U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Forward-Looking Cooperation Projects 2019 - Erasmus+, Key Action 3

Deadline

Code

EACEA/36/2018

Inleiding

Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten zijn grootschalige projecten voor het testen, ontwikkelen of beoordelen van innoverende beleidsbenaderingen die het potentieel hebben om in het beleid te worden geïntegreerd en om de systemen voor onderwijs en opleiding te verbeteren. Deze projecten moeten diepgaande kennis over doelgroepen, leren, doceren of opleidingssituaties verschaffen en effectieve methodieken en instrumenten waarmee beleid kan worden ontwikkeld, evenals conclusies die relevant zijn voor beleidsmakers op het gebied van onderwijs en opleiding op alle niveaus. Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten moeten daarom worden geleid en uitgevoerd door representatieve belanghebbenden met een uitgesproken profiel die bewezen hebben topkwaliteit te leveren en die over de recentste kennis beschikken, die in staat zijn tot innoveren of die met hun activiteiten systemische veranderingen teweeg kunnen brengen, en die de beleidsagenda inzake onderwijs en opleiding kunnen aansturen.

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van deze oproep zijn:

— innovatie bevorderen op het gebied van onderwijs en opleiding via Europese samenwerking op beleidsniveau en in de praktijk;
— belangrijke belanghebbenden de middelen aanreiken om beleidsinnovatie te kunnen ontwikkelen en te integreren in beleid.

De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn:

— in gang zetten van veranderingen op de langere termijn en in de praktijk testen van innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van onderwijs en opleiding die in het beleid kunnen worden geïntegreerd en die duurzame en systemische veranderingen in de stelsels voor onderwijs en opleiding teweeg kunnen brengen;
— ondersteunen van transnationale samenwerking en wederzijds leren tussen essentiële belanghebbenden met betrekking tot toekomstgerichte onderwerpen;
— faciliteren van het verzamelen en analyseren van bewijs waarmee innoverende beleidsbenaderingen en praktijken kunnen worden onderbouwd

Voorstellen die naar aanleiding van deze oproep worden ingediend, moeten zich richten op een van de volgende zes prioriteiten:

1. verwerven van basisvaardigheden door laaggeschoolde volwassenen;
2. opzetten van bij- en nascholingstrajecten en het evalueren daarvan om te voorzien in de behoeften aan actuele en toekomstige vaardigheden;
3. bevorderen van innovatieve technologie op het gebied van loopbaanbegeleiding;
4. bevorderen van innovatieve en discipline overschrijdende benaderingen van onderricht in wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (STE(A)M) in het onderwijs;
5. bevorderen van het gebruik van instrumenten voor zelfreflectie ter ondersteuning van innovatie en systemische veranderingen binnen instellingen voor onderwijs en opleiding;
6. hoger onderwijs — het realiseren van de doelstellingen van het actieplan voor digitaal onderwijs (waaronder open wetenschap) en het evalueren van de leeruitkomsten om aan de hand daarvan instellingen voor hoger onderwijs aan elkaar te kunnen toetsen. Voorstellen die niet op een van de zes prioriteiten van deze oproep zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen.

Budget

De totale begroting die beschikbaar is voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep, bedraagt 12 000 000 EUR.

De financiële bijdrage van de EU kan niet hoger zijn dan 75 % van de totale subsidiabele kosten.

De maximale subsidie per project bedraagt 500 000 EUR.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle voor deze oproep beschikbare middelen uit te keren.

Begunstigden

Subsidiabele aanvragers zijn publieke en particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken of andere sociaal-economische sectoren, of organisaties die sectoroverschrijdende activiteiten ontplooien (bijv. centra voor academische erkenning, kamers van koophandel, vakorganisaties, maatschappelijke en culturele organisaties, netwerken van belanghebbenden, ngo’s, ministeries van onderwijs, aanbieders van opleidingen enz.).

Uitsluitend aanvragen van rechtspersonen die zijn gevestigd in een van de volgende programmalanden zijn subsidiabel: — de 28 lidstaten van de Europese Unie; — de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen; — kandidaat-lidstaten: de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije en Servië. 

Voor aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk: Hou er rekening mee dat u gedurende de gehele looptijd van het project aan de subsidiabiliteitscriteria moet voldoen. Indien het Verenigd Koninkrijk tijdens de looptijd van het project de EU verlaat zonder met de EU een overeenkomst te hebben gesloten waarin expliciet wordt vastgelegd dat aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk in aanmerking blijven komen, zal de EU-subsidie aan u worden stopgezet (terwijl u waar mogelijk blijft deelnemen) of zult u het project moeten verlaten op grond van artikel II.16.3.1, onder a), van de subsidieovereenkomst.

Het minimumaantal deelnemers aan een partnerschap voor deze oproep is drie organisaties uit minstens drie programmalanden.

Info & contact

Als u op zoek bent naar aanvullende informatie over deze oproep tot voorstellen of als u specifieke vragen over het aanvraagproces hebt, kunt u een e-mail sturen naar de volgende mailbox:

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Als u, nadat u hebt verwezen naar de gebruikershandleiding van e-Form, nog steeds een vraag hebt of een technisch probleem hebt ondervonden met betrekking tot het e-Formulier, neemt u contact op met de technische HelpDesk-services.

Helpdesk e-mailadres: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Helpdesk-telefoon: +32 2 299 0705

 

Daarnaast kan u ook steeds terecht bij EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen.

https://www.epos-vlaanderen.be/

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Welke soort acties:

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding
 • mobiliteit van scholieren en personeel
 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma
 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties
 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 
 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma
 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties: 

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons