U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ Sport - Cooperation partnerships

Deadline

Code

ERASMUS-SPORT-2023-SCP

Inleiding

Deze actie biedt deelnemende organisaties niet alleen de gelegenheid om ervaring op te doen in internationale samenwerking en hun capaciteiten te versterken, maar ook om innovatieve resultaten van hoge kwaliteit te leveren. Naargelang van de projectdoelstellingen, de deelnemende organisaties, de verwachte effecten en andere factoren kunnen partnerschappen voor samenwerking variëren in omvang en werkingssfeer, waarbij de activiteiten dienovereenkomstig worden aangepast. De kwaliteitsbeoordeling van deze projecten staat in verhouding tot de doelstellingen van de samenwerking en het soort betrokken organisaties. Vanuit die redenering worden twee soorten partnerschappen aangeboden aan organisaties, om hen samen te laten werken, leren en groeien:

 • samenwerkingspartnerschappen (deze oproep)
 • kleinschalige partnerschappen

Doelstellingen

Er zal prioriteit worden verleend aan partnerschappen die bijdragen aan de uitvoering van belangrijke beleidsdocumenten, zoals het EU-werkplan voor sport (2021-2024) of de aanbeveling van de Raad over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging. Specifieke prioriteiten op het gebied van sport zijn onder meer:

 • Het aanmoedigen van een gezonde levensstijl voor iedereen: projecten in het kader van deze prioriteit zijn voornamelijk gericht op: a) de toepassing van de drie pijlers van het initiatief HealthyLifestyle4All, b) de uitvoering van de aanbeveling van de Raad over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en de EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging, c) het ondersteunen van de uitvoering van de Europese week van de sport, d) het bevorderen van sport en lichaamsbeweging als hulpmiddel voor gezondheid, e) het bevorderen van alle activiteiten die de beoefening van sport en lichaamsbeweging aanmoedigen, en f) het bevorderen traditionele sporten en spelen.
 • Het bevorderen van integriteit en waarden in de sport: projecten in het kader van deze prioriteit zullen hoofdzakelijk zijn toegespitst op a) het bestrijden van dopinggebruik, b) het bestrijden van wedstrijdvervalsing en corruptie in de sport, c) het verbeteren van goed bestuur op sportgebied, en d) het promoten van de positieve waarden van sport.
 • Het bevorderen van onderwijs in en door middel van sport: projecten in het kader van deze prioriteit zullen er hoofdzakelijk op gericht zijn a) de ontwikkeling van vaardigheden in sport te ondersteunen, b) dubbele loopbanen van sporters aan te moedigen, c) de kwaliteit van coaching en personeel te bevorderen, d) mobiliteit te gebruiken als hulpmiddel om kwalificaties te verbeteren, en e) het bevorderen van de inzetbaarheid door middel van sport.
 • Het bevorderen van gelijkheid en Europese waarden in en door middel van sport: projecten in het kader van deze prioriteit zullen voornamelijk gericht zijn op het bevorderen van a) gelijkheid in de sport, met inbegrip van gendergelijkheid150, b) Europese waarden, waaronder het gebruik van sport als middel voor vrede en inclusie, c) waarden van non-discriminatie op welke grond dan ook, antiracisme, openheid en tolerantie jegens anderen.

Begunstigden

Elke publieke of particuliere organisatie die gevestigd is in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land of in een niet met het programma geassocieerd derde land over de hele wereld kan deelnemen aan een samenwerkingspartnerschap. Uitzondering: organisaties uit Belarus (regio 2) en de Russische Federatie (regio 4) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze actie.

Organisaties die gevestigd zijn in EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen kunnen deelnemen als coördinator van het project of als partnerorganisatie. Organisaties in niet met het programma geassocieerde derde landen kunnen niet deelnemen als coördinator van het project.

Ongeacht het gebied waarop het project betrekking heeft, staan samenwerkingspartnerschappen niet alleen open voor elke organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken, sport of in andere sociaaleconomische sectoren, maar ook voor organisaties die op verschillende terreinen tegelijk actief zijn (zoals lokale, regionale en nationale overheden, centra voor erkenning en validering, kamers van koophandel, vakorganisaties, centra voor begeleiding, culturele en sportorganisaties). Afhankelijk van de projectdoelstellingen en -prioriteit komt het erop aan de meest geschikte en uiteenlopende partners te betrekken bij samenwerkingspartnerschappen met het doel de verschillende ervaringen, profielen en specifieke deskundigheid optimaal te benutten en ter zake dienende en kwalitatief hoogstaande projectresultaten te boeken.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Sport

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Sport zich op de bevordering van de leermobiliteit van sportpersoneel, alsmede van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van sportorganisaties en sportbeleid.

Doelstellingen

De leermobiliteit van sportstaf (personen die betrokken zijn bij het onderricht, de opleiding en het beheer van een sportteam of van individuele sporters, zowel tegen betaling als op vrijwillige basis) te bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van de sportorganisaties en het sportbeleid.

Acties

Op het gebied van sport ondersteunt het programma 

1. In het kader van kernactiviteit 1: de mobiliteit van sportbegeleiders

2. In het kader van kernactiviteit 2

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken 
 • kleinschalige partnerschappen om een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma te bevorderen 
 • sportevenementen zonder winstoogmerk die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport

3. In het kader van kernactiviteit 3

 • de opstelling en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie inzake sport en lichaamsbeweging
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van sport 
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma, met inbegrip van sportprijzen. Voorbeeld: BeActive Awards, BeInclusive awards, ondersteuning van de overheden voor initiatieven binnen de Europese Week van de Sport.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

Binnen de sportcontext zijn er ook nog de zogenaamde ‘proefprojecten’ of ‘pilot projects’. De budgetten en klemtoon worden ter beschikking gesteld van het Europees Parlement maar de Europese Commissie geeft uitvoering aan deze projecten. Alle info hier.

Budget

Budget 2021-2027Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 1,9% voorzien is voor sportgerelateerde activiteiten, wat neerkomt op 466,9 miljoen voor Erasmus+ Sport. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

Sport Vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/

Bart Verschueren
EU Sport Link
E. bart.verschueren@eusportlink.be
T. 0486 76 28 03
www.eusportlink.be 

Website EACEA (Europese Commissie)
 

Lees meer
Volg ons