U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform

Deadline

Code

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01

Inleiding

In steeds grotere mate zijn creatieve en culturele aspecten de drijvende kracht achter innovatie en groei. Succesvolle nieuwe digitale en fysieke producten en diensten moeten aantrekkelijk en aantrekkelijk zijn, aangepast aan culturele kenmerken en marktbehoeften. Evenzo zijn maatschappelijke transformaties, zoals de groene en digitale transitie, afhankelijk van gedragsveranderingen, die grotendeels gebaseerd zijn op veranderingen in cultuur en percepties. In dergelijke processen staat de mens centraal, en de culturele en creatieve industrieën zijn de sleutel tot succes.

Het doel is de totstandbrenging van een door cultuur en creativiteit gestuurd Europees innovatie-ecosysteem te vergemakkelijken, met de culturele en creatieve industrieën (CCI's)[6] in het middelpunt. Een dergelijk systeem zou een beslissende bijdrage moeten leveren aan de toekomstige welvaart, het welzijn, de sociale en culturele cohesie en de duurzaamheid van het milieu in Europa.

De CCI's zijn op zich een belangrijke bron van groei en werkgelegenheid in de EU-economie, en leveren een belangrijke bijdrage aan de export. Veel Europese CCI's kunnen worden beschouwd als wereldleiders, zoals in de mode, hoogwaardige en luxegoederen, design, games of uitgeverij, terwijl de EU in andere CCI's onder haar gewicht presteert. Het Europese tastbare en niet-tastbare culturele erfgoed en de Europese kunsten vormen een belangrijke bron van concurrentievermogen voor de sector.

Er bestaan dus gunstige voorwaarden voor het concurrentievermogen van de Europese CCI's. Met de juiste beleidsmaatregelen zouden de Europese CCI's moeten kunnen bloeien. Als ze gemobiliseerd worden om het hart te vormen van een opkomend, door cultuur en creativiteit gedreven innovatie-ecosysteem, kunnen bloeiende Europese CCI's de basis vormen van een unieke en blijvende bron van concurrentievoordeel, welvaart, welzijn en duurzaamheid voor Europa.

De basis van een dergelijk ecosysteem wordt gevormd door sterke netwerken, met een focus op O&I, die samenwerking bevorderen tussen de CCI's onderling en tussen de CCI's en andere economische sectoren. Een dergelijk systeem zal waarschijnlijk sterke netwerkeffecten ondervinden, daarom zijn interoperabiliteit en schaal in dit stadium belangrijke aspecten.

Het op te richten samenwerkingsplatform moet de basis vormen om een sterk innovatie-ecosysteem van de CCI's op te bouwen waarbij alle actoren samenwerken en ook actieve deelnemers worden aan O&I-activiteiten van de EU.

De uitdaging bestaat erin bij te dragen tot de ontwikkeling van een dynamisch, door cultuur en creativiteit aangestuurd innovatie-ecosysteem in Europa. 

Doelstellingen

 • Het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van en voor de culturele en creatieve industrieën (CCI's)[1] in de EU-lidstaten en geassocieerde landen, dat de diversiteit van de CCI's bestrijkt in termen van sectoren, landen en bedrijfsgrootte, met bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf[2].
 • Gefundeerde en geprioriteerde aanbevelingen voor het EU-beleid inzake O&I en op andere belangrijke gebieden voor de CCI's, onder meer om bij te dragen aan de 2030-doelstellingen van de European Green Deal[3], met name op het gebied van milieuduurzaamheid, en tegelijkertijd het concurrentievermogen en de internationalisering te versterken.
 • Structureel versterkte samenwerking tussen de CCI's over sectorale, geografische en culturele grenzen heen, alsook tussen de CCI's en andere economische sectoren[4], waardoor de CCI's een proactieve rol kunnen spelen als aanjagers van innovatie, wat leidt tot meer innovaties met een culturele en creatieve basis.
 • Europese CCI's klaar voor de groene en digitale transitie.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt 

NCP Flanders

Man Hei To

manhei.to@fwo.be

+32 2 550 15 55

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons