U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

2019 CEF Transport MAP call

Deadline

Doelstellingen

Het Uitvoerend Agentschap Innovatie en Netwerken (INEA) heeft een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd in het kader van het financieringsmiddel Connecting Europe Facility (CEF) voor vervoer, dat 1,4 miljard euro beschikbaar stelt voor projecten die gericht zijn op het bouwen en verbeteren van de Europese vervoersinfrastructuur.

De oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt zeven prioriteiten van het meerjarige werkprogramma van de CEF voor de periode 2014-2020 in het kader van het algemene en cohesiebeleid. De cohesie-enveloppe is gereserveerd voor de 15 EU-lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds.

Budget

Het totale budget is 1,4 miljard euro.

Onder de cohesie-enveloppe - 650 miljoen euro

 • Vooraf geïdentificeerde projecten voor de corridors van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens) - € 610 miljoen
 • Veilige en beveiligde infrastructuur, inclusief veilig parkeren op het Core Network voor wegvervoer - € 40 miljoen

Onder de algemene enveloppe (alle EU-lidstaten kunnen een aanvraag indienen) - € 750 miljoen

 • Vooraf geïdentificeerde projecten voor de corridors van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens) - € 500 miljoen
 • Implementatie van European Rail Traffic Management System (ERTMS) - € 50 miljoen
 • Veilige en beveiligde infrastructuur, inclusief veilig parkeren op het Core Network voor wegvervoer - € 20 miljoen
 • Intelligente transportdiensten voor de weg (ITS) - € 20 miljoen
 • Gemeenschappelijk Europees luchtruim - SESAR - € 20 miljoen
 • Acties voor het implementeren van transportinfrastructuur in knooppunten van het kernnetwerk, inclusief stedelijke knooppunten en multimodaliteit van passagiers - € 110 miljoen
 • Snelwegen op zee - € 30 miljoen

Begunstigden

Twee soorten aanvragers kunnen hun voorstel indienen:

 • Een of meer lidstaten
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (of lidstaten), internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in een EU-lidstaat gevestigde publieke of particuliere ondernemingen of organen.

Info & contact

Meer informatie en indiening van voorstellen via deze link.

Voor meer informatie kan je terecht bij het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be)

Het Vlaamse CEF team hanteert zelf interne deadlines om projecten zo goed mogelijk te begeleiden:

 • Projectconcepten worden verwacht bij het Vlaamse CEF team ten laatste tegen 13 december 2019.
 • Milieuverklaringen moeten aangevraagd worden bij de bevoegde milieu instanties tegen 22 januari 2020.
 • Het volledige projectvoorstel moeten binnen zijn bij het Vlaamse CEF team tegen 29 januari 2020.

Meer informatie over het opstellen van een projectconcept, projectvoorstel en het aanvragen van milieu­verklaringen kan u vinden op hun website.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons