U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sustainable, secure and competitive energy supply

Deadline

Code

HORIZON-CL5-2021-D3-03

Inleiding

Onder deze oproep vallen projecten die gericht zijn op een duurzame, veilige en concurrerende energievoorziening. In overeenstemming met de werkingssfeer van cluster 5 omvat dit activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie; energiesystemen, -netwerken en -opslag; alsmede koolstofafvang, -benutting en -opslag.

De overgang van het energiesysteem zal steunen op een vermindering van de totale energievraag en het klimaatneutraal maken van de energievoorzieningszijde. O&I-acties zullen helpen om de energievoorzieningszijde schoner, veiliger en concurrerender te maken door de kostenprestaties en betrouwbaarheid van een brede portefeuille van hernieuwbare energieoplossingen te verbeteren, in overeenstemming met de behoeften en voorkeuren van de samenleving. Verder zullen de O&I-activiteiten de modernisering van de energienetwerken ondersteunen , met inbegrip van de geleidelijke elektrificatie van sectoren aan de vraagzijde (gebouwen, mobiliteit, industrie) en de integratie van andere klimaatneutrale, hernieuwbare energiedragers, zoals schone waterstof.

Innovatieve oplossingen voor energieopslag (met inbegrip van chemische, mechanische, elektrische en thermische opslag) zijn een essentieel onderdeel van een dergelijk energiesysteem en O&I-acties zullen de technologische gereedheid ervan voor industriële en huishoudelijke toepassingen bevorderen. Koolstofafvang, -benutting en -opslag is een optie voor CO2-emissiereductie met een groot potentieel en O&I-acties zullen de ontwikkeling van CCUS bij elektriciteitsproductie en industriële toepassingen versnellen.

 

Doelstellingen

Doelstelling van de deeloproepen is bij te dragen tot een "efficiëntere, schone, duurzame, zekere en concurrerende energievoorziening via nieuwe oplossingen voor slimme netten en energiesystemen op basis van performantere hernieuwbare-energieoplossingen", met name door:

 • Bevordering van Europees mondiaal leiderschap in betaalbare, veilige en duurzame technologieën en diensten op het gebied van hernieuwbare energie door hun concurrentievermogen in mondiale waardeketens en hun positie op groeimarkten te verbeteren, met name door diversificatie van de portefeuille van hernieuwbare diensten en technologieën.
 • Zorgen voor een kosteneffectieve, ononderbroken en betaalbare energievoorziening voor huishoudens en industrieën in een scenario van hoge penetratie van variabele hernieuwbare energiebronnen en andere nieuwe koolstofarme energievoorziening. Dit omvat efficiëntere benaderingen voor het beheer van slimme en cyberveilige energienetwerken en optimalisering van de interactie tussen producenten, consumenten, netwerken, infrastructuren en vectoren.
 • iVersnelling van de ontwikkeling van koolstofafvang, -gebruik en -opslag (Carbon Capture, Use and Storage - CCUS) als optie voor de beperking van CO2-emissies bij elektriciteitsopwekking en industriële toepassingen (met inbegrip van de omzetting van CO2 in producten) 

Onder deze call vallen volgende deeloproepen:

HORIZON-CL5-2021-D3-03-01: AU-EU Water Energy Food Nexus

HORIZON-CL5-2021-D3-03-02: Next generation of renewable energy technologies

HORIZON-CL5-2021-D3-03-03: Hybrid catalytic conversion of renewable energy to carbon-neutral fuels 

HORIZON-CL5-2021-D3-03-04: Physics and aerodynamics of atmospheric flow of wind for power production 

HORIZON-CL5-2021-D3-03-05: Wind energy in the natural and social environment

HORIZON-CL5-2021-D3-03-06: Novel approaches to concentrated solar power (CSP) 

HORIZON-CL5-2021-D3-03-07: Stable high-performance Perovskite Photovoltaics

HORIZON-CL5-2021-D3-03-08: Cost-effective micro-CHP and hybrid heating systems 

HORIZON-CL5-2021-D3-03-09: Carbon-negative sustainable biofuel production

HORIZON-CL5-2021-D3-03-10: Innovative foundations, floating substructures and connection systems for floating PV and ocean energy devices.

HORIZON-CL5-2021-D3-03-11: Development of hydropower equipment for hidden hydropower.

HORIZON-CL5-2021-D3-03-12: Innovation on floating wind energy deployment optimized for deep waters and different sea basins (Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea, North-east Atlantic Ocean) 

HORIZON-CL5-2021-D3-03-13: Demonstration pilot lines for alternative and innovative PV technologies (Novel c-Si tandem, thin film tandem, bifacial, CPV, etc.)

HORIZON-CL5-2021-D3-03-14: Demonstration of large-scale CHP technologies for a shift to the use of biogenic residues and wastes 

HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: Solutions for more sustainable geothermal energy HORIZON-CL5-2021-D3-03-16: Innovative biomethane production as an energy carrier and a fuel 

HORIZON-CL5-2021-D3-03-16: Innovative biomethane production as an energy carrier and a fuel

 

Budget

Indicatief budget: EUR 1280.00 miljoen

 

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be

Contactpersonen: 

Energie

Bart De Caesemaeker

bart.decaesemaeker@vlaio.be

T +32 2 432 42 49

Klimaat en mobiliteit

Pascal Verheye

pascal.verheye@vlaio.be

T +32 2 432 43 34

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons