U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European solidarity corps - Quality Label Humanitarian Aid - Full Procedure

Deadline

Code

ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP

Inleiding

Het Kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulpverlening certificeert dat een organisatie in staat is hoogwaardige solidariteitsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met de beginselen, doelstellingen en vereisten van de actie "Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening". Het verkrijgen van dit kwaliteitslabel is een voorwaarde voor deelname aan uitsluitend vrijwilligersactiviteiten ter ondersteuning van humanitaire hulpacties.

Bij het aanvragen van een kwaliteitslabel voor humanitair vrijwilligerswerk kunnen aanvragende organisaties een van de volgende rollen kiezen:

 • Ondersteunende rol - omvat het ondersteunen, voorbereiden en/of opleiden van deelnemers vóór vertrek, het bemiddelen tussen hen en hun gastorganisaties en/of het bieden van ondersteuning aan deelnemers na terugkeer van hun activiteit. De ondersteunende rol geeft de organisatie ook het recht om projectaanvragen in te dienen en partnerschappen te coördineren voor Humanitaire Hulp Vrijwilligerswerk projecten;
 • Gastrol - omvat het volledige scala aan activiteiten in verband met het ontvangen van een deelnemer aan het Solidariteitskorps, waaronder het ontwikkelen van een activiteitenprogramma voor de jongere en het bieden van begeleiding en steun aan de deelnemer tijdens alle fasen, voor zover van toepassing.

HOE WERKT HET?

Het Kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulpverlening wordt toegekend na een selectieprocedure die drie hoofdfasen omvat: indiening van de aanvraag, beoordeling en toekenning.

De aanvragen voor het kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulp kunnen tijdens de programmeringsperiode doorlopend (d.w.z. op elk moment) worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap, dat het enige uitvoerend orgaan voor deze actie is. De aanvragen zullen met vaste tussenpozen worden geëvalueerd volgens een jaarlijks tijdschema, dat is afgestemd op het tijdschema van de oproep tot het indienen van projecten voor humanitaire hulpverlening.

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van subsidiabiliteits-, selectie-, uitsluitings- en toekenningscriteria (zie deel E van deze gids voor meer informatie over de selectie- en uitsluitingscriteria). Succesvolle organisaties krijgen het kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk in het kader van humanitaire hulp. Het Uitvoerend Agentschap zal dit kwaliteitslabel toekennen en toezien op de naleving ervan. Het kwaliteitslabel is geldig voor de volledige duur van de programmeringsperiode en tot het einde van het laatste project waarbij de organisatie betrokken is.

Om het vinden van partners en het opzetten van projectconsortia te vergemakkelijken, worden de profielen van alle organisaties met dit kwaliteitslabel gepubliceerd in een databank van organisaties met een kwaliteitslabel op het portaal van het Europees Solidariteitskorps. Om potentiële partners te vinden, kan het partnerzoekinstrument op het portaal voor financierings- en aanbestedingsmogelijkheden worden gebruikt.

Zodra een kwaliteitslabel is toegekend, krijgen organisaties toegang tot het Europees Solidariteitskorps-portaal waar zij worden uitgenodigd om activiteiten te adverteren. Organisaties moeten gebruikmaken van de databank van het Europees Solidariteitskorps-portaal om potentiële partners en deelnemers te zoeken. De informatie in de database wordt gepubliceerd zoals deze is geformuleerd in het aanvraagformulier voor het kwaliteitslabel.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je in het Funding and Tenders portal

 • Vlaams contactpunt:

JINT vzw
Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 
projecten@jint.be 
www.jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

European Solidarity Corps

Inleiding

Het Europees Solidariteitskorps, voorheen bekend als Europees Vrijwilligerswerk (EVS), is hét initiatief voor jongeren die maatschappelijk betrokken willen zijn. Anders dan bij haar voorganger, voorziet het Europees Solidariteitskorps voor de periode 2021-2027 ook in vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp.

Doelstellingen

Het European Solidarity Corps brengt jongeren bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve samenleving en een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Door kansen te creëren en te investeren in de jeugd draagt het European Solidarity Corps bij aan een meer solidaire wereld.

Het subsidieprogramma wil solidariteit promoten door beroep te doen op het engagement van jongeren en organisaties. Met toegankelijke en kwalitatieve activiteiten draagt iedereen zo bij aan verbinding, solidariteit, democratie en Europees burgerschap.

Goed om weten 

 • Projecttype

Internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Geen Europese samenwerking/partnerschap vereist

 • Aanvraagprocedure

Internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/888 inzake de vaststelling van het programma ”Europees Solidariteitskorps”

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)
 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: 1 miljard euro.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Energie en klimaat
Migratie
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport
Werk en Sociale Zaken
Zorg en welzijn

Info & contact

 • Website Europees fonds

Europees Solidariteitskorps

 • Vlaams contactpunt:

JINT vzw
Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 
projecten@jint.be 
www.jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

 • Contact Europese Commissie:

DG Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Lees meer
Volg ons