U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child

Deadline

Code

REC-RCHI-PROF-AG-2020

Inleiding

Deze call concentreert zich op drie prioriteiten: 

Prioriteit 1. Vergroting van het algemene bewustzijn en de kennis, ook onder kinderen, van kinderrechten en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het recht om te worden gehoord en hun stem te laten horen over kwesties die voor hen belangrijk zijn.

Prioriteit 2. Het ontwerpen, testen, vaststellen en evalueren van mechanismen voor kinderparticipatie op lokaal niveau.

Prioriteit 3. Beoordeling van nationale wetgevings- en beleidskaders voor kinderparticipatie, met het oog op het ontwerpen en implementeren van instrumenten om kinderparticipatie op nationaal niveau te bevorderen.

Doelstellingen

Onder de eerste prioriteit vallen de volgende activiteiten:

 • Openbare campagnes ter bevordering van de rechten van kinderen overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en het Handvest van de grondrechten van de EU;
 • Trainingen en de productie van trainingsmateriaal voor professionals en kindvriendelijk materiaal over het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind;
 • Activiteiten met kinderen om hun kennis over hun rechten en hun rechten in de context van de Europese Unie te vergroten.
 • Voor al het bovenstaande kunnen projecten gericht zijn op het bereiken van kinderen, ouders, gezinnen, leraren, professionals die werken in contact met kinderen en jongeren, media, politici en besluitvormers. Activiteiten kunnen plaatsvinden in onder andere scholen, jeugdclubs, buurthuizen, kinderopvang, zorginstellingen, opvangfaciliteiten, justitie, etc.
 • Voorstellen worden aangemoedigd om al bestaand materiaal voor kinderrechten te gebruiken, verspreiden en erop voort te bouwen.

Onder de tweede prioriteit vallen de volgende activiteiten:

 • het ontwerpen, implementeren en evalueren van mechanismen voor kinderparticipatie op lokaal niveau, bijvoorbeeld gemeenteraden voor kinderen, adviesraden voor kinderen en overleg met kinderen;
 • peer learning en peer support door lokale autoriteiten uit hetzelfde of een ander land, gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling en goede praktijken over hoe de participatie van kinderen kan worden ingebed in lokale besluitvormingsprocessen.

Onder deze tweede prioriteit wordt het sterk aangemoedigd om een ​​overheidsinstantie te betrekken om actief aan de projecten deel te nemen.

Onder de derde prioriteit vallen de volgende activiteiten:

 • in kaart brengen van bestaande nationale wetgeving en praktijken om te beoordelen hoe kinderparticipatie is ingebed in nationale kaders;
 • ontwikkeling van strategieën en plannen om kinderparticipatie op nationaal niveau te bevorderen, evenals handboeken, checklists, trainingsmateriaal, om capaciteit op te bouwen op kinderparticipatie;
 • ontwerp en implementatie van mechanismen voor kinderparticipatie op nationaal niveau.

Onder deze derde prioriteit wordt het sterk aangemoedigd om een ​​overheidsinstantie te betrekken om actief aan de projecten deel te nemen. 

Verwachte resultaten

 • toegenomen bewustzijn van en algemene kennis van kinderrechten en de praktische toepassing ervan bij de algemene bevolking, professionals die met kinderen werken, en kinderen zelf;
 • meer ruimte geboden door lokale autoriteiten voor kinderen om hun stem te laten horen over kwesties die voor hen belangrijk zijn, evenals een verhoogde capaciteit om rekening te houden met de mening van kinderen in het lokale besluitvormingsproces;
 • versterkte kennis en expertise over hoe de participatie van kinderen kan worden geïntegreerd in de besluitvorming op lokaal en nationaal niveau - gedurende het gehele participatieproces (luisteren naar, opvolgen en feedback bewijzen);
 • verbeterde inclusieve, zinvolle en ondoordringbare participatie van kinderen op lokaal en nationaal niveau.

Budget

3 350 000

Begunstigden

Begunstigde organisaties: 

De aanvrager en de partners moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de landen die aan het programma deelnemen, of internationale organisaties.

Organisaties die winstgericht zijn, mogen alleen aanvragen indienen in samenwerking met openbare instellingen of particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

In het kader van het REC-programma worden entiteiten die gelieerd zijn aan een begunstigde en gelieerde derden niet als projectdeelnemers beschouwd, tenzij ze als partners in het voorstel zijn opgenomen.

Begunstigde projecten:

(a) Het project kan nationaal of transnationaal zijn;
(b) De aanvraag moet worden ingediend door een partnerschap, waaronder ten minste twee organisaties (aanvrager en partner) die actief betrokken zijn bij de uitvoering van de voorgestelde actie (tenzij anders vermeld);
(c) De gevraagde EU-subsidie mag niet lager zijn dan 75 000 EUR. Er is geen maximumlimiet.

Info & contact

Alle informatie is hier te vinden.

Neem contact op met de helpdesk van het REC-programma voor verdere assistentie met betrekking tot de oproep, onderwerpen en de inhoud van voorstellen EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Rights and Values Programma

Doelstellingen

Het Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons