U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Knowledge and Innovation Communities (KICs): oproep '2016' Added-value manufacturing

Deadline

Doelstellingen

Naar een 'EIT Manufacturing'

In EIT's Strategic Innovation Agenda (SIA) wordt Productie met meerwaarde als thematisch gebied vastgesteld – waarvoor de oprichting van een nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) de meeste kansen biedt om aan bestaande activiteiten meerwaarde te geven en daadwerkelijk ten goede te komen aan innovatie.

De doelstellingen die het EIT via deze kennis- en innovatiegemeenschap Added-value manufacturing wil realiseren, zijn terug te vinden onder Fiche 3 achteraan de Strategic Innovation Agenda. Deze fiches geven een samenvatting van de analyses die zijn uitgevoerd met betrekking tot de relevantie en meerwaarde van het opzetten van een KIG voor het voorgestelde thema. Zij geven indicatieve informatie over wat een KIC op een bepaald gebied zou kunnen doen, maar schrijven niets voor ten aanzien van toekomstige KIG-activiteiten en –werkmethoden.  

Steps in the process:

 • Publication of the Selection Criteria in the 4th quarter of 2015 – these criteria build on the principles set in the EIT Regulation and the EIT's core values. Aligned with the EIT's mission, these criteria will ensure that the designated KICs have all the elements needed for a KIC to be a KIC ;
 • Launch of the call in the 1st quarter of 2016 ;
 • Designation of the new KICs in the 4th quarter of 2016

Budget

Naar een financiering voor 'EIT Manufacturing'

Het EIT stelde een oorspronkelijk financieringsmodel op dat gebaseerd is op gezamenlijke sterke punten en middelen van bestaande toporganisaties; de EIT-financiering werkt als een katalysator om aanvullende financiële middelen van een breed scala aan publieke en private partners te genereren en bijeen te brengen.

Op basis hiervan levert het EIT gemiddeld tot 25 % van de totale KIG-financiering, terwijl de resterende minimaal 75 % van het totale budget van een KIG uit niet-EIT bronnen moet komen. Dit omvat eigen ontvangsten en middelen van KIG-partners, maar ook overheidsfinanciering op nationaalregionaal en Unie-niveau, met name uit de - huidige en toekomstige - Structuurfondsen en het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. In het laatste geval verzoeken de KIG's (of een aantal van hun partners) om financiering in overeenstemming met de respectieve regels van de programma's en op basis van gelijkwaardigheid met de overige aanvragers.

De bijdrage van KIG-partners is geen klassiek 'medefinancierings'-vereiste, maar een eerste vereiste voor minimale betrokkenheid van bestaande organisaties en hun financiële toezeggingen aan de KIG's. Deze bottom-up benadering waarborgt een sterke betrokkenheid van KIG-partners, moedigt investeringen aan en stimuleert structurele en organisatorische veranderingen van KIG- en andere partners.

Meer lezen? 

Hoofdstuk 4 van het EIT-SIA gaat dieper in op Schatting van financiële behoeften en middelen 2014-2020.

Begunstigden

Naar een sterk geïntegreerd pan-Europese partnerschap rond 'EIT Manufacturing'

Het EIT is precies met dat doel opgericht – bijdragen aan duurzame economische groei en concurrentiekracht door het innovatievermogen en de capaciteit van de Unie en haar lidstaten te versterken en haar capaciteit om de resultaten van onderzoek te vertalen naar hoogwaardige producten en diensten, op te voeren. Het EIT zal door volledig de kennisdriehoek van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie te integreren in grote mate bijdragen tot het aanpakken van met name de maatschappelijke uitdagingen in het kader van Horizon 2020 en een systemische verandering bewerkstelligen in de wijze waarop Europese innovatiespelers samenwerken.

Om dit doel te bereiken combineert het EIT een strategische oriëntatie op EIT-niveau met een bottom-up benadering binnen de thematische grenzen van zijn kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's). KIG's zijn sterk geïntegreerde pan-Europese partnerschappen waarin... 

 • topuniversiteiten,
 • onderzoekscentra,
 • kleine en grote ondernemingen, en
 • andere innovatieactoren

... in het kader van specifieke maatschappelijke uitdagingen op een langetermijnbasis worden samengebracht

Meer lezen? 

Hoofdstuk 1 van het EIT-SIA gaat dieper in op Het Europees Instituut voor innovatie en technologie: een speler van de Unie op het gebied van innovatie.

Het governancemodel van het EIT heeft zijn waarde bewezen.

Uit de ervaringen van de beginperiode blijkt echter dat verdere inspanningen kunnen worden gedaan om de doeltreffendheid van de besluitvormings- en uitvoeringsmechanismen van het EIT te verbeteren. De relatie tussen de raad van bestuur van het EIT, die verantwoordelijk is voor strategische beslissingen, en de hoofdzetel van het EIT, die met de uitvoering is belast, moet duidelijker worden afgebakend en gestroomlijnd. Vanuit de hoofdzetel van het EIT moet worden bepaald op welke kritieke gebieden het EIT de KIG's moet ondersteunen, waarbij een passend evenwicht tussen ondersteunende en toezichthoudende taken moet worden gevonden. De raad van bestuur moet er beter voor zorgen dat de ervaringen van de KIG's en de bredere innovatiegemeenschap naar behoren in acht worden genomen bij strategische beslissingen. Tot slot, moet het EIT rekenschap verschuldigd blijven aan de Raad en de lidstaten.

Meer lezen?

Hoofdstuk 3 van het EIT-SIA gaat dieper in op Effectieve besluitvorming en werkafspraken.

Info & contact

Naar een 'EIT Manufacturing' – bijkomende informatie en netwerken

Presentatie 2016 Call for KICs, waarin volgende topics aan bod komen:

 • EIT priorities 2014-2020
 • 2016 Call for KICs (2)
 • Key Principles for the 2016 Call for KIC Proposals
 • Simplification
 • Alignment with Horizon 2020
 • Excellence
 • Raising Awareness 
 • Indicative Timeline for the Publication of the 2016 Call for KIC Proposals
 • Indicative Timeline: submission & evaluation process

2016 KIC Call Information Day: Q1 2016

Innovate with us! Keep up with EIT - European Institute of Innovation and Technology

EIT: European Institute of Innovation & Technology met hoofdzetel in Boedapest, opgericht bij verordening EC Nr. 294/2008.

Organisation of EIT Awareness Days (upon request)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons