zijn digitale toeleveringsketens.

Veerkrachtige, veilige en betrouwbare infrastructuren en technologieën zijn onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat de Europese regels en waarden worden nageleefd. Tegelijkertijd heeft de EU digitaal vaardige burgers, een competente beroepsbevolking en veel meer digitale deskundigen nodig dan vandaag. Dit moet worden bevorderd door de ontwikkeling van een goed presterend digitaal ecosysteem, alsook door een doeltreffend beleid om banden te bevorderen met én talent aan te trekken uit de hele wereld.

Daarom vormen digitale vaardigheden en digitaal onderwijs een van de vier hoofdtrajecten  voor een succesvol digitaal decennium. Om de digitale ambities van de EU op dit gebied op dit gebied tot 2030 te volgen, heeft de Commissie een digitaal kompas voorgesteld waarin onder meer wordt gestreefd naar 20 miljoen ICT-specialisten in de EU. Acties in de pijler geavanceerde digitale vaardigheden van het programma Digitaal Europa zijn erop gericht bij te dragen bij te dragen tot de verwezenlijking van de ambitieuze doelstelling van het digitale decennium, in synergie met de acties die door de lidstaten worden ondernomen, ook in het kader van hun herstel- en veerkrachtplannen.

Doelstellingen

De acties in het kader van strategische doelstelling 4 zijn gericht op het ondersteunen van de excellentie van onderwijs- en opleidingsinstellingen in de EU op digitale gebieden, onder meer door hun samenwerking met onderzoek en het bedrijfsleven. Op dezelfde manier als de EU haar krachten bundelt om te investeren in digitale infrastructuur, via EuroHPC of de Europese Alliantie voor industriële gegevens en clouds, moet zij voortbouwen op de kracht van haar beste onderwijs- en opleidingsinstellingen om het gespecialiseerde onderwijsaanbod te verbeteren dat nodig is om wereldleider te worden. Het doel is de capaciteit te verbeteren om digitale talenten te voeden en aan te trekken, en tegelijkertijd een ecosysteem te bevorderen dat innovatie en digitale doorbraken stimuleert. Dit zal vooral worden bereikt door de ontwikkeling van excellente partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding, waarbij de academische wereld, aanbieders van beroepsonderwijs  en opleiding, onderzoek, kenniscentra en innovatieve ondernemingen betrokken worden.

Onder deze oproep vallen volgende deeloproepen:

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 172.000.000

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Marie Timmermann

marie.timmermann@fwo.be

+32 2 550 15 59

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Acties

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 100%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Digitaal Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/694 inzake de oprichting van Digitaal Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Digitaal Europa

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Lees meer
Volg ons