U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jean Monnet Oproepen

Deadline

Inleiding

Jean Monnet-activiteiten zijn ontworpen om excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van studies van de Europese Unie wereldwijd te bevorderen. De activiteiten bevorderen ook de dialoog tussen de academische wereld en beleidsmakers, met name om het bestuur van het EU-beleid te verbeteren.

Studies van de Europese Unie omvatten de studie van Europa in zijn geheel, met bijzondere nadruk op het Europese integratieproces in zowel zijn interne als externe aspecten. De discipline omvat ook de rol van de EU in een geglobaliseerde wereld en bij het bevorderen van een actief Europees burgerschap en een dialoog tussen mensen en culturen.

Er bestaan verschillende vormen: 

JEAN MONNET STOEL

Een Jean Monnet-leerstoel is een onderwijspost met een specialisatie in studies van de Europese Unie voor universitaire hoogleraren voor een periode van drie jaar. Een Jean Monnet-leerstoel wordt bekleed door slechts één professor, die minimaal 90 lesuren per academisch jaar biedt.

JEAN MONNET CENTER OF EXCELLENCE?

Een Jean Monnet-expertisecentrum is een kernpunt van competentie en kennis over onderwerpen van de Europese Unie.

Een Jean Monnet-expertisecentrum verzamelt de expertise en competenties van deskundigen op hoog niveau en beoogt de ontwikkeling van synergieën tussen de verschillende disciplines en middelen in Europese studies, alsmede het creëren van gezamenlijke transnationale activiteiten en structurele banden met academische instellingen in andere landen. Het zorgt ook voor openheid voor het maatschappelijk middenveld.

Jean Monnet-expertisecentra spelen een belangrijke rol bij het bereiken van studenten van faculteiten die zich normaal niet bezighouden met kwesties van de Europese Unie, alsmede beleidsmakers, ambtenaren, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek.

JEAN MONNET-MODULE

Een Jean Monnet-module is een kort onderwijsprogramma (of cursus) op het gebied van studies van de Europese Unie aan een instelling voor hoger onderwijs. Elke module heeft een minimale duur van 40 lesuren per academiejaar. Modules kunnen zich concentreren op één specifieke discipline in Europese studies of multidisciplinair van aanpak zijn en daarom een ​​beroep doen op de academische inbreng van verschillende professoren en experts.

JEAN MONNET-NETWERK

Jean Monnet Networks bevorderen de oprichting en ontwikkeling van consortia van internationale spelers (HEI's, onderzoekscentra, verenigingen, enz.) Op het gebied van studies van de Europese Unie.

Ze dragen bij aan het verzamelen van informatie, het uitwisselen van praktijken, het opbouwen van kennis en het bevorderen van het Europese integratieproces over de hele wereld. Deze actie kan ook de versterking ondersteunen van bestaande netwerken ter ondersteuning van specifieke activiteiten, met name door de deelname van jonge onderzoekers aan EU-gerelateerde thema's te bevorderen.

Deze projecten zullen gebaseerd zijn op voorstellen, gericht op activiteiten die niet op nationaal niveau met succes kunnen worden verwezenlijkt en waarbij minimaal drie partnerorganisaties (waaronder de aanvragende instelling) uit drie verschillende landen moeten worden betrokken. Hun doel is projecten uit te voeren die een multinationale in plaats van een nationale dimensie hebben

JEAN MONNET-PROJECT

Jean Monnet-projecten ondersteunen innovatie, kruisbestuiving en de verspreiding van inhoud van de Europese Unie. Deze projecten zullen gebaseerd zijn op unilaterale voorstellen - hoewel de voorgestelde activiteiten andere partners kunnen omvatten - en kunnen 12 tot 24 maanden duren.

"Innovatie" -projecten zullen nieuwe invalshoeken en verschillende methoden onderzoeken om onderwerpen van de Europese Unie aantrekkelijker te maken en aan te passen aan verschillende soorten doelpopulaties (bijv. Projecten over Learning EU @ School);

"Kruisbestuiving" -projecten zullen discussie en reflectie over kwesties van de Europese Unie bevorderen en de kennis over de Unie en haar processen vergroten. Deze projecten zijn gericht op het vergroten van de EU-kennis in specifieke contexten;

"Verspreide inhoud" -projecten zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op informatie- en verspreidingsactiviteiten.

JEAN MONNET STEUN AAN VERENIGINGEN

Jean Monnet steunt verenigingen die als expliciet doel hebben bij te dragen aan de studie van het Europese integratieproces. Dergelijke verenigingen moeten interdisciplinair zijn en openstaan voor alle geïnteresseerde professoren, docenten en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in aangelegenheden van de Europese Unie in het betreffende land of de betreffende regio. Ze moeten representatief zijn voor de academische gemeenschap in studies van de Europese Unie op regionaal, nationaal of supranationaal niveau.

Budget

JEAN MONNET STOEL, JEAN MONNET CENTER OF EXCELLENCE: JEAN MONNET-MODULE 

9 884 893.4

JEAN MONNET-NETWERK JEAN MONNET-PROJECT 

8 063 762.7

JEAN MONNET STEUN AAN VERENIGINGEN

637 119.9

Info & contact

Voor alle informatie kan je hier terecht. Gedetailleerde info is terug te vinden in de programmagids. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons