U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint)

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Inleiding

Allianties voor innovatie hebben tot doel de innovatiecapaciteit van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisstromen tussen hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding (zowel initieel als voortgezet), en de ruimere sociaaleconomische omgeving, met inbegrip van onderzoek.

Zij zijn er ook op gericht het aanleren van nieuwe vaardigheden te stimuleren en de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden aan te pakken door nieuwe curricula voor het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding te ontwerpen en te creëren, en daarbij de ontwikkeling van zin voor initiatief en ondernemerszin in de EU te ondersteunen.

Doelstellingen

Deze partnerschappen zullen een samenhangend en alomvattend geheel van sectorale of sectoroverschrijdende activiteiten uitvoeren, die moeten kunnen worden aangepast aan toekomstige kennisontwikkelingen in de EU.

Om innovatie te stimuleren, zal de nadruk liggen op digitale vaardigheden, aangezien deze steeds belangrijker worden in alle functieprofielen op de hele arbeidsmarkt. Ook moet de overgang naar een circulaire en groenere economie worden ondersteund door veranderingen in de kwalificaties en de nationale onderwijs- en opleidingscurricula om te voldoen aan de opkomende beroepsbehoeften aan groene vaardigheden en duurzame ontwikkeling.

Allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden zijn gericht op het creëren van nieuwe strategische benaderingen en samenwerking voor concrete oplossingen voor de ontwikkeling van vaardigheden - zowel op de korte als op de middellange termijn - in bepaalde economische sectoren, of op gebieden die een belangrijke actie van de Europese Skills Agenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht, het pact voor vaardigheden, uitvoeren. Het belangrijkste doel van het pact is alle belanghebbenden te mobiliseren en te stimuleren om concrete maatregelen te nemen voor de bij- en omscholing van de beroepsbevolking, door de inspanningen te bundelen en partnerschappen op te zetten, ook op EU-niveau, om in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt, groene en digitale transities te ondersteunen en nationale, regionale en lokale strategieën voor vaardigheden en groei te bevorderen. Daarom zullen de resultaten van de allianties voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden, d.w.z. informatie over sectorale vaardigheden, vaardigheidsstrategieën, beroepsprofielen, opleidingsprogramma's en langetermijnplanning, een belangrijke bijdrage leveren aan het werk van de sectorale partnerschappen die zich bij het pact voor vaardigheden hebben aangesloten.

Allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden zijn bedoeld om tekorten aan vaardigheden op de arbeidsmarkt aan te pakken die groei, innovatie en concurrentievermogen in specifieke sectoren of gebieden belemmeren, en zijn zowel op kortetermijnmaatregelen als op langetermijnstrategieën gericht. Deze allianties zullen worden uitgevoerd in de 14 industriële ecosystemen die worden genoemd in de nieuwe industriestrategie voor Europa.

Het pact voor vaardigheden bouwt voort op en absorbeert de blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden. Daarom zullen de allianties de uitvoering van het pact ondersteunen door een strategie voor sectorale vaardigheden te ontwikkelen. Deze strategie moet leiden tot een systemisch en structureel effect op het terugdringen van tekorten aan vaardigheden, lacunes en discrepanties tussen vraag en aanbod, en zorgen voor een passende kwaliteit en niveau van de vaardigheden. De strategie voor sectorale vaardigheden moet een duidelijk pakket activiteiten, mijlpalen en welomschreven doelstellingen omvatten, met als doel vraag en aanbod van vaardigheden op elkaar af te stemmen ter ondersteuning van de algemene sectorspecifieke groeistrategie. De allianties hebben tot doel de basis voor het vaardigheidspact te leggen en het traject te bepalen dat na de afronding van het project moet worden voortgezet.

Op basis van gegevens over de vaardigheidsbehoeften met betrekking tot beroepsprofielen ondersteunen de blauwdrukallianties het ontwerp en de levering van transnationale onderwijs- en opleidingsinhoud, alsook onderwijs- en opleidingsmethodologieën, met het oog op een snelle invoering op regionaal en lokaal niveau en voor nieuwe beroepen die in opkomst zijn.

De voorstellen dienen het ontwerpen van programma's voor bij- en nascholing te omvatten om te voorzien in dringende vaardigheidsbehoeften van mensen in de werkende leeftijd. De voorstellen moeten ook betrekking hebben op de ontwikkeling van opkomende beroepsprofielen, aanverwante kwalificaties, die de hogere en postsecundaire niveaus van beroepsonderwijs en -opleiding (EKK-niveaus 3 tot en met 5) en de tertiaire niveaus (EKK-niveaus 6 tot en met 8) moeten bestrijken. Voorts moeten de voorstellen het ontwerp van gerelateerde kerncurricula en onderwijs- en opleidingsprogramma's omvatten die tot die kwalificaties leiden.

Bij elk project moeten zowel organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding als organisaties voor hoger onderwijs en arbeidsmarktactoren betrokken zijn. Idealiter worden ook beleidsinstanties, certificeringsorganen en Europese brancheorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij het project betrokken.

Begunstigden

 • Instellingen voor hoger onderwijs
 • Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding
 • Netwerken van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding
 • Kleine, middelgrote of grote ondernemingen (met inbegrip van sociale ondernemingen)
 • Onderzoeksinstellingen
 • niet-gouvernementele organisaties
 • Overheidsinstanties op lokaal, regionaal of nationaal niveau
 • Organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken
 • intermediairs die onderwijs-, opleidings- of jeugdorganisaties of -bedrijven vertegenwoordigen
 • Accreditatie-, certificerings-, erkennings- of kwalificatie-instellingen
 • Kamers van koophandel, industrie of arbeid, kamers van ambachtsnijverheid
 • Europese of nationale sociale partners
 • Ziekenhuizen of andere zorginstellingen, met inbegrip van langdurige zorg
 • Instanties die op regionaal of nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor onderwijs, opleiding of werkgelegenheid
 • Diensten voor arbeidsvoorziening
 • Nationale bureaus voor de statistiek
 • Agentschappen voor economische ontwikkeling
 • Sectorale of beroepsverenigingen
 • raden voor sectorale vaardigheden
 • Organisaties die loopbaanbegeleiding, beroepskeuzevoorlichting, informatiediensten en arbeidsbemiddeling aanbieden

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons