U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > calls >

Creative Europe: oproep middelgrote samenwerkingsprojecten

Deadline

Code

CREA-CULT-2023-COOP-2

Inleiding

Deze oproep ondersteunt projecten waarbij een grote verscheidenheid aan actoren uit verschillende culturele en creatieve sectoren betrokken is, om een breed spectrum van activiteiten en initiatieven uit te voeren. De actie is verankerd in het beleidskader van het onderdeel Cultuur van het programma Creatief Europa en de horizontale kwesties daarvan (inclusiviteit, vermindering van de milieueffecten en gendergelijkheid). De Europese samenwerkingsprojecten zijn ook bedoeld om bij te dragen tot de uitvoering van nieuwe EU-beleidsinitiatieven zoals het Nieuwe Europese Bauhaus.

De Europese samenwerkingsprojecten staan open voor alle culturele en creatieve sectoren. Aangezien deze actie echter bedoeld is om de doelstellingen van het onderdeel CULTUUR van het programma na te streven, komen projecten waarbij uitsluitend organisaties uit de audiovisuele sector betrokken zijn en projecten met een uitsluitend audiovisuele inhoud niet in aanmerking voor financiering in het kader van deze actie.

Doelstellingen

Verwacht wordt dat deze actie de samenwerking tussen organisaties die op cultuurgebied actief zijn, zal bevorderen, de Europese dimensie van het creëren en verspreiden van Europese artistieke inhoud zal vergroten en de ontwikkeling, het experimenteren, de verspreiding of de toepassing van nieuwe en innovatieve praktijken zal stimuleren.

 • Doelstelling 1 - Transnationale creatie en verspreiding: het versterken van de transnationale creatie en verspreiding van Europese werken en kunstenaars;
 • Doelstelling 2 - Innovatie: vergroten van het vermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren om talenten te koesteren, te innoveren, te bloeien en banen en groei te genereren.

Naast het leveren van een bijdrage aan bovengenoemde doelstellingen moeten de projecten betrekking hebben op ten minste één (en ten hoogste twee) van de volgende prioriteiten:

 • Publiek: het vergroten van de toegang tot en de deelname aan cultuur alsmede de betrokkenheid en ontwikkeling van het publiek, zowel fysiek als digitaal;
 • sociale insluiting: bevordering van de maatschappelijke veerkracht en versterking van de sociale insluiting in/door middel van cultuur, met name van/voor mensen met een handicap, mensen die tot minderheden behoren en mensen die tot sociaal gemarginaliseerde groepen behoren, alsmede de interculturele dialoog;
 • Duurzaamheid: in overeenstemming met de Europese Green Deal en het Nieuwe Europese Bauhaus, milieuvriendelijker praktijken co-creëren, aannemen en verspreiden, alsmede bewustmaking van duurzame ontwikkeling door middel van culturele activiteiten;
 • digitaal: de Europese culturele en creatieve sectoren helpen hun digitale overgang te maken of te versnellen, ook als reactie op de COVID-19-crisis;
 • Internationale dimensie: het vermogen opbouwen binnen de Europese culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van basisorganisaties en micro-organisaties, om op internationaal niveau - in Europa en daarbuiten - actief te zijn;

Naast deze prioriteiten zijn jaarlijkse sectorspecifieke prioriteiten voor de volgende sectoren vastgesteld om de sectorale aanpak van het programma te versterken: cultureel erfgoed, muziek, boeken en uitgeverijen, architectuur, mode en design, duurzaam cultureel toerisme. Deze prioriteiten zijn gebaseerd op politieke dialogen en raadplegingen van belanghebbenden zoals het initiatief Music Moves Europe of de ervaringen van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018, en beantwoorden aan vastgestelde gemeenschappelijke behoeften in die culturele en creatieve sectoren waarvan de specifieke uitdagingen een meer gerichte aanpak vereisen. Indicatief 20% van het voor deze actie uitgetrokken budget zal worden gebruikt ter ondersteuning van projecten voor deze sectorspecifieke activiteiten.

 • Jaarlijkse sectorspecifieke prioriteit (voor de sectoren cultureel erfgoed, muziek, boeken en uitgeverij, architectuur, mode en design, duurzaam cultureel toerisme): activiteiten voor capaciteitsopbouw en opleiding (en andere activiteiten voor de ontwikkeling van vaardigheden zoals mentorschap, intercollegiaal leren, netwerken, enz. Het doel van deze prioriteit is het stimuleren van talenten en het vergroten van de ondernemings- en professionele ontwikkelingscapaciteiten van kunstenaars en professionals uit de betrokken sectoren om zich aan te passen aan nieuwe creatieve processen, bedrijfsmodellen en marktontwikkelingen, en om de digitale en groene overgang te omarmen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de verwerving van vaardigheden en kennis over:
 1. Ondernemerschap en professionele ontwikkeling (zoals publieksontwikkeling, marketing, promotie, distributie, monetisatie, zelfstandig ondernemerschap, onderhandeling over contracten en vergoedingen, enz,)
 2. Digitalisering (3D, AI-technologieën, big data, blockchain, Metaverse, NFT, enz,)
 3. vergroening van de waardeketen en duurzame bedrijfsmodellen.

Praktisch

 • Het consortium moet bestaan uit minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende in aanmerking komende landen.
 • De maximale EU-subsidie bedraagt 1 000 000 euro per project.
 • Het financieringspercentage bedraagt maximaal 70%.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 21 026 883

Deze actie zal ongeveer 130 projecten ondersteunen.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Inleiding

Onder het motto van ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering.

Vanaf 2021 is Creative Europe in 3 volwaardige sub-programma’s ingedeeld: Cultuur, MEDIA en Cross-sectoraal met elk zijn specifieke doelstellingen en prioriteiten. Men bouwt verder op de fundamenten van Creative Europe en vernieuwt waar de snel veranderende context het vereist.

Daar bovenop benadrukken enkele overkoepelende Europese thema’s de coherentie in het Europese culturele en audiovisuele beleid. Zo staat de duurzaamheid van de Europese Green Deal voorop. Daarnaast krijgen digitale transformatie – dankzij een eerste echt actieplan – alsook gendergelijkheid, diversiteit en inclusie aandacht. Innovatie en het ontbolsteren van talent blijven fundamenteel.

Lees het werkprogramma voor 2021 hier.

Doelstellingen

De brede algemene doelstellingen van het Creative Europe programma zijn:

 • Diversiteit Cultureel erfgoed: de bescherming, ontwikkeling en bevordering van de Europese culturele en taalkundige verscheidenheid en van het culturele erfgoed van Europa
 • Cultuur & audiovisuele sector als economisch ecosysteem: de verbetering van het concurrentievermogen en het economische potentieel van de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector.

Specifieke doelstellingen:

 • Samenwerkingen op Europees niveau: de verbetering van artistieke en culturele samenwerking op Europees niveau, ter ondersteuning van het scheppen van Europese werken en ter versterking van de economische, sociale en externe dimensie van de innovatie en mobiliteit in de Europese culturele en creatieve sectoren.
 • Mobiliteit in de audiovisuele sector: de bevordering van het concurrentievermogen, schaalbaarheid, samenwerking, innovatie en duurzaamheid, onder meer door middel van mobiliteit in de Europese audiovisuele industrie.
 • Beleidssamenwerking in vrijheid & inclusieve diversiteit: de bevordering van beleidssamenwerking en innovatieve acties ter ondersteuning van alle programmaonderdelen en het stimuleren van een divers, onafhankelijk en pluriform medialandschap en van mediawijsheid, en daarbij de vrijheid van artistieke expressie, interculturele dialoog en sociale inclusie stimuleren.

Ieder subprogramma heeft aanvullend zijn eigen prioriteiten:

1. Cultuur

 • De transnationale, grensoverschrijdende samenwerking en creatie bevorderen; de verspreiding en zichtbaarheid van Europese werken aanmoedigen en de mobiliteit van culturele en creatieve actoren versterken.
 • De toegang tot cultuur verbeteren en publieksbetrokkenheid en -ontwikkeling in heel Europa aanmoedigen.
 • De maatschappelijke veerkracht versterken en sociale inclusie en interculturele dialoog via cultuur en cultureel erfgoed mogelijk maken.
 • De capaciteit van de Europese culturele en creatieve sectoren vergroten- met inbegrip van alle culturele actoren - om talenten te koesteren, te innoveren en op internationaal niveau actief te kunnen werken.
 • De Europese identiteit en waarden versterken door middel van cultureel bewustzijn, kunsteducatie en op cultuur gebaseerde creativiteit in het onderwijs en daarbuiten.

2. MEDIA

 • Talenten, competenties en vaardigheden koesteren en grensoverschrijdende samenwerking, mobiliteit en innovatie bij de creatie en productie van Europese audiovisuele werken te stimuleren, waarbij samenwerking tussen lidstaten met verschillende audiovisuele capaciteiten wordt aangemoedigd.
 • De verspreiding en promotie - zowel online als in cinema’s - van Europese audiovisuele werken binnen de Unie en internationaal in de nieuwe digitale omgeving verbeteren, onder meer door middel van innovatieve bedrijfsmodellen.
 • De Bevordering van Europese audiovisuele werken, met inbegrip van erfgoedwerken, en ondersteuning van de betrokkenheid en ontwikkeling van publiek van alle leeftijden, met name jonge doelgroepen, in heel Europa en daarbuiten.

3. Sector-overschrijdend
De transnationale beleidssamenwerking verhoogt zowel de zichtbaarheid van het Creative Europe programma als de uitrol en toepassing van de resultaten in Europa.

 • Het aanmoedigen van innovatieve benaderingen in het creëren, toegankelijk maken, verspreiden en promoten van inhoud m.b.t. culturele en creatieve sectoren, onder meer door aandacht voor de digitale verschuiving (zowel markt- als niet-marktgericht).
 • Het bevorderen van sectoroverschrijdende activiteiten met focus op de structurele en technologische veranderingen waarmee de media worden geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving.
 • De oprichting van programmabureaus in de deelnemende landen ondersteunen en grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken stimuleren.

Acties

1. Cultuur
Het Cultuur subprogramma (33% van het budget) omvat steun voor Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten – van klein tot groot. Nieuw zijn de geboden kansen voor middelgrote projecten. De vertaling en promotie van literaire werken in de hele EU blijven een doel op zich zoals ook de extra ondersteuning van de creatie, verspreiding en promotie van Europese werken. Europese netwerken en internationale platformen komen eveneens weer aan bod. Daarnaast zet Creative Europe Culture nu ook structureel in op specifieke noden van bepaalde ecosystemen, met name architectuur, erfgoed, muziek en theaterkunsten.

2. MEDIA
In het MEDIA-subprogramma (58% van het budget) vindt men steun voor de gehele audiovisuele waardeketen in Europese film of TV-series (fictie, animatie, documentaires): van ontwikkeling over productie tot distributie in de cinemazalen en via online platformen of promotie op AV markten. Doel is een divers publiek te bereiken in Europa en daar buiten. Games en XR genieten opnieuw van ontwikkelingssteun.

Europese samenwerking tussen audiovisuele organisaties uit de deelnemende landen is een nieuwe rode draad, of het nu content, productie of business betreft. Zo krijgt de co-ontwikkeling en coproductie van innovatieve inhoud voor televisie en film extra aandacht, maar ook de verspreiding en verkoop van audiovisuele werken in Europa en daarbuiten. Netwerken tussen Europese filmfestivals en online distributienetwerken worden aangespoord om schaalvergroting op Europees niveau te realiseren en toch de beoogde diversiteit te vrijwaren en te stimuleren. Audiovisueel talent in alle aspecten van de sector wordt gestimuleerd via een waaier aan trainingen.

3. Sectoroverschrijdend
In het Cross-sectoraal (9 % van het budget) sub-programma slaat men grensoverschrijdende bruggen tussen de culturele en de audiovisuele werelden, maar ook met andere sectoren. Voor het eerst gaat men een verscheiden en pluralistisch mediaklimaat alsook mediageletterdheid propageren. De bestrijding van fake news staat hierbij voorop. Tenslotte blijven, zoals voorheen, de speciale acties zoals de culturele hoofdsteden van Europa, het Europees Erfgoedlabel en de Europese Literatuur-, Film en Architectuurprijzen de publieksgerichte initiatieven bij uitstek.

Goed om weten 

 • Projecttype

Innovatie, internationale samenwerking, implementatie, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen

 • Cofinanciering

maximaal 90%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 1 tot 4 jaar.

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender opportunities.

Creatief Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening 2021/818 inzake de oprichting van Creatief Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Erasmus+
 • Europees Programma Rechten en waarden 
 • ESF+
 • EFRO/Interreg
 • Interne Marktprogramma
 • Digital Europe
 • Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 2,528 miljard euro

 • 33% voor subprogramma Cultuur
 • 58% voor subprogramma MEDIA
 • 9% voor sectoroverschrijdend subprogramma
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Interne markt
Ondernemingsbeleid
Migratie
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Hoger onderwijs
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Creatief Europa

 • Nationaal contactpunt

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Jeroen Verhaeghe: jeroen.verhaeghe@vlaanderen.be 
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Bekijk hier onze korte video over Creative Europe

Lees meer
Volg ons