U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Art and the digital: unleashing creativity for European water management

Deadline

Code

Connect/i.4/2019/2929090

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel het digitale met de kunst te verenigen om een Europese beleidsvisie over de toekomst van water te promoten en om het maatschappelijk bewustzijn over watergebruik te helpen vergroten. Artistieke residenties in bedrijven zullen helpen om een mentaliteitsverandering en nieuwe ideeën over het behoud van watervoorraden teweeg te brengen. Consortia zullen concrete ideeën voorstellen op het snijvlak van kunst, digitaal en water die zullen leiden tot een duurzame reeks acties en een snelgroeiende gemeenschap. Linken naar bestaande initiatieven zoals STARTS en Digital Innovation Hubs worden aangemoedigd. 

Doelstellingen

Het proefproject heeft twee doelstellingen:

 • Samenwerkingen tot stand brengen op het snijvlak van kunst, digitaal en water die resulteren in experimenten in de echte wereld en artistieke werken / installaties / uitvoeringen. Deze doelstelling zal worden gerealiseerd door open oproepen aan kunstenaars voor residenties in bedrijven of instellingen met betrekking tot water / digitaal.
 • Ontwikkel een gemeenschap (buiten het projectconsortium) op het snijvlak van kunst, digitaal en water die kan bijdragen aan een nieuw denken in beleid, bedrijfsleven en samenleving over duurzaam watergebruik. Deze doelstelling zal onder meer worden gerealiseerd door conferenties, workshops, online activiteiten, educatieve workshops en tentoonstellingen.

In aanmerking komende activiteiten moeten duidelijk betrekking hebben op artistieke expressie en het gebruik van digitale technologieën met als doel een Europese visie op water te bevorderen. Ze kunnen onder meer bestaan ​​uit:

 • Kunstwerken / installaties op het kruispunt van digitaal en kunst die duurzaam watergebruik bevorderen en beleidsmakers, bedrijven en burgers inspireren om deel te nemen aan een Europese visie op water.
 • Kortetermijnresidenties van kunstenaars in bedrijven / instellingen uit de digitale en / of watersector om gezamenlijk te werken aan mogelijke projecten die digitaal en kunst combineren voor duurzaam watergebruik.
 • Experimenten in waterbeheer geïnspireerd door artistieke expressie en mogelijk gemaakt door digitale technologieën.
 • Activiteiten (workshops, lezingen, tentoonstellingen ...) die de samenwerking tussen acteurs op het knooppunt van kunst-digitaal-water bevorderen.
 • Een website (in samenwerking met starts.eu) die openstaat voor kunstenaars en geïnteresseerde burgers over toekomstige watervisies die als verzamelpunt kunnen dienen voor mensen en ideeën om duurzaam gebruik van
 • water.
 • Educatief programma voor jonge volwassenen die kunstenaars en digitale experts samenbrengen om kennis over duurzaam watergebruik te bevorderen.

Resultaat: De verwachte resultaten van deze pilot zijn concrete samenwerkingen op de nexus van digitale waterkunst. Deze resultaten omvatten artistieke werken en experimenten uit de echte wereld die de eerste stappen kunnen zijn naar nieuwe oplossingen op maatschappelijk of zakelijk niveau voor duurzaam waterbeheer. Bovendien zou de pilot moeten helpen bij het ontstaan ​​van een snelgroeiende gemeenschap op dit knooppunt.

Budget

1 miljoen euro

Begunstigden

De oproep staat open voor:

 • Een combinatie van entiteiten (consortia)

Voorstellen kunnen worden ingediend door een van de volgende aanvragers of combinaties van:

 •  non-profitorganisatie (particulier of openbaar);
 • overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal);
 • universiteiten;
 • onderwijsinstellingen;
 • stichtingen;
 • centra voor onderzoek / technologie en kunst
 • winstgevende entiteiten.
 • Internationale organisaties

Info & contact

Alle informatie over deze call kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons