U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ Sport 2023 - call 2: individuele leermobiliteit van sportcoaches, begeleiders, managers

Deadline

Inleiding

In het domein sport zijn er voor trainers, begeleiders, bestuurders, managers, medewerkers van sport- en vrijetijdsdiensten mogelijkheden voor individuele leermobiliteit. Zowel professionals als vrijwilligers komen in aanmerking voor subsidies

Doelstellingen

Een mobiliteitsprogramma voor sport is bedoeld om trainers, begeleiders, managers, bestuurders, medewerkers van sport- en vrijetijdsdiensten die zich specifiek bezighouden met breedtesport (of ook minder georganiseerde vormen van sport en bewegen) de kans te geven om ervaringen en kennis op te doen in het buitenland (de EU-lidstaten en de met het programma geassocieerde derde landen – IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Servië en Noord-Macedonië).

Zowel professionals als vrijwilligers komen hiervoor in aanmerking. Ze kiezen ofwel voor een kijkstage (2 tot 14 dagen) of een doestage (15 tot 60 dagen). Belangrijk is dat de projectaanvraag en/of de horizontale beleidsprioriteiten van de Europese Commissie inhoudt (inclusie/diversiteit, klimaattransitie, digitalisering en de waarden van EU-burgerschap) en/of sportspecifieke beleidsprioriteiten.

De algemene doelstelling van deze actie is om personeel van sportorganisaties, voornamelijk in de breedtesport, door leermobiliteit de mogelijkheid te bieden om hun competenties en kwalificaties te verbeteren en nieuwe vaardigheden op te doen door een periode in het buitenland door te brengen, waardoor wordt bijgedragen tot de capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van sportorganisaties.

Budget

Het beschikbare budget wordt grotendeel toegekend via forfaits. Dit betekent dat dit niet gebeurt op basis van de kostprijs van een activiteit, maar wel via een vooraf bepaalde, forfaitaire bijdrage aan een specifieke activiteit.

Algemene informatie over de mogelijke financiering vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Begunstigden

 • publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van sport en lichaamsbeweging en die op breed maatschappelijk niveau sport- en fysieke activiteiten organiseren (bv. organisaties zonder winstoogmerk, lokale overheidsinstanties, sportclubs);
 • organisaties in niet-breedtesport, indien de deelname van het personeel in het belang is van de breedtesport (bv. internationale organisaties)

Info & contact

Alle informatie over de oproep vind je op de website van EPOS.

 • Vlaams contactpunt

Sport Vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/

Bart Verschueren
EU Sport Link
E. bart.verschueren@eusportlink.be
T. 0486 76 28 03
www.eusportlink.be 

Website EACEA (Europese Commissie)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Sport

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Sport zich op de bevordering van de leermobiliteit van sportpersoneel, alsmede van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van sportorganisaties en sportbeleid.

Doelstellingen

De leermobiliteit van sportstaf (personen die betrokken zijn bij het onderricht, de opleiding en het beheer van een sportteam of van individuele sporters, zowel tegen betaling als op vrijwillige basis) te bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van de sportorganisaties en het sportbeleid.

Acties

Op het gebied van sport ondersteunt het programma 

1. In het kader van kernactiviteit 1: de mobiliteit van sportbegeleiders

2. In het kader van kernactiviteit 2

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken 
 • kleinschalige partnerschappen om een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma te bevorderen 
 • sportevenementen zonder winstoogmerk die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport

3. In het kader van kernactiviteit 3

 • de opstelling en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie inzake sport en lichaamsbeweging
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van sport 
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma, met inbegrip van sportprijzen. Voorbeeld: BeActive Awards, BeInclusive awards, ondersteuning van de overheden voor initiatieven binnen de Europese Week van de Sport.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Binnen de sportcontext zijn er ook nog de zogenaamde ‘proefprojecten’ of ‘pilot projects’. De budgetten en klemtoon worden ter beschikking gesteld van het Europees Parlement maar de Europese Commissie geeft uitvoering aan deze projecten. Alle info hier.

Budget

Budget 2021-2027Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 1,9% voorzien is voor sportgerelateerde activiteiten, wat neerkomt op 466,9 miljoen voor Erasmus+ Sport. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

Sport Vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/

Bart Verschueren
EU Sport Link
E. bart.verschueren@eusportlink.be
T. 0486 76 28 03
www.eusportlink.be 

Website EACEA (Europese Commissie)
 

Lees meer
Volg ons