U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Preparatory Action - Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees

Deadline

Code

PPPA-SPORT-2021-INCLUSION-REFUGEES

Doelstellingen

De specifieke doelstelling van deze actie is het bevorderen van de directe betrokkenheid van vluchtelingen en gastgemeenschappen binnen de EU en het bevorderen van een Europabrede aanpak, waardoor het potentieel voor Europese gastgemeenschappen wordt vergroot om vluchtelingen met succes te betrekken en te integreren door middel van sport.

De term "vluchteling" verwijst naar personen met een formele vluchtelingenstatus in een EU-lidstaat en naar personen die officieel de vluchtelingenstatus in de EU hebben aangevraagd en van wie de aanvraag nog niet is verwerkt. Mensen met een migratieachtergrond die geen "vluchtelingen" zijn, vallen buiten de reikwijdte van deze oproep tot het indienen van voorstellen.

Bij de uitvoering van de voorbereidende actie zal terdege rekening worden gehouden met de complementariteit met het Erasmus+ Sport-programma van de EU, met de acties die in aanmerking komen in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), en met de acties die momenteel worden gefinancierd in het kader van het proefproject "bevordering van het verbeteren van fysieke activiteit in heel Europa.'

De activiteiten moeten worden verankerd in het kader van de Europese gemeenschappelijke waarden en moeten deze essentiële beginselen respecteren, en meer in het bijzonder non-discriminatie, tolerantie en gendergelijkheid.

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de belangrijkste activiteiten die in aanmerking komen voor deze oproep tot het indienen van voorstellen:

 • Sportactiviteiten ter bevordering van de deelname van vluchtelingen aan EU-samenlevingen
 • Voorbereiding en training van sportcoaches en medewerkers die werken aan integratie en sociale inclusie van vluchtelingen door middel van sport
 • Ontwikkeling van activiteiten en identificatie van goede praktijken over de deelname van vluchtelingen aan sportactiviteiten die gericht zijn op hun integratie in gastgemeenschappen.

Budget

1.9 miljoen euro

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers (begunstigden en gelieerde entiteiten):

 • Een rechtspersoon zijn (publiek of privaat lichaam)
 • Een publieke of private organisatie zijn met rechtspersoonlijkheid die voornamelijk actief is in de sport en die regelmatig sportwedstrijden organiseren, op elk niveau;
  • gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen, d.w.z.:
   • EU-lidstaten (inclusief landen en gebieden overzee (LGO))

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je vinden op de Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie.

Nationaal Contactpunt

EU Sport Link -  Bart Verschueren ( bart.verschueren@eusportlink.be)

Sport Vlaanderen - Simon Plasschaert ( Simon.Plasschaert@sport.vlaanderen)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Sport

Doelstellingen

De leermobiliteit van sportstaf (personen die betrokken zijn bij het onderricht, de opleiding en het beheer van een sportteam of van individuele sporters, zowel tegen betaling als op vrijwillige basis) te bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van de sportorganisaties en het sportbeleid.

Welke soort acties:

Op het gebied van sport ondersteunt het programma 

1. In het kader van kernactiviteit 1: de mobiliteit van sportbegeleiders

2. In het kader van kernactiviteit 2

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken 
 • kleinschalige partnerschappen om een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma te bevorderen 
 • sportevenementen zonder winstoogmerk die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport

3. In het kader van kernactiviteit 3

 • de opstelling en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie inzake sport en lichaamsbeweging
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van sport 
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma, met inbegrip van sportprijzen. Voorbeeld: BeActive Awards, BeInclusive awards, ondersteuning van de overheden voor initiatieven binnen de Europese Week van de Sport.

Budget

Budget 2021-2027Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 1,9% voorzien is voor sportgerelateerde activiteiten, wat neerkomt op 466,9 miljoen voor Erasmus+ Sport. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Binnen de sportcontext zijn er ook nog de zogenaamde ‘proefprojecten’ of ‘pilot projects’. De budgetten en klemtoon worden ter beschikking gesteld van het Europees Parlement maar de Europese Commissie geeft uitvoering aan deze projecten. Alle info hier.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport

Info & contact

Vlaams contactpunt

Simon Plasschaert
Sport Vlaanderen
E. simon.plasschaert@sport.vlaanderen
T. 0498 82 72 18
https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/

Bart Verschueren
EU Sport Link
E. bart.verschueren@eusportlink.be
T. 0486 76 28 03
www.eusportlink.be 

Website EACEA (Europese Commissie)
 

Lees meer
Volg ons