U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Capacity-building in the area of rights of the child and child-friendly justice

Deadline

Code

REC-RCHI-PROF-AG-2019

Doelstellingen

Als een integraal onderdeel van het kindvriendelijke rechtssysteem, in volledige samenwerking met praktijkmensen en aangewezen autoriteiten in de betreffende nationale rechtspleging:

1. Het systematiseren en verder uitrollen van evidence-based ondersteuning aan kinderen die betrokken zijn bij strafrechtelijke, civiele of administratieve gerechtelijke procedures.

2. Capaciteitsopbouw voor gerechtelijke en andere beoefenaars / professionals die betrokken zijn bij het systematiseren van solide, multidisciplinaire individuele beoordelingen krachtens artikel 22 van Richtlijn 2012/29 / EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven en artikel 7 van Richtlijn (EU) 2016/800 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure, rekening houdend met de lidstaten die deze richtlijnen hebben omgezet / moeten omzetten.

Budget

Totaal budget is 4 miljoen euro.

Begunstigden

De aanvrager en de partners moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de aan het programma deelnemende landen, of internationale organisaties.

Organisaties die winstgericht zijn, mogen alleen aanvragen indienen in samenwerking met openbare instanties of particuliere non-profitorganisaties.

In het kader van het REC-programma worden entiteiten die zijn verbonden aan een begunstigde en gekoppelde derde partijen niet als projectdeelnemers beschouwd, tenzij ze als partners in het voorstel worden opgenomen.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Rights and Values Programma

Doelstellingen

Het Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons