U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Selectieve distributie

Deadline

Code

EACEA 28/2018

Inleiding

Eerste deadline: 8 januari 2019 (voor films met release tussen 1 april 2019 en 1 oktober 2020)
Tweede deadline: 4 juni 2019 (voor films met release tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021)

Doelstellingen

Met deze subsidiemaatregel wil Europa de distributie van niet-nationale Europese films steunen via cinema en alle andere platformen, en daarbij ook alle internationale sales activiteiten, zoals ondertiteling, dubbing en audio-description van audiovisuele werken.

De verwachte resultaten zijn:

 • De ontwikkeling van pan-Europese distributiestratiegieën voor niet-nationale Europese films.
 • Meer investering in promotie en distributie van niet-nationale Europese films.
 • Meer samenwerking tussen de productie- en distributiesector, zodat de competitieve positie van niet-nationale Europese films wordt verbeterd.

Welke projecten komen in aanmerking?

De subsidie dient voor de campagne- en distributiekosten van een recente Europese niet-nationale film. De sales agent coördineert de campaigne en minimum 7 verschillende distributeurs moeten betrokken zijn in het project. Van die 7, moeten er minstens 3 komen uit de landen met een hoge of medium productiecapaciteit, zijnde: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Polen en Nederland.

De ingediende film dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De film is fictie, animatie of een creatieve documentaire met een minimumlengte van 60 minuten.
 • Het eerste auteursrecht van de film is ten vroegste in 2018 neergelegd.
 • Alternatieve content (opera, concerten, voorstellingen, etc.) alsook reclame, pornografisch, racistisch of extreem geweldddadig materiaal komen niet in aanmerking.
 • De film wordt gereleased tussen 1 april 2019 en 1 oktober 2020 (eerste deadline) of tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021 (2de deadline)
 • Het productiebudget van de film is maximum 15 miljoen euro.
 • De actie bestaat uit:
  • de coördinatie van de gevoerde campagne door de sales agent
  • de promotie en release van niet-nationale Europese films door de distributeurs
 • Niet-nationaal: de film moet afkomstig zijn uit een ander land dan dat van het distributiegebied. Een film wordt beschouwd als 'nationaal' in het land waarvan het grootste aandeel van inwoners hebben meegewerkt aan het maken van de film op basis van de tabel in de officiële Richtlijnen. In het geval dat het aandeel van twee nationaliteiten even groot is, is de nationaliteit van de regisseur beslissend. De film is dan niet-nationaal in alle andere landen.
 • De film moet met meerderheidsparticipatie geproduceerd zijn door (een) producent(en) gevestigd in landen die aan het subprogramma Media deelnemen. Bovendien dient een aanzienlijk deel van cast en crew inwoner te zijn van deze landen. ('Aanzienlijk deel' betekent meer dan 50% van de in aanmerking komende punten op basis van de tabel zie in de officiële Richtlijnen)
 • De duur van de actie bedraagt 18 maanden.

Budget

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep voor 2019 bedraagt 9.851.144 euro.
 • Maximum 25% van het totale budget zal worden toegewezen aan films met een budget dat meer dan 10 miljoen euro bedraagt
 • De steun is maximum 50% van de totale subsideerbare kosten (coördinatiekosten en promotie- en releasekosten). De investering door derde partijen (distributeurs) moet worden ingegeven als inkomstenpost van het budget.
 • Van de P&A kosten die gemaakt worden door derde partijen (distributeurs), wordt maximaal 50% gesubsidieerd, rekening houdend met de volgende beperkingen:
  • Max 150.000 euro voor FR, UK, ES, IT, DE
  • Max 60.000 euro voor AT, BE, NL, PL
  • Max 30.000 euro voor CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SU
  • Max 10.000 voor alle andere territoria.
 • De maximale steun die aan derde partijen (distributeurs) wordt toegewezen moet worden vermeld in de subsidieovereenkomst.
 • De steun aan derde partijen wordt beschouwd als een stimuleringsmaatregel voor distributeurs om de film te promoten en te releasen. De sales agent moet bevestigen dat de steun niet wordt gezien als inkomen voor de film of wordt gebruikt om recupereerbare distributiekosten te verminderen.
 • De sales agent moet ervoor zorgen dat de taalversies - die verkregen zijn met MEDIA steun in het kader van deze oproep - beschikbaar gemaakt worden voor alle mogelijks geïnteresseerde distributieplatformen (cinema, VOD, TV etc) en ter beschikking gesteld worden door de distributeurs als dit gevraagd wordt, onafhankelijk van het gebied waar zij hun diensten aanbieden.
 • De film dient een ISAN- of EIDR-nummer te hebben, dat moet worden voorzien door de coördinator van de groep.
 • Als een film wordt geselecteerd, wordt er gevraagd om bij de online- of cinemavertoning ervan het logo of de trailer van het MEDIA-programma, voorzien door het Agentschap, te vermelden of tonen.  

Begunstigden

De subsidie is bedoeld voor Europese sales agents:

 • De sales agent treedt op als intermediair voor een producent en is gespecialiseerd in de commerciële exploitatie van een film. Hij doet de marketing en verleent licenties aan distributeurs of andere kopers in het buitenland.
 • De sales agent moet tijdens de afgelopen 3 jaar voor minstens 3 films verantwoordelijk zijn geweest voor de cinemarelease in minstens 5 landen.
 • De sales agent moet via een internationale sales overeenkomst de rechten hebben kregen van de filmproducent om de film in minstens 15 deelnemende MEDIA-landen te verkopen.
 • De sales agent is de begunstigde en de distributeurs zijn de derde partij in deze subsidiemaatregel. Zij krijgen via de sales agent maximaal 150.000 euro subsidie (afhangende van het land) met een maximum van 50% van de totale subsidieerbare P&A kosten.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je vinden op deze website.

Vlaams contactpunt

Creative Europe Desk Flanders
Delphine Dumon: delphine.dumon@cjsm.vlaanderen.be 
T: +32 2 553.41.68

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Inleiding

Onder het motto van ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering.

Vanaf 2021 is Creative Europe in 3 volwaardige sub-programma’s ingedeeld: Cultuur, MEDIA en Cross-sectoraal met elk zijn specifieke doelstellingen en prioriteiten. Men bouwt verder op de fundamenten van Creative Europe en vernieuwt waar de snel veranderende context het vereist.

Daar bovenop benadrukken enkele overkoepelende Europese thema’s de coherentie in het Europese culturele en audiovisuele beleid. Zo staat de duurzaamheid van de Europese Green Deal voorop. Daarnaast krijgen digitale transformatie – dankzij een eerste echt actieplan – alsook gendergelijkheid, diversiteit en inclusie aandacht. Innovatie en het ontbolsteren van talent blijven fundamenteel.

Lees het werkprogramma voor 2021 hier.

Doelstellingen

De brede algemene doelstellingen van het Creative Europe programma zijn:

 • Diversiteit Cultureel erfgoed: de bescherming, ontwikkeling en bevordering van de Europese culturele en taalkundige verscheidenheid en van het culturele erfgoed van Europa
 • Cultuur & audiovisuele sector als economisch ecosysteem: de verbetering van het concurrentievermogen en het economische potentieel van de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector.

Specifieke doelstellingen:

 • Samenwerkingen op Europees niveau: de verbetering van artistieke en culturele samenwerking op Europees niveau, ter ondersteuning van het scheppen van Europese werken en ter versterking van de economische, sociale en externe dimensie van de innovatie en mobiliteit in de Europese culturele en creatieve sectoren.
 • Mobiliteit in de audiovisuele sector: de bevordering van het concurrentievermogen, schaalbaarheid, samenwerking, innovatie en duurzaamheid, onder meer door middel van mobiliteit in de Europese audiovisuele industrie.
 • Beleidssamenwerking in vrijheid & inclusieve diversiteit: de bevordering van beleidssamenwerking en innovatieve acties ter ondersteuning van alle programmaonderdelen en het stimuleren van een divers, onafhankelijk en pluriform medialandschap en van mediawijsheid, en daarbij de vrijheid van artistieke expressie, interculturele dialoog en sociale inclusie stimuleren.

Ieder subprogramma heeft aanvullend zijn eigen prioriteiten:

1. Cultuur

 • De transnationale, grensoverschrijdende samenwerking en creatie bevorderen; de verspreiding en zichtbaarheid van Europese werken aanmoedigen en de mobiliteit van culturele en creatieve actoren versterken.
 • De toegang tot cultuur verbeteren en publieksbetrokkenheid en -ontwikkeling in heel Europa aanmoedigen.
 • De maatschappelijke veerkracht versterken en sociale inclusie en interculturele dialoog via cultuur en cultureel erfgoed mogelijk maken.
 • De capaciteit van de Europese culturele en creatieve sectoren vergroten- met inbegrip van alle culturele actoren - om talenten te koesteren, te innoveren en op internationaal niveau actief te kunnen werken.
 • De Europese identiteit en waarden versterken door middel van cultureel bewustzijn, kunsteducatie en op cultuur gebaseerde creativiteit in het onderwijs en daarbuiten.

2. MEDIA

 • Talenten, competenties en vaardigheden koesteren en grensoverschrijdende samenwerking, mobiliteit en innovatie bij de creatie en productie van Europese audiovisuele werken te stimuleren, waarbij samenwerking tussen lidstaten met verschillende audiovisuele capaciteiten wordt aangemoedigd.
 • De verspreiding en promotie - zowel online als in cinema’s - van Europese audiovisuele werken binnen de Unie en internationaal in de nieuwe digitale omgeving verbeteren, onder meer door middel van innovatieve bedrijfsmodellen.
 • De Bevordering van Europese audiovisuele werken, met inbegrip van erfgoedwerken, en ondersteuning van de betrokkenheid en ontwikkeling van publiek van alle leeftijden, met name jonge doelgroepen, in heel Europa en daarbuiten.

3. Sector-overschrijdend
De transnationale beleidssamenwerking verhoogt zowel de zichtbaarheid van het Creative Europe programma als de uitrol en toepassing van de resultaten in Europa.

 • Het aanmoedigen van innovatieve benaderingen in het creëren, toegankelijk maken, verspreiden en promoten van inhoud m.b.t. culturele en creatieve sectoren, onder meer door aandacht voor de digitale verschuiving (zowel markt- als niet-marktgericht).
 • Het bevorderen van sectoroverschrijdende activiteiten met focus op de structurele en technologische veranderingen waarmee de media worden geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving.
 • De oprichting van programmabureaus in de deelnemende landen ondersteunen en grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken stimuleren.

Welke soort acties:

1. Cultuur
Het Cultuur subprogramma (33% van het budget) omvat steun voor Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten – van klein tot groot. Nieuw zijn de geboden kansen voor middelgrote projecten. De vertaling en promotie van literaire werken in de hele EU blijven een doel op zich zoals ook de extra ondersteuning van de creatie, verspreiding en promotie van Europese werken. Europese netwerken en internationale platformen komen eveneens weer aan bod. Daarnaast zet Creative Europe Culture nu ook structureel in op specifieke noden van bepaalde ecosystemen, met name architectuur, erfgoed, muziek en theaterkunsten.

2. MEDIA
In het MEDIA-subprogramma (58% van het budget) vindt men steun voor de gehele audiovisuele waardeketen in Europese film of TV-series (fictie, animatie, documentaires): van ontwikkeling over productie tot distributie in de cinemazalen en via online platformen of promotie op AV markten. Doel is een divers publiek te bereiken in Europa en daar buiten. Games en XR genieten opnieuw van ontwikkelingssteun.

Europese samenwerking tussen audiovisuele organisaties uit de deelnemende landen is een nieuwe rode draad, of het nu content, productie of business betreft. Zo krijgt de co-ontwikkeling en coproductie van innovatieve inhoud voor televisie en film extra aandacht, maar ook de verspreiding en verkoop van audiovisuele werken in Europa en daarbuiten. Netwerken tussen Europese filmfestivals en online distributienetwerken worden aangespoord om schaalvergroting op Europees niveau te realiseren en toch de beoogde diversiteit te vrijwaren en te stimuleren. Audiovisueel talent in alle aspecten van de sector wordt gestimuleerd via een waaier aan trainingen.

3. Sectoroverschrijdend
In het Cross-sectoraal (9 % van het budget) sub-programma slaat men grensoverschrijdende bruggen tussen de culturele en de audiovisuele werelden, maar ook met andere sectoren. Voor het eerst gaat men een verscheiden en pluralistisch mediaklimaat alsook mediageletterdheid propageren. De bestrijding van fake news staat hierbij voorop. Tenslotte blijven, zoals voorheen, de speciale acties zoals de culturele hoofdsteden van Europa, het Europees Erfgoedlabel en de Europese Literatuur-, Film en Architectuurprijzen de publieksgerichte initiatieven bij uitstek.

Budget

Budget 2021-2027: 2,528 miljard euro

 • 33% voor subprogramma Cultuur
 • 58% voor subprogramma MEDIA
 • 9% voor sectoroverschrijdend subprogramma

Cofinancieringspercentage: afhankelijk van de actie kan dit oplopen tot 90%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Erasmus+
 • Europees Programma Rechten en waarden 
 • ESF+
 • EFRO/Interreg
 • Interne Marktprogramma
 • Digital Europe
 • Horizon Europe
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Interne markt
Ondernemingsbeleid
Migratie
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Hoger onderwijs
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Bekijk hier onze korte video over Creative Europe

Lees meer
Volg ons