U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sector Skills Alliance: Defensie technologieën

Deadline

Code

2018/C 384/04

Inleiding

Deze call valt onder de Sector Skills Alliance-oproepen. 

Doelstellingen

Voorstellen moeten betrekking hebben op ten minste twee van de volgende gebieden:

 1. complexe wapensystemen
 2. ballistiek
 3. robotica, autonome systemen, kunstmatige intelligentie
 4. C4ISTAR (commando, controle, communicatie, computers, informatie / inlichtingen, bewaking, doelgerichtheid acquisitie en verkenning)

Begunstigden

De volgende organisaties, met zijn gelieerde entiteiten (indien aanwezig), komen in aanmerking om deel te nemen aan een Lot 3- Alliantie.

 • Dit kunnen openbare of particuliere organisaties zijn die in een programmaland zijn gevestigd
 • publieke of private ondernemingen die actief zijn in de geselecteerde sectoren, met name die met een eigen sector opleidingsafdeling, degenen die stageplaatsen aanbieden en degenen die een gedeelde opleiding aanbieden (collaboratieve training);
 • EU- of nationale organisaties die de industrie, het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigen, relevante sectorale organisaties;
 • publieke of private onderwijs- of opleidingsverstrekkers, waaronder opleidingscentra en hoger onderwijsinstellingen;
 • netwerken van onderwijs- of opleidingsverstrekkers en Europese of nationale organisaties die representatief zijn voor hen;
 • autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opleiding of werkgelegenheid, op regionaal of nationaal niveau en aanverwante ministeries;
 • organisaties of netwerken - op EU- of nationaal niveau - die sociale partners, de industrie, sectorale organisaties, beroepen en belanghebbenden op het gebied van onderwijs en opleiding, inclusief jeugdorganisaties;
 • kamers van koophandel, industrie, van arbeid en andere relevante sectorale tussenpersonen organen;
 • sectorale vaardigheidsraden;
 • organisaties voor economische ontwikkeling, statistische instellingen en onderzoeksinstituten;
 • instanties die loopbaanbegeleiding, professionele voorlichting, informatiediensten en diensten voor arbeidsvoorziening;
 • accreditatie-, certificerings-, erkennings- of kwalificatie-instellingen (instanties met "regelgevende instanties functie");
 • instanties die de relevante autoriteiten op regionaal en nationaal niveau vertegenwoordigen.

Info & contact

Meer informatie over deze call kan je vinden in de programmagids. Zie pagina 153 van de gids voor meer informatie over deze call, zie pagina 251 voor meer informatie over hoe je een project kan indienen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Welke soort acties:

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding
 • mobiliteit van scholieren en personeel
 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma
 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties
 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 
 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma
 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Raadpleeg de programmagids voor 2021 hier.

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons