U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Virtual Exchanges with the Western Balkans

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen maakt deel uit van de acties die door het nieuwe Erasmus+ programma 2021-2027 gelanceerd zijn om de internationale samenwerking met landen die er niet mee geassocieerd zijn te stimuleren. Zij is ook ingebed in een rijke beleidscontext die erop gericht is de kansen en uitdagingen van de huidige transformaties in de sectoren onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

Met een aanzienlijk hoger budget in vergelijking met zijn voorganger is van het Erasmus+ programma 2021-20275
een prioriteit gemaakt om nog inclusiever te zijn en de groene en digitale transitie te ondersteunen. De start van het programma werd gemarkeerd door de context van de COVID-19 -pandemie en de enorme impact daarvan, in Europa en in de rest van de wereld, op de onderwijs- en opleidingsstelsels, waarvan het programma de veerkracht te ondersteunt. 

Binnen de huidige context hebben veel jongeren - vooral in de partnerlanden - geen toegang tot fysieke mobiliteit, een situatie die nog wordt verergerd door de COVID-19-pandemie.
Het doel van deze oproep is dan ook om het bereik en de reikwijdte van Erasmus+ te vergroten, op basis van de ervaring van het proefproject 2018-2020 voor virtuele uitwisseling.

Virtuele uitwisselingen zijn online activiteiten van mens tot mens die de interculturele dialoog en de ontwikkeling van zachte vaardigheden bevorderen. Zij maken het voor elke jongere mogelijk om toegang te krijgen tot internationaal en intercultureel onderwijs van hoge kwaliteit (zowel formeel als niet-formeel) zonder fysieke mobiliteit. Hoewel virtueel debatteren of virtueel trainen niet volledig de voordelen van fysieke mobiliteit niet volledig vervangt, zouden deelnemers aan virtuele uitwisselingen een aantal van de voordelen van internationale onderwijservaringen plukken.

Virtuele uitwisselingen dragen ook bij tot de verspreiding van Europese waarden. Bovendien kunnen zij in sommige gevallen fysieke uitwisselingen voorbereiden, verdiepen en uitbreiden, en een nieuwe vraag naar aanwakkeren.
Virtuele uitwisselingen vinden plaats in kleine groepen en worden altijd gemodereerd door een opgeleide facilitator. Zij kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd in jongerenprojecten (niet-formeel onderwijs) projecten of cursussen in het hoger onderwijs. Virtuele uitwisselingen kunnen deelnemers trekken uit beide sectoren, ook al kunnen zij, afhankelijk van specifieke projecten, deelnemers uit slechts één van beide sectoren of uit beide.

Bij alle projecten in het kader van deze oproep zijn zowel organisaties en deelnemers uit lidstaten van de EU of derde landen die met het programma zijn geassocieerd (programmalanden) en uit partnerlanden.

Doelstellingen

Deze oproep beoogt:

 • de interculturele dialoog met derde landen die niet met het programma zijn geassocieerd, aan te moedigen en de tolerantie te vergroten via online-interacties tussen mensen, voortbouwend op digitale, jongerenvriendelijke technologieën
 • verschillende soorten virtuele uitwisselingen te bevorderen als aanvulling op de fysieke mobiliteit in het kader van Erasmus+, zodat meer jongeren kunnen profiteren van interculturele en internationale ervaringen;
 • het verbeteren van kritisch denken en mediageletterdheid, met name bij het gebruik van internet en sociale media, teneinde discriminatie-indoctrinatie, polarisatie en gewelddadige radicalisering tegen te gaan
 • het bevorderen van de ontwikkeling van digitale en zachte vaardigheden van studenten, jongeren en jongerenwerkers, met inbegrip van het oefenen van vreemde talen en teamwerk, met name om de inzetbaarheid te vergroten;
 • burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie via het onderwijs te bevorderen
 • versterking van de jongerendimensie in de betrekkingen van de EU met derde landen.
   

Budget

Indicatief budget: 1.000.000 EUR

Begunstigden

 • instellingen hoger onderwijs
 • jeugdorganisaties

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je terug op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons