U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Youth Together 2020

Deadline

Code

EACEA/10/2020

Inleiding

Veel jongeren zijn actief in EU-gerelateerde activiteiten: ze sluiten zich aan bij pan-Europese organisaties of nemen deel aan minder gestructureerde 'niet-formele' uitwisselingen met jongeren uit andere Europese landen en ze geven blijk van een positieve houding en steun aan het Europese integratieproces.

In hun hoedanigheid kunnen zij krachtige ambassadeurs van het Europese project zijn en bruggen bouwen over het continent, het oosten en het westen van de Noord- en de Zuidlijn, om anderen te inspireren in de manier waarop zij Europa en hun Europese identiteit ervaren. Erasmus+ Jeugd bevordert verschillende vormen van mobiliteit, waaronder jongerenuitwisselingen of mobiliteit van jongerenwerkers, en ondersteunt jongerenorganisaties.

Uit de analyse van de ervaringen blijkt een vruchtbare en actieve samenwerking tussen organisaties en jongeren in verschillende landen. Het Erasmus+-programma slaagt erin jongeren aan te trekken en te betrekken. Er is grote belangstelling voor deelname en momenteel kan slechts 1 op de 3 mobiliteitsprojecten (jongerenuitwisselingen, mobiliteit van jongerenwerkers) en 1 op de 5 in partnerschappen (transnationale jongereninitiatieven) worden ondersteund. Europa is een unie van gelijken, groot of klein, in het oosten of het westen, het noorden of het zuiden.

Jongeren zijn belangrijke actoren bij het bevorderen van de Europese waarden en bij het verwezenlijken ervan. En hoewel zij vaak minder betrokken zijn bij traditionele vormen van participatie, zoals stemmen of het behoren tot een politieke partij, verklaren de meesten onder hen belangstelling te hebben voor de politiek en hebben zij een sterker burgerschapsgevoel ten opzichte van de EU dan oudere groepen. Nu de crisis van de COVID-19-pandemie en de maatschappelijke gevolgen ervan zo ernstig is, is het belangrijker dan ooit dat jongeren blijk geven van gemeenschapszin, solidariteit in heel Europa en de bereidheid om samen te werken.

De EU-strategie voor jongeren 2019-2027 is bedoeld om de participatie van jongeren in het democratische leven te bevorderen; zij ondersteunt ook de sociale en maatschappelijke betrokkenheid en wil ervoor zorgen dat alle jongeren over de nodige middelen beschikken om deel te nemen aan de samenleving. De strategie richt zich op drie kerngebieden van actie, rond de drie woorden: Engagement', 'Connect', 'Empower', terwijl er gewerkt wordt aan een gezamenlijke uitvoering in alle sectoren. In het kader van het kerngebied "Connect" bevordert de strategie de oprichting en bevordering van netwerken die jongeren van alle achtergronden, met bijzondere nadruk op kansarme jongeren, in staat stellen ervaring op te doen met uitwisselingen, samenwerking, culturele en maatschappelijke activiteiten in een Europese context en zo hun persoonlijke, burgerlijke en sociale competenties te ontwikkelen en te versterken en actieve Europese burgers te worden.

De strategie omvat ook de opvattingen van jongeren over de uitdagingen die de EU en de lidstaten de komende jaren moeten aanpakken. Deze standpunten zijn vertegenwoordigd in elf Europese jongerendoelstellingen, die het resultaat zijn van de zesde cyclus van de dialoog met jongeren, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden en een visie presenteren voor een Europa dat jongeren in staat stelt hun potentieel ten volle te benutten.  

Doelstellingen

De reikwijdte van de acties moet voortbouwen op de ervaring die is opgedaan met het project "Een nieuw verhaal voor Europa  , de Europese jeugddoelstellingen en de bevindingen van de Eurobarometer over de prioriteiten van jongeren en andere initiatieven in het kader van het jeugdbeleid en het jeugdprogramma, met inbegrip van projecten die in 2018 en 2019 in het kader van deze actie zijn geselecteerd en die tot doel hebben de deelname van jongeren aan het Europese burgerleven en aan grensoverschrijdende uitwisselingen en mobiliteitsactiviteiten te bevorderen.

De acties van het programma moeten met name gericht zijn op uitdagingen in verband met inclusieve participatie voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond of situatie, die in de context van de COVID-19-pandemie aan het licht zijn gekomen.

Budget

EUR 5,000,000

Info & contact

Alle info vind je op de call-pagina en de uitgebreide bepalingen in dit document. Voor meer info over Erasmus+-jeugd kan je terecht bij JINT

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Jeugd

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Welke soort acties:

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • activiteiten in het kader van DiscoverEU
 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 
 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 
 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Solidariteitkorps
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Lees meer
Volg ons